"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 145 (Vg 144)

เพลงสรรเสริญพระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์a

            สดด บทนี้เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งสกลจักรวาลตลอดนิรันดร เขียนขึ้นในแบบกลบทอักษร แต่ละข้อเริ่มต้นด้วยพยัญชนะภาษาฮีบรูเรียงตามลำดับเหมือน สดด 9-10; 25; 119 ความคิดหลักใน สดด บทนี้คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และความดีของพระองค์ในการเนรมิตสร้างสรรพสิ่ง มนุษย์จะต้องประกาศความยิ่งใหญ่และความดีนี้ต่อๆ ไปทุกยุคทุกสมัย พระเยซูเจ้าทรงสำแดงให้เรารู้จักพระอานุภาพและความดีของพระเจ้า และทรงสรรเสริญพระบิดา (มธ 11:25) จดหมายถึงชาวเอเฟซัสเริ่มด้วยรายการยืดยาวของพระพร ที่คริสตชนได้รับในองค์พระคริสตเจ้า คริสตชนทุกคนจึงต้องตอบสนองโดยสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์โดยไม่หยุดยั้ง (เทียบ อฟ 1:3-14)

เพลงสรรเสริญ ของกษัตริย์ดาวิด

อาเลฟ    1    ข้าแต่พระเจ้า พระราชาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเทิดพระเกียรติพระองค์

                  และจะถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์

เบท       2    ข้าพเจ้าจะถวายพระพรแด่พระองค์ทุกวัน

                  จะสรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์

กีเมล     3    พระยาห์เวห์ทรงยิ่งใหญ่ ทรงสมควรจะได้รับการสรรเสริญยิ่งนัก

                  ความยิ่งใหญ่ของพระองค์เกินกว่าจะหยั่งรู้ได้

ดาเลท    4     คนยุคหนึ่งประกาศพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกยุคหนึ่งรู้

                    เขาจะเล่าถึงพระอานุภาพของพระองค์

เฮ         5    ข้าพเจ้าจะครุ่นคิดถึงพระเกียรติรุ่งโรจน์ของพระองค์

                  และคำนึงถึงกิจการมหัศจรรย์ของพระองค์

วาว       6    เขาจะพูดถึงพระอานุภาพน่าสะพรึงกลัวของพระองค์

                  และข้าพเจ้าจะเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์

ซาอิน    7    เขาจะเปิดเผยความดีล้นเหลือของพระองค์ให้ทุกคนระลึกถึง

                  เขาจะโห่ร้องสรรเสริญความเที่ยงธรรมของพระองค์

เคท       8    พระยาห์เวห์โปรดปรานและทรงพระเมตตากรุณา

                  กริ้วช้าและทรงความรักมั่นคงอย่างเต็มเปี่ยม

เตด       9    พระยาห์เวห์ทรงพระทัยดีแก่ทุกคน

                  ความอ่อนโยนของพระองค์ครอบคลุมสิ่งสร้างทั้งมวล

โยด       10   ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอให้สิ่งสร้างทั้งมวลสรรเสริญพระองค์

                ขอให้ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ถวายพระพรแด่พระองค์

คัฟ        11   เขาจะพูดถึงพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระอาณาจักรของพระองค์

                  และเล่าถึงพระอานุภาพของพระองค์

ลาเมด    12   บุตรแห่งมนุษย์จะได้รู้ถึงพระอานุภาพของพระองค์b

                  พระสิริรุ่งโรจน์และความรุ่งเรืองแห่งพระอาณาจักรของพระองค์

เมม       13   พระอาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรที่ดำรงอยู่ตลอดไป

                  อำนาจปกครองของพระองค์คงอยู่ทุกยุคทุกสมัย

(นูน)            พระยาห์เวห์ทรงซื่อสัตย์ต่อพระสัญญาทุกถ้อยคำของพระองค์

                  ทรงความรักมั่นคงในกิจการทั้งหลายของพระองค์c

ซาเมค   14   พระยาห์เวห์ทรงค้ำจุนทุกคนที่กำลังจะล้ม

                  และทรงพยุงทุกคนที่ล้มให้ลุกขึ้นได้

อายิน         15   ตาของทุกคนมองไปที่พระองค์ด้วยความหวัง

                  และพระองค์ประทานอาหารแก่เขาทั้งหลายตามเวลา

เป         16   พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ออก

                  ประทานอาหารให้สิ่งมีชีวิตทั้งมวลได้กินจนอิ่ม

ซาเด 17 พระยาห์เวห์ทรงเที่ยงธรรมในการกระทำทั้งหลายของพระองค์

                  ทรงความรักมั่นคงในกิจการทุกอย่างของพระองค์

โฆฟ      18   พระยาห์เวห์ประทับอยู่ใกล้ชิดทุกคนที่เรียกขานพระองค์

                  ทุกคนที่เรียกขานพระองค์ด้วยใจจริง

เรช        19   พระองค์ทรงตอบสนองความปรารถนาของทุกคนที่ยำเกรงพระองค์

                  ทรงฟังเสียงร้องขอความช่วยเหลือและทรงช่วยเขาให้รอดพ้น

ชิน        20   พระยาห์เวห์ทรงพิทักษ์ทุกคนที่รักพระองค์

                  แต่ทรงทำลายคนอธรรมทุกคน

เตา        21   ปากของข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระยาห์เวห์

                  สิ่งสร้างทั้งหลายจงถวายพระพรแด่พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์

145 a เพลงสดุดีบทนี้เป็นกลบทอักษร โดยแต่ละข้อเริ่มด้วยตัวอักษรภาษาฮีบรูเรียงตามลำดับ (อาเลฟ-เบท-กีเมล ฯลฯ) ส่วนเนื้อหานั้นผู้แต่งเก็บเอามาจากเพลงสดุดีบทต่างๆ

b "ของพระองค์" ที่นี่และคำสุดท้ายในข้อนี้ แปลตามต้นฉบับภาษากรีก (อยู่ในบุรุษที่ 2) ต้นฉบับภาษาฮีบรูอยู่ในบุรุษที่ 3 ("ของพระองค์" เหมือนกัน)

c ข้อที่เริ่มด้วยอักษร "นูน" นี้ขาดไปในต้นฉบับภาษาฮีบรู แต่มีในสำนวนแปลโบราณทุกฉบับ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก