"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

เพลงสดุดีที่ 89

คำอธิษฐานภาวนาขอให้พระเจ้าทรงระลึกถึงพระสัญญาa

           สดด บทนี้เป็นบทภาวนาเกี่ยวกับกษัตริย์ในรูป "คำอ้อนวอนของประชากร" เมื่อกษัตริย์ในราชวงศ์ดาวิดต้องประสบความพ่ายแพ้ เนื้อเพลงเท้าความถึงพระสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำไว้กับกษัตริย์ดาวิด (2 ซมอ 7) และแสดงความข้องใจที่ทำไมพระเจ้าจึงดูเหมือนว่าทรงผิดสัญญาเมื่อกษัตริย์ต้องประสบความพ่ายแพ้อย่างน่าอัปยศ แต่ประชาชนก็ยังไม่หมดหวัง ยังคงอธิษฐานภาวนาต่อไป วอนขอพระเจ้าให้พระสัญญาที่ทรงให้ไว้กับกษัตริย์ดาวิดสำเร็จเป็นจริง สำหรับเราคริสตชน พระสัญญานี้สำเร็จเป็นจริงโดยสมบูรณ์แล้วในพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็น "โอรสของกษัตริย์ดาวิด" เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำภาวนาที่เหมาะสำหรับพระศาสนจักร โดยเฉพาะพระศาสนจักรในส่วนต่างๆของโลกที่มีคริสตชนกำลังถูกเบียดเบียน คริสตชนอาจใช้ สดด บทนี้เป็นคำภาวนาโดยมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม เพราะพระคริสตเจ้าทรงสัญญาไว้แล้วกับเปโตรว่าจะไม่มีอำนาจใดมาชนะพระศาสนจักรของพระองค์ได้ (มธ 16:18)

บทกวีสอนใจ ของเอธาน คนพื้นเมือง

1      ข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ตลอดไป

            ปากข้าพเจ้าจะประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ทุกยุคทุกสมัย

2      ข้าพเจ้ากล่าวว่าb "ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

            พระองค์ทรงสถาปนาความซื่อสัตย์ของพระองค์ไว้อย่างมั่นคงในสวรรค์"

3      พระเจ้าตรัสว่า เราทำพันธสัญญากับผู้ที่เราเลือกสรรไว้

            สาบานกับดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า

4      "เราจะให้เชื้อสายของท่านมั่นคงอยู่เป็นนิตย์

            จะสร้างบัลลังก์ของท่านให้มั่นคงอยู่ทุกยุคทุกสมัย"

                                                            (หยุดสักครู่หนี่ง)

5      ข้าแต่พระยาห์เวห์ สวรรค์สรรเสริญปาฏิหาริย์ของพระองค์

            ที่ชุมนุมผู้ศักดิ์สิทธิ์สรรเสริญความซื่อสัตย์ของพระองค์

6      ผู้ใดในฟากฟ้าจะเปรียบได้กับพระยาห์เวห์

            ผู้ใดในบรรดาทูตสวรรค์cเป็นเหมือนพระยาห์เวห์

7      พระเจ้าทรงน่าสะพรึงกลัวในที่ประชุมของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์

            ทรงยิ่งใหญ่dและน่าเกรงขามในหมู่ผู้ที่ห้อมล้อมพระองค์

8      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าจอมจักรวาล ผู้ใดจะเสมอเหมือนพระองค์?

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงอานุภาพ ความซื่อสัตย์ห้อมล้อมพระองค์

9      พระองค์ทรงควบคุมความผยองของมหาสมุทร

            ทรงปราบคลื่นใหญ่ที่ปั่นป่วนให้สงบลง

10    ทรงประหารราหับeและทรงเหยียบไว้

            ทรงขับไล่ศัตรูให้กระจายไปด้วยพระกรทรงฤทธิ์ของพระองค์

11    สวรรค์เป็นของพระองค์ และแผ่นดินก็เป็นของพระองค์

            พระองค์ทรงสร้างโลกและทุกสิ่งที่อยู่ในโลกให้มั่นคง

12    พระองค์ทรงสร้างทิศเหนือและทิศใต้

            ภูเขาทาบอร์และเฮอร์โมนก็โห่ร้องสรรเสริญพระนามของพระองค์

13    พระกรของพระองค์นั้นเข้มแข็ง

            พระหัตถ์ของพระองค์ก็ทรงฤทธิ์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ชูขึ้นสูง

14    ความเที่ยงธรรมและพระวินิจฉัยเป็นฐานแห่งพระบัลลังก์

            ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์เดินหน้าพระองค์

15    ประชากรที่รู้จักเฉลิมฉลองพระองค์ย่อมเป็นสุข

            ข้าแต่พระยาห์เวห์ เขาดำเนินชีวิตในแสงสว่างแห่งพระพักตร์ของพระองค์

16    เขายินดีในพระนามของพระองค์ตลอดวัน

            เขาภูมิใจในความเที่ยงธรรมของพระองค์

17    พระองค์ทรงเป็นเกียรติยศและทรงเป็นพละกำลังของเขา

            พระองค์โปรดปราน เขาจึงมีชัยชนะ

18    ใช่แล้ว พระยาห์เวห์ทรงเป็นโล่กำบังของชาวเรา

            องค์พระผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอลทรงเป็นกษัตริย์ของชาวเรา

19    ครั้งหนึ่งพระองค์ตรัสในนิมิตแก่ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์fว่า

            "เราให้ความช่วยเหลือแก่นักรบผู้หนึ่ง

            เราเชิดชูหนุ่มคนหนึ่งขึ้นจากประชากร

20    เราพบดาวิดผู้รับใช้ของเรา

            และเจิมเขาด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ของเรา

21    มือของเราจะได้อยู่กับเขาเสมอไป

            และแขนของเราจะเป็นพลังของเขา

22    จะไม่มีศัตรูใดมีชัยชนะเหนือเขา

            คนอธรรมจะไม่ข่มเหงเขา

23    เราจะบดขยี้ศัตรูต่อหน้าเขา

            และจะฟาดฟันผู้ที่เกลียดชังเขา

24    ความซื่อสัตย์และความรักมั่นคงของเราจะอยู่กับเขา

            อาศัยนามของเรา พลังของเขาจะประสบแต่ชัยชนะ

25    เราจะขยายอำนาจของเขาไปจดทะเล

            และให้แม่น้ำเป็นเขตปกครองของเขา"

26    "เขาจะเรียกเราว่า "พระองค์คือพระบิดาของข้าพเจ้า

            ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าและทรงเป็นศิลาที่ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น"

27    เราจะแต่งตั้งเขาให้เป็นบุตรคนแรกของเรา

            เป็นกษัตริย์สูงสุดบนแผ่นดิน

28    เราจะรักษาความรักมั่นคงของเราไว้สำหรับเขาเสมอ

            พันธสัญญาของเรากับเขาจะตั้งมั่นตลอดไป

29    เราจะสถาปนาเชื้อสายของเขาไว้ตลอดกาล

            บัลลังก์ของเขาจะคงอยู่ตราบเท่าสวรรค์

30    ถ้าบุตรของเขาละทิ้งธรรมบัญญัติของเรา

            และไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของเรา

31    หากเขาละเมิดกฎข้อกำหนดของเรา

            และไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา

32    เราจะใช้ไม้เรียวลงโทษการล่วงละเมิดของเขา

            จะใช้แส้ลงทัณฑ์ความผิดของเขา

33    แต่เราจะไม่ถอนgความรักมั่นคงของเราจากเขา

            และจะไม่ทำลายความซื่อสัตย์ของเราเลย"

34    "เราจะไม่ละเมิดพันธสัญญาของเรา

            เราจะไม่เปลี่ยนคำพูดที่ออกจากปากของเรา

35    เราอ้างความศักดิ์สิทธิ์ของเราสาบานไว้ครั้งหนึ่งตลอดไป

            เราจะไม่กล่าวเท็จต่อดาวิดอย่างแน่นอน

36    เชื้อสายของเขาจะดำรงอยู่ตลอดไป

            บัลลังก์ของเขาจะคงอยู่ต่อหน้าเราเหมือนดวงอาทิตย์

37    เหมือนดวงจันทร์ที่คงอยู่ตลอดกาล

            เป็นพยานที่ซื่อสัตย์บนฟากฟ้า"

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

38    แต่พระองค์กลับทรงผลักไสไม่ยอมรับ

            และยังกริ้วผู้รับเจิมของพระองค์ด้วยh

39    พระองค์ทรงยกเลิกพันธสัญญาที่ทรงทำไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์

            ทรงทิ้งมงกุฎของเขาให้แปดเปื้อนที่พื้นดิน

40    พระองค์ทรงทำลายกำแพงทั้งหมดของเขา

            และทรงทำให้ป้อมปราการของเขาพังทลายลง

41    ทุกคนที่เดินผ่านทางนั้นก็เข้ามาปล้น

            เขาเป็นเป้าให้เพื่อนบ้านเยาะเย้ย

42    พระองค์ทรงชูมือขวาคู่อริของเขาขึ้น

            ทรงให้ศัตรูทุกคนของเขายินดี

43    พระองค์ทรงบันดาลให้ดาบของเขาทื่อi

            ไม่ทรงพยุงเขาในการรบ

44    พระองค์ทรงถอดความรุ่งเรืองไปจากเขาj

            ทรงคว่ำบัลลังก์ของเขาที่พื้นดิน

45    พระองค์ทรงทำให้เขาตายในวัยเยาว์

            และให้เขารับความอับอายอย่างใหญ่หลวง

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

46    ข้าแต่พระยาห์เวห์ จะทรงซ่อนพระองค์อยู่อีกนานเพียงใด?

           พระพิโรธจะยังคงร้อนระอุเหมือนไฟตลอดไปกระนั้นหรือ?

47    โปรดทรงระลึกว่าชีวิตของข้าพเจ้านั้นสั้นนัก

         เหตุใดพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนให้เปราะบางเช่นนั้น?

48    มนุษย์คนใดเล่าจะมีชีวิตอยู่ และไม่พบความตาย?

           ผู้ใดจะช่วยตนให้พ้นจากอำนาจของแดนมรณะได้?

                                                            (หยุดสักครู่หนึ่ง)

49    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความรักมั่นคงในอดีตของพระองค์อยู่ที่ใด?

            ความซื่อสัตย์ที่ทรงสาบานต่อดาวิดอยู่ที่ไหน?

50    ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงระลึกถึงการสบประมาทที่ผู้รับใช้ของพระองค์ได้รับ

            ข้าพเจ้าเก็บการใส่ร้ายของประชาชาติทั้งหลายไว้ในใจ

51    ข้าแต่พระยาห์เวห์ ศัตรูของพระองค์เยาะเย้ยผู้รับเจิมของพระองค์

            เขาคอยตามไปเยาะเย้ย ไม่ว่าผู้รับเจิมจะไปทางไหน

52    ขอถวายพรแด่พระยาห์เวห์ตลอดไป

            อาแมน อาแมนk

89 a ข้อ 1-2 เป็นอารัมภบท ข้อ 3-4 เป็นการกล่าวพาดพิงถึงพันธสัญญาของพระเจ้ากับดาวิด  ข้อ 5-18 เป็นคำสรรเสริญพระผู้สร้างจักรวาล ข้อ 19-37 เป็นพระดำรัสเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ ข้อ 38-45 กล่าวถึงการที่ชาติอิสราเอลถูกศัตรูเบียดเบียนข่มเหง ข้อ 46-51 เป็นคำภาวนาปิดท้าย *  คำว่า "ความรักมั่นคง" และ "ความซื่อสัตย์" เป็นความคิดหลักของเพลงสดุดีบทนี้

b "ข้าพเจ้ากล่าวว่า" ต้นฉบับภาษากรีกว่า "พระองค์ตรัส"

c "ทูตสวรรค์" แปลตามตัวอักษรว่า "บรรดาบุตรของเทพเจ้า" หมายถึง "ทูตสวรรค์" หรือ "บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์" ในข้อ 5 และ 7

d "ยิ่งใหญ่" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก

e "ราหับ" เป็นสัตว์ทะเลในตำนานเทพ หมายถึงความสับสนก่อนที่พระเจ้าจะทรงเนรมิตสร้างโลกพิภพ (ดู โยบ 7:12 เชิงอรรถ f) แต่บางครั้ง เช่นที่นี่ หมายถึงประเทศอียิปต์ (เทียบ สดด 87:4)

f "ผู้จงรักภักดีของพระองค์" หมายถึงประกาศกซามูเอล และประกาศกนาธาน

g "ถอน" แปลตามต้นฉบับสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ทำลาย"

h "ผู้รับเจิม" ใน สดด บทนี้หมายถึงราชวงศ์ดาวิดทั้งหมด

i "บันดาลให้ดาบทื่อ" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

j "ความรุ่งเรือง" บางคนอ่านว่า "คทาอันรุ่งเรือง"

k ข้อนี้เป็นสูตรถวายพระพรที่ถูกนำมาแทรกไว้เพื่อแสดงว่าบรรพที่สามของหนังสือเพลงสดุดีจบที่นี่

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก