"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บทเทศน์/ข้อคิดวันอาทิตย์

“Bangkok Bible Contest”ครั้งที่ 1
“Bangkok Bible Contest”ครั้งที่ 1

          แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกรเป็นผู้จัดการแผนกฯ อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมกับผู้บริหารและบรรดาคุณครูจิตตาภิบาล และครูคำสอนโรงเรียนในอัครสังฆมณฑลและนักบวช  จัดการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ “Bangkok Bible Contest” ครั้งที่ 1วันที่ 3 กันยายน 2558 ณ หอประชุมยวง นิตโย  บ้านผู้หว่านสามพราน จ.นครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์  
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้น
2.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเชื่อ ชีวิตจิตโดยอาศัยพระวาจาให้กับเด็กและเยาวชน
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามพระคัมภีร์ในระดับอัครสังฆมณฑลร่วมกัน

            อนึ่ง  ในการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์“Bangkok Bible Contest” ครั้งที่ 1โดยใช้พระคัมภีร์หนังสือกิจการอัครสาวก “Witnesses to the ends of the world” (เทียบ กจ 1:8) เป็นเนื้อหาในการแข่งขันตอบคำถามฯ

         การแข่งขันฯ  เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิดการแข่งขันฯ โดยมีคุณพ่อสหพล ตั้งถาวร ผู้ช่วยอธิการศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” เป็นประธาน คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกพระคัมภีร์ และอาจารย์พระคัมภีร์ วิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานในการแข่งขันฯ ร่วมกับ อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ฯและมอบโล่เกียรติยศพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เกียรติบัตรและเงินรางวัลในภาคเช้า     และ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร เป็นประธานในการมอบโล่ฯ เกียรติบัตรและเงินรางวัลและภาวนาปิดการแข่งขันฯในภาคบ่าย

           อนึ่งในการแข่งขันฯ มีกรรมการตรวจคำตอบและตัดสิน คือ แผนกพระคัมภีร์ วิทยาลัยแสงธรรม และเขตการศึกษาโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  6 เขต  ดังนี้
1.คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ    แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2.คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม    สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
3.คุณครูปรียารัตน์ สอนจันทร์     โรงเรียนกุหลาบวิทยา  (เขต 1)
4.คุณครูสมนึก สำอางค์     โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา (เขต  1)
5.คุณครูสาวินี เกษตรบริบูรณ์     โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ เมืองทอง (เขต 2)
6.คุณครูพัชรี บุญพิทักษ์สกุล     โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์  (เขต 3)
7.คุณครูสัย ไพรวงษ์         โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ (เขต 4)
8.คุณครูจินตนา กิจแก้ว     โรงเรียนนักบุญเปโตร (เขต 5)
9.คุณครูเพียงใจ สุภาจักร์    โรงเรียนเซนต์จอห์นบัปติสต์ (เขต 6)

              นอกจากนี้คุณสมบัติ งามวงศ์ แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ช่วยจัดกิจกรรมพระคัมภีร์กิจการอัครสาวก ในระหว่างรอผลการแข่งขันฯ   และคุณจันทรา จิระวัฒนกิจ แผนกเยาวชน  ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมและศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติช่วยในการตกแต่งสถานที่ รับลงทะเบียน มอบของที่ระลึก และช่วยจัดการแข่งขันฯ  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

              สุดท้ายขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูจิตตาภิลาล และคุณครูคำสอนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน และเตรียมเด็กนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ Bangkok Bible Contest ครั้งที่ 1 นี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่สนับสนุนโครงการฯนี้เป็นอย่างดียิ่งเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพร

ผลการแข่งขัน
:::ระดับประถม 4-6::ระดับมัธยม 1-3::ระดับมัธยม 4-6::ทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด:::

พระวาจาประจำวัน

พระวาจาวันพุธที่ 27 กันยายน 2023
วันพุธที่ 27 กันยายน 2023 ระลึกถึง น.วินเซนต์ เดอ ปอล พระสงฆ์ บทอ่านจากหนังสือเอสรา (อสร 9:5-9) เมื่อถึงเวลาถวายเครื่องบูชายามเย็น ข้าพเจ้า เอสราก็ลุกขึ้นจากสภาพความทุกข์ สวมเสื้อผ้าและเสื้อคลุมที่ขาดวิ่น คุกเข่าลง ชูมือขึ้นหาองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้า ทูลว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าละอายใจเหลือเกินที่จะเงยหน้าขึ้นหาพระองค์ พระเจ้าของข้าพเจ้า เพราะความผิดของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมากมายจนท่วมศีรษะ และการกระทำชั่วร้ายของข้าพเจ้าทั้งหลายกองสุมขึ้นไปจนถึงท้องฟ้า...
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2023 น.คอสมา และ น.ดาเมียน มรณสักขี บทอ่านจากหนังสือเอสรา (อสร...
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือเอสรา (อสร 1:1-6)...
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ (อสย 55:6-9)...

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

TBStory I พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์
TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์Ep.5 พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต I บิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ชีวิตที่ผูกพันในพระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้ตลอดชีวิต{youtube}nzHP1yJM51o{/youtube}
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023 วันพุธที่ 6 กันยายน 2023 ณ...
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (TBS) ครั้งที่ 2/2023
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2023 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2023 ณ...
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่
คณะกรรมการบริหาร CBF ชุดใหม่ 20 เมษายน 2023 ในผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ชุดใหม่ 6 ปี...
 เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF
เพื่อเขียนถ้อยแถลง CBF ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19...

"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย"

“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” (1)
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ” 81. พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:16-20ก) 1516บรรดาทหารนำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในคือ “จวนของผู้ว่าราชการ” แล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกัน 17เขาคลุมพระองค์ด้วยเสื้อคลุมสีม่วงแดง...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (3)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (3) b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 1.ปีลาตเรียกพระเยซูเจ้าสามครั้งว่า "กษัตริย์ของชาวยิว" เขายอมรับข้อกล่าวหาที่ผู้แทนหัวหน้าชาวยิวปรักปรำพระองค์ และในที่สุด...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (2)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (2) - ทุกปีในเทศกาลปัสกา ปีลาตเคยปล่อยนักโทษหนึ่งคนตามคำขอของประชาชน นักบุญมาระโกพร้อมกับนักบุญมัทธิว (เทียบ มธ...
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” (1)
“เอาเขาไปตรึงกางเขน” 80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (มก 15:1-15) 151ครั้นรุ่งเช้า บรรดาหัวหน้าสมณะ พร้อมกับผู้อาวุโส ธรรมาจารย์ และบรรดาสมาชิกสภาซันเฮดรินทุกคน...

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

บทสวดของฉัน บทที่ 480 พระเจ้า...ทุกโอกาส
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 480 พระเจ้า ... ทุกโอกาส:::: อ่าน/ดาวน์โหลด ::::
บทสวดของฉัน บทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1 ใบ
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 479 แก้วน้ำ น้ำเต็ม 1...
บทสวดของฉัน บทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี มีถมไป”
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 478 “ทำดีได้ดี มีที่ไหน ทำชั่วได้ดี...
บทสวดของฉัน บทที่ 477 New Evangelization
My Little Prayers บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่งบทที่ 477 New Evangelization:::: อ่าน/ดาวน์โหลด...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

E-book เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ

บทสวดของฉัน

บทสวดของฉัน โดย ลูกของพระองค์คนหนึ่ง

ศิลปะเพื่อพระเจ้า Art for God

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย ศรินทร เมธีวัชรานนท์