"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 20

บทภาวนาขอให้กษัตริย์ทรงมีชัยชนะa

สดด เกี่ยวกับกษัตริย์บทนี้ใช้เป็นบทภาวนาสำหรับกษัตริย์แห่งอิสราเอล เมื่อจะทรงยกทัพออกไปเผชิญหน้ากับศัตรูและในวันครบรอบปีพิธีราชาภิเษก คริสตชนอาจใช้เพลงสดุดีบทนี้ เพื่อภาวนาขอให้ชัยชนะของพระคริสตเจ้าเหนือบาปและความตายได้เกิดขึ้นอีกในพระศาสนจักรซึ่งกำลังสู้รบกับอำนาจความชั่วร้ายในโลก คริสตชนแต่ละคนยังอาจใช้ สดด บทนี้เป็นคำภาวนาขอกำลังจากพระเจ้าในการสู้รบกับศัตรูฝ่ายจิตของตนด้วย

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1      ขอพระยาห์เวห์ตรัสตอบพระองค์ในยามทุกข์ร้อน

               ขอพระนามของพระเจ้าแห่งยาโคบคุ้มครองพระองค์

2      ขอพระเจ้าทรงส่งความช่วยเหลือจากสถานศักดิ์สิทธิ์

               และจากศิโยน ขอทรงอุปถัมภ์ค้ำชูพระองค์

3      ขอพระเจ้าทรงรำลึกถึงของถวายทั้งหลายของพระองค์

               และพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาของพระองค์

4      ขอพระเจ้าประทานทุกสิ่งตามที่พระองค์ปรารถนา

               และโปรดให้แผนการทั้งปวงของพระองค์ประสบความสำเร็จ

5      เพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ชื่นชมในชัยชนะของพระองค์

               และโบกธงในพระนามแห่งพระเจ้าของเรา

        ขอพระยาห์เวห์โปรดให้ทุกสิ่งเป็นไปตามคำร้องขอของพระองค์ด้วยเถิด

6      บัดนี้ ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าพระยาห์เวห์

               ย่อมประทานชัยชนะแก่ผู้รับเจิมของพระองค์b

        จะทรงตอบสนองพระองค์จากสรวงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์

               ด้วยพลังแห่งพระหัตถ์ขวาที่ทรงชัยชนะ

7      บางคนหวังพึ่งรถศึก บางคนทะนงด้วยม้าศึก

               แต่เราทั้งหลายเรียกหาพระนามพระยาห์เวห์ พระเจ้าของเรา

8      เขาเหล่านั้นจะสะดุดและล้มลง

               ส่วนเราทั้งหลายจะยืนอยู่อย่างมั่นคง

9      ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดประทานชัยชนะแก่พระองค์

               โปรดตรัสตอบc เมื่อเราทั้งหลายเรียกหา

20 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำภาวนาที่ประชาชนอ้อนวอนพระยาห์เวห์ให้ประทานชัยชนะแก่กษัตริย์ที่กำลังยกทัพออกไปทำสงคราม เทียบ 1 พกษ 8:44; 2 พศด 20:18ฯ ชนเลวีเป็นผู้ขับร้องโดยที่ประชาชนตอบรับพร้อมกันในข้อ 5 และ 9

b “ผู้รับเจิม” ในภาษาฮีบรูว่า “เมสสิยาห์” (“พระคริสต์” ในภาษากรีก) หมายถึงกษัตริย์ของชาวอิสราเอล (ดู อพย 30:22 เชิงอรรถ d; 1 ซมอ 9:26 เชิงอรรถ n)

c “โปรดตรัสตอบ” แปลตามสำนวนแปลโบราณ ภาษาฮีบรูว่า “พระองค์ทรงตอบ”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก