"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 150

เพลงสรรเสริญส่งท้ายa

            เป็นการเหมาะสมแล้ว ที่เพลงบทสุดท้ายในหนังสือเพลงสดุดีจะเป็นการเชิญชวนสรรพสิ่งในโลก และบนสวรรค์ให้บรรเลงดนตรีสรรเสริญพระเจ้า พร้อมกับนักดนตรีและนักเต้นรำของพระวิหาร สดด บทนี้เป็นบทเพลงสรรเสริญเพื่อปิดหนังสือเพลงสดุดีทั้ง 150 บท จึงรื้อฟื้นเจตนาของเพลงสดุดีแต่ละบทอีกครั้งหนึ่ง เพลงเหล่านี้มีไว้เพื่อ “สรรเสริญพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า” (เทียบ อฟ 1:12,14) แต่เจตนานี้จะสำเร็จบริบูรณ์ได้ในอนาคตเท่านั้น “เมื่อนั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงสิ่งสร้างทั้งมวล ทั้งที่อยู่ในสวรรค์และบนแผ่นดิน ทั้งใต้พิภพและในทะเล และทุกสิ่งที่อยู่ในที่เหล่านั้น ร้องสรรเสริญว่า “พระองค์ผู้ประทับบนพระบัลลังก์และลูกแกะจงได้รับคำถวายพระพร พระเกียรติยศ พระสิริรุ่งโรจน์และอำนาจปกครอง ตลอดนิรันดรเทอญ” (วว 5:13)

1      อัลเลลูยา

        จงสรรเสริญพระเจ้าในสถานศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

            จงสรรเสริญพระองค์บนท้องฟ้าที่ประทับแห่งพระอานุภาพของพระองค์

2      จงสรรเสริญพระองค์ที่ทรงกระทำกิจการทรงพลัง

            จงสรรเสริญพระองค์เพราะความยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขตของพระองค์

3      จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตร

            จงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณใหญ่และพิณเล็ก

4      จงสรรเสริญพระองค์ด้วยรำมะนาและการฟ้อนรำ

            จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและขลุ่ย

5      จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงกึกก้องของฉาบ

            จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉาบฉลองชัยb

6      ทุกสิ่งที่มีลมหายใจ จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด

            อัลเลลูยา

150 a เพลงสดุดีบทนี้ทำหน้าเหมือน "บทถวายเกียรติ" (doxology) ที่ลงท้ายแต่ละบรรพของหนังสือเพลงสดุดี แต่แทนที่จะเป็นเพียงข้อสุดท้ายที่เสริมเข้ามาเช่น สดด 41:13; 72:18-20; 89:51; 106:48 เพลงสดุดีบทนี้เชิญชวนเครื่องดนตรีทุกชนิดและเชิญสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้มาสรรเสริญพระยาห์เวห์

b "ฉาบฉลองชัย" แปลตามตัวอักษรว่า "ฉาบแห่งการโห่ร้อง" เทียบ สดด 33:3 เชิงอรรถ a; กดว 10:5

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก