"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 90

ความอ่อนแอของมนุษย์a

เพลงสดุดีบทนี้ก็อยู่ในประเภท "คำอ้อนวอนของชุมชน" เช่นกัน ต่างกันที่ว่าไม่ใช่บทภาวนาสำหรับโอกาสที่ประชาชนประสบความพ่ายแพ้สงครามหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เนื้อหาของบทเพลงเป็นการพิจารณาคำนึงถึงความอนิจจังของมนุษย์ซึ่งมีชีวิตอยู่ไม่นานและยังควรจะได้รับโทษจากพระเจ้าเพราะบาปที่ได้ทำ สภาพนี้ช่างตรงข้ามกับลักษณะของพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดนิรันดรและทรงพระอานุภาพหาขอบเขตมิได้ การพิจารณาเช่นนี้อยู่ในลีลาของวรรณกรรมประเภทปรีชาญาณ เมื่อผู้ประพันธ์เพลงสดุดีเตือนใจประชาชนให้คำนึงถึงความอนิจจังของชีวิต เขามีเจตนาที่จะสอนให้ทุกคนมี "จิตใจปรีชาฉลาด" คือรู้จักดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับพระบัญญัติของพระเจ้านั่นเอง

คำภาวนา ของโมเสส ผู้รับใช้ของพระเจ้าb

1      ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นแหล่งลี้ภัยของข้าพเจ้าทั้งหลายc

            มาทุกยุคทุกสมัย

2      ก่อนภูเขาจะเกิด

            ก่อนแผ่นดินและโลกจะถือกำเนิดขึ้นมา

        พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า

            ทรงดำรงอยู่ตลอดไป

3      พระองค์ทรงให้มนุษย์กลับเป็นฝุ่นดิน

            โดยตรัสว่า "บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงกลับไปเถิด"

4      ใช่แล้ว หนึ่งพันปีสำหรับพระองค์

            ก็เหมือนวันวานที่เพิ่งผ่านไป

            เหมือนการตื่นอยู่ยามเดียวเวลากลางคืน

5      พระองค์ทรงบันดาลให้ชีวิตจบลงเหมือนจมน้ำ

            สั้นเหมือนความฝันในยามเช้า

            เหมือนต้นหญ้าที่งอกขึ้น

6      ในยามเช้าต้นหญ้าเติบโตขึ้นและออกดอก

            ในยามเย็นก็ร่วงโรยและเหี่ยวแห้งไป

7      ข้าพเจ้าทั้งหลายถูกพระพิโรธของพระองค์ทำลาย

            มีความหวาดกลัวเพราะความกริ้วของพระองค์

8      พระองค์ทรงวางความผิดของข้าพเจ้าทั้งหลายไว้เฉพาะพระพักตร์

        การกระทำเร้นลับของข้าพเจ้าก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าพระองค์

9      ถูกแล้ว ทุกวันของข้าพเจ้าทั้งหลายผ่านไปเพราะพระพิโรธของพระองค์

            ปีของข้าพเจ้าสิ้นสุดลงเหมือนลมหายใจdเฮือกเดียว

10    ช่วงอายุชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายยาวนานเจ็ดสิบปี

            อาจจะถึงแปดสิบสำหรับผู้ที่แข็งแรง

        แต่ส่วนใหญ่ก็มีแต่ความเหน็ดเหนื่อยและความกังวล

          วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายก็จากไป

11    ผู้ใดเล่าจะรู้ถึงอานุภาพแห่งพระพิโรธของพระองค์

            และรู้ถึงความกริ้ว เพื่อจะได้ยำเกรงพระองค์อย่างสมควร

12    โปรดทรงสอนข้าพเจ้าทั้งหลายให้รู้จักนับวันแห่งชีวิตได้ถูกต้อง

            เพื่อจะได้มีจิตใจปรีชาฉลาดe

13    ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดเสด็จกลับมาเถิด ข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องรอคอยอีกนานเพียงใด?

            โปรดทรงเมตตาบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เถิดf

14    ทุกยามเช้าโปรดประทานความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างเต็มเปี่ยม

            ข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้โห่ร้องด้วยความเบิกบานและมีความยินดีตลอดชีวิต

15    ขอพระองค์ประทานความยินดีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

            นานเท่ากับเวลาที่พระองค์ทรงบันดาลให้ได้รับความทุกข์ยาก

            เท่ากับปีที่ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องประสบความเลวร้าย

16    โปรดสำแดงให้ผู้รับใช้ของพระองค์เห็นพระราชกิจของพระองค์

            ให้ลูกหลานของเขาได้เห็นความรุ่งเรืองของพระองค์

17    ขอองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดปรานข้าพเจ้า

            ขอพระองค์ประทานให้ผลงานที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกระทำสำเร็จไป

            ขอให้ผลงานที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกระทำมีความมั่นคงg

90 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นคำภาวนาของผู้มีปรีชาคนหนึ่งที่รู้จักพระคัมภีร์เป็นอย่างดี เขาอ้างถึง ปฐก โยบ และ ฉธบ คำนึงถึงความอ่อนแอของมนุษย์ และคิดว่าชีวิตมนุษย์ไม่ยืนยาวนัก และบาปยิ่งทำให้ชีวิตนั้นสั้นลงไปอีก

b เพลงสดุดีบทนี้เป็นบทเดียวที่อ้างว่าโมเสสเป็นผู้แต่ง อาจเป็นเพราะมีข้อความที่ชวนให้คิดถึง ปฐก และ ฉธบ 32

c "แหล่งลี้ภัย" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า "ที่อาศัย"

d "ลมหายใจเฮือกเดียว" สำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียคว่า "เหมือนแมงมุม"

e  การตระหนักถึงความอ่อนแอของมนุษย์นำไปสู่ปรีชาญาณซึ่งมาจาก "ความยำเกรงพระเจ้า" (สภษ 1:7 เชิงอรรถ a)

f ในข้อ 14-17 คำรำพึงภาวนาเกี่ยวกับสภาพชีวิตของมนุษย์แต่ละคนถูกนำไปใช้กับชะตากรรมของอิสราเอลทั้งชาติ

g สองบรรทัดสุดท้ายที่เหมือนกันอาจเป็นการคัดลอกซ้ำ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก