"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

เหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนที่พระคริสตเจ้าจะเสด็จมาa

2 1พี่น้องทั้งหลาย เรื่องการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเรื่องการชุมนุมของเราเพื่อพบกับพระองค์นั้น 2เราวอนขอท่านอย่ารีบด่วนหวั่นไหวหรือตกใจไม่ว่าเพราะคำพยากรณ์ที่อ้างว่ามาจากพระจิตเจ้า หรือเพราะคำพูด หรือจดหมายที่อ้างว่ามาจากเรา ประหนึ่งว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้ว 3อย่าให้ใครหลอกลวงท่านโดยวิธีใดเลย

วันนั้นจะยังมาไม่ถึง จนกว่าจะเกิดการกบฏb และมนุษย์ชั่วร้ายจะปรากฏตัวมารับความพินาศ 4มนุษย์ชั่วร้ายผู้นี้cจะยกย่องตนเองและต่อต้านทุกสิ่งที่มนุษย์นมัสการและเรียกเป็นพระเจ้า เพื่อตนจะได้นั่งในพระวิหารของพระเจ้าและชี้ให้เห็นว่าตนคือพระเจ้า 5ท่านจำได้หรือไม่ว่า ข้าพเจ้าเคยบอกเรื่องเหล่านี้ให้ฟังแล้วเมื่ออยู่กับท่าน 6และบัดนี้ท่านก็รู้ว่าอะไรขัดขวางdมนุษย์ชั่วร้ายนี้ไว้จนกว่าเขาจะปรากฏตัวตามเวลาที่กำหนด 7ความชั่วร้ายกำลังทำงานอยู่แล้วeอย่างซ่อนเร้น และจะปรากฏชัดแจ้งก็ต่อเมื่อผู้ขัดขวางถูกขจัดออกไป 8แล้วมนุษย์ชั่วร้ายนั้นก็จะปรากฏอย่างเปิดเผยf และองค์พระผู้เป็นเจ้าgจะทรงทำลายเขาด้วยลมจากพระโอษฐ์ และจะทรงบดขยี้เขาให้สูญไปเดชะการเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ของพระองค์

9การมาของมนุษย์ชั่วร้ายจะเกิดขึ้นด้วยฤทธิ์อำนาจของซาตานhที่แสดงออกเป็นการอัศจรรย์ เป็นเครื่องหมาย และเป็นปาฏิหาริย์อันหลอกลวงชนิดต่างๆ 10มนุษย์ชั่วร้ายนี้จะใช้เล่ห์เหลี่ยมชั่วช้าทุกอย่างทำร้ายผู้ที่จะต้องพินาศ เพราะพวกเขาปฏิเสธไม่รักความจริงที่ทำให้รอดพ้น 11พระเจ้าจึงทรงส่งพลังความหลงผิดมาให้ เพื่อพวกเขาจะได้เชื่อความเท็จ 12ดังนั้น ทุกคนที่ไม่ยอมเชื่อความจริง แต่พึงพอใจความชั่วร้ายจะถูกตัดสินลงโทษi

คำเตือนใจให้ยืนหยัดมั่นคงต่อไปj

13พี่น้องทั้งหลาย ท่านเป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอ เพราะพระเจ้าทรงเลือกสรรท่านให้เป็นคนกลุ่มแรกkที่จะรับความรอดพ้น เพราะความเชื่อในความจริงและด้วยเดชะพระจิตเจ้า ผู้ทรงบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ 14พระองค์ทรงเรียกท่านมาเพราะข่าวดีที่เราเทศน์สอน เพื่อท่านจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 15ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย จงยืนหยัดมั่นคงและยึดถือธรรมประเพณีที่ท่านเรียนรู้มาทั้งด้วยวาจาและด้วยจดหมายของเราl 16ขอพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า และพระเจ้าพระบิดาของเรา ผู้ทรงรักเรา ประทานกำลังใจนิรันดรและความหวังที่ดีให้เราเดชะพระหรรษทาน 17โปรดประทานกำลังใจให้ท่านและบันดาลให้ท่านยืนหยัดมั่นคงในกิจการและวาจาที่ดีทุกประการเทอญ

 

2 a ใน 1 ธส 4:13-5:11 เปาโลพูดถึงการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า แต่หลีกเลี่ยงที่จะบอกว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร (ดู 1 ธส 5:1 เชิงอรรถ b) ณ ที่นี้เห็นได้ว่า เปาโลกำลังตอบคำถามเรื่องนี้ต่อไป จึงไม่ได้พูดซ้ำเรื่องที่ได้เคยพูดไว้แล้วเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เป็นและผู้ตาย จุดสนใจแต่ประการเดียวของเปาโลที่นี่ก็คือ การเสด็จมาจะไม่เกิดขึ้นในเร็ววัน และจะต้องมีเครื่องหมายบางอย่างเกิดขึ้นก่อนนั้น

b วิธีการที่เปาโลพูดถึงการกบฏ (apostasia) ที่นี่ แสดงให้เห็นว่าชาวเธสะโลนิกาเคยรู้เรื่องนี้มาบ้างแล้ว เปาโลใช้คำนี้ในความหมายทั่วไป หมายถึง “การแยกตัว” หรือ “การฝักใฝ่ฝ่ายตรงข้าม” ในใจความทางศาสนา (กจ 5:37; 21:21; ฮบ 3:12) ดูเหมือนว่าพวกกบฏเหล่านี้ไม่เพียงแต่ไม่เคยเป็นคริสตชนเท่านั้น แต่ยังหมายถึงคริสตชนที่ละทิ้งความเชื่อไปแล้วด้วย (เทียบ 1 ทธ 4:1; 2 ทธ 4:3ฯ เชิงอรรถ f)

c การกบฏจะเกิดขึ้นจากบุคคลหนึ่งที่มีลักษณะ 3 ประการ คือ “เป็นมนุษย์ชั่วร้าย” (ตามตัวอักษรว่า มนุษย์ที่ไม่มีกฎหมาย หรือมนุษย์แห่งบาป) เป็นคนที่ต้อง “พินาศ” (ตามตัวอักษรว่า บุตรของความพินาศ) (ข้อ 9-10) (ยน 17:12; เทียบ 1 ธส 5:5) เขาเป็น “ศัตรูต่อต้าน” พระเจ้า เปาโลบรรยายถึงบุคคลนี้โดยใช้ข้อความที่ชวนให้คิดถึงการกบฏครั้งใหญ่ใน ดนล 11:36

ตามธรรมประเพณีของคริสตชนในสมัยต่อมา บุคคลผู้นี้ได้ชื่อว่า “ปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้า” (Antichrist) (เทียบ 1 ยน 2:18; 4:3; 2 ยน 7) บุคคลผู้นี้เป็นเครื่องมือของซาตาน แต่ไม่ทำงานอย่างลับๆ ในปัจจุบันเหมือนซาตาน (ข้อ 7) ตรงกันข้ามเขาจะปรากฏในวาระสุดท้าย เขาจะใช้อำนาจในการเบียดเบียนและล่อลวงคริสตชน ดูเรื่องการทดลอง “สุดท้าย” ซึ่งจะจบลงเมื่อพระคริสตเจ้าจะเสด็จมา (เทียบ มธ 24:24; วว 13:1-8)

d เปาโลไม่พูดถึงสาเหตุที่ทำให้การเสด็จมาของพระคริสตเจ้าล่าช้าออกไป เขาพูดแต่เพียงว่ามีบางอย่าง (ข้อ 6) หรือบางคน (ข้อ 7) ซึ่งถ่วงเวลาเอาไว้ บุคคลหรืออำนาจนี้ขัดขวางการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า…โดยกันไม่ให้ศัตรูของพระผู้ไถ่ซึ่งจะต้องมาก่อนปรากฏตัวได้ การที่เปาโลพูดพาดพิงถึงเรื่องนี้เท่านั้น (ข้อ 4) คงเป็นที่เข้าใจของคริสตชนชาวเธสะโลนิกาอยู่แล้ว

e ความชั่วร้าย (แปลตามตัวอักษรได้ว่า “การไม่มีกฎหมาย”) กำลังดำเนินไปแต่อย่างลับๆ ไม่เปิดเผย กำลังเตรียมการกบฏครั้งใหญ่ เมื่ออุปสรรคไม่ว่าจะเป็นอะไรจะถูกขจัดออกไป เมื่อนั้นความชั่วร้าย (หรือมนุษย์ชั่วร้าย) จะทำงานอย่างเปิดเผย

f การเปิดตัวอย่างเปิดเผยของมนุษย์ชั่วร้าย (ข้อ 6-8) ตรงข้ามกับการสำแดงพระองค์ของพระคริสตเจ้า (1:7;
1 คร 1:7) ในทำนองเดียวกันกับการมาของมนุษย์ชั่วร้าย ตรงข้ามกับการเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ของพระคริสตเจ้า (ข้อ 8) ศัตรูของพระเจ้าจึงกลับเป็นศัตรูของพระคริสตเจ้า แต่พระคริสตเจ้าจะทรงพิชิตศัตรูของพระองค์

g สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า “พระเยซู”

h มนุษย์ชั่วร้ายเป็นเครื่องมือที่ซาตานใช้ทำงาน (ดู 1 ธส 2:18) ซาตานจะมอบอำนาจเหนือมนุษย์ให้มนุษย์ชั่วร้ายนี้ในทำนองเดียวกับที่พระคริสตเจ้าได้ประทานพระจิตเจ้าให้แก่ผู้ที่ติดตามพระองค์ เทียบเรื่องมังกรและสัตว์ร้ายใน วว 13:2, 4 ด้วย

i ความจริงและความเท็จในที่นี้มีความหมายทั้งทางศาสนาและทางปัญญา เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตและกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ (ดู ยน 8:32 เชิงอรรถ j; ข้อ 44 เชิงอรรถ p; และ 1 ยน 3:19 เชิงอรรถ g)

j ข้อความตอนนี้ (2:13-3:5) มีความต่อเนื่องกับข้อความที่บรรยายถึงการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า เปาโลได้แก้ความคิดผิดๆ ของชาวเธสะโลนิกาในเรื่องนี้ แล้วจึงบรรยายต่อไปถึงผลตามมาทางบวก น่าสังเกตว่าเปาโลเสนอเรื่องการเสด็จมาของพระคริสตเจ้านี้โดยกล่าวถึงพระบิดาและพระจิตเจ้าด้วย (2 คร 13:13 เชิงอรรถ e; เทียบ 1 ธส 4:6-8)

k สำเนาโบราณบางฉบับว่า “ตั้งแต่แรก”

l หมายถึง ทั้งคำสอนที่เปาโลได้สอนพวกเขาเมื่ออยู่ที่เมืองเธสะโลนิกา (วาจา) และคำสอนในจดหมายที่เขียนเมื่อได้จากไปแล้ว (2:2, 5; 1 ธส 3:4; 4:2, 6; 5:27) คำสอนเหล่านี้รวมทั้งข่าวดี (ดู 1 ธส 2:13 เชิงอรรถ d) และหลักปฏิบัติที่คริสตชนควรนำมาใช้ในชีวิตด้วย (เทียบ 1 คร 11:2, 23-25; 1 ธส 4:1)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก