"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

3 1พี่น้องทั้งหลาย สุดท้ายนี้ จงอธิษฐานภาวนาเพื่อเรา ขอให้พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเผยแผ่ไปอย่างรวดเร็วและได้รับการยกย่องดังที่เป็นไปในหมู่ท่านแล้ว 2และให้เราพ้นจากคนชั่วร้าย เพราะมิใช่ทุกคนมีความเชื่อ 3แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์ทรงเสริมกำลังให้ท่านมั่นคง และทรงคุ้มครองท่านจากมารร้ายa 4เรามั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ท่านกำลังทำสิ่งที่เรากำชับนั้นและจะทำต่อไป 5ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำใจท่านสู่ความรักของพระเจ้า และสู่ความอดทนมั่นคงของพระคริสตเจ้าเถิด

 

คำติเตียนความเกียจคร้านและการแตกสามัคคี

6พี่น้องทั้งหลาย เราขอกำชับท่านในพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ให้ท่านหลีกห่างจากพี่น้องที่ดำเนินชีวิตโดยไม่มีวินัย ไม่ทำตามธรรมประเพณีที่ท่านได้รับจากเรา

7ท่านรู้อยู่แล้วว่า ท่านต้องยึดถือเราเป็นแบบฉบับอย่างไรb เพราะเมื่อเราอยู่กับท่าน เรามิได้อยู่นิ่งเฉย 8เรามิได้กินอาหารของผู้ใดโดยไม่ทำงานตอบแทน แต่เราตรากตรำทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเราจะได้ไม่เป็นภาระแก่ผู้ใด 9ทั้งนี้ มิใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ์ แต่เพื่อทำตนเป็นแบบฉบับแก่ท่าน

10เมื่อเราอยู่กับท่าน เรายังกำชับท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่อยากทำงานก็อย่ากินc 11แต่เราได้ยินว่า บางท่านดำเนินชีวิตอย่างเกียจคร้าน ไม่ทำงานเลย แต่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับธุระของผู้อื่น 12เรากำชับและเตือนคนเช่นนี้ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ให้ทำงานอย่างสงบและหาเลี้ยงชีพด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง

13พี่น้องทั้งหลาย อย่าท้อถอยในการทำดี 14ถ้าผู้ใดไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนในจดหมายฉบับนี้ จงจับตามองเขา และอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาอย่างเด็ดขาด เพื่อเขาจะได้ละอายใจ 15แต่อย่านับว่าเขาเป็นศัตรู จงตักเตือนเขาฉันพี่น้อง

คำภาวนาและคำอำลา

16ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติ ประทานสันติแก่ท่านทั้งหลายทุกเวลาและทุกวิถีทาง ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับทุกท่านเทอญ

17คำทักทายนี้เขียนด้วยมือของข้าพเจ้า เปาโล เป็นเครื่องหมายประจำจดหมายทุกฉบับของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเขียนดังนี้ 18ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสถิตกับทุกท่านเทอญd

 

3 a หรือ “จากความชั่วร้าย” หรือ “จากอันตราย” คริสตชนจะถูกผจญแต่จะไม่เกินกำลังที่พวกเขาจะต่อต้านได้ (1 คร 10:13)

b เมื่อคริสตชนประพฤติตามแบบฉบับของเปาโล (1 คร 4:16; กท 4:12; ฟป 3:17) เขาก็ประพฤติตามแบบฉบับของพระคริสตเจ้า (1 ธส 1:6; ฟป 2:5; เทียบ มธ 16:24; ยน 13:15; 1 ปต 2:21; 1 ยน 2:6) เพราะพระองค์คือแบบฉบับที่เปาโลเอาอย่าง (1 คร 11:1) คริสตชนยังต้องประพฤติตามแบบฉบับของพระเจ้าด้วย (อฟ 5:1; เทียบ มธ 5:48) และต้องประพฤติตามแบบฉบับของกันและกัน (1 ธส 1:7; 2:14; ฮบ 6:12) แนวปฏิบัติแบบเดียวกันเช่นนี้ต้องมีคำสอนที่ได้รับส่งทอดกันมาเป็นแบบเดียวกันด้วย (รม 6:17; 2 ธส 3:6; 1 คร 11:2; 1 ธส 2:13 เชิงอรรถ d) ผู้นำพระศาสนจักร ผู้ถ่ายทอดหลักคำสอนจะต้องเป็น “แบบฉบับ” (ข้อ 9 ดู ฟป 3:17; 1 ทธ 1:16; 4:12; ทต 2:7; 1 ปต 5:3) ผู้อื่นจะต้องเอาอย่างความเชื่อและชีวิตของผู้นำนั้นด้วย (ฮบ 13:7)

c กฎข้อนี้ซึ่งมุ่งใช้กับผู้ที่ไม่ยอมทำงาน อาจจะมาจากพระวาจาของพระเยซูเจ้า หรือไม่ก็มาจากคำพังเพยที่รู้จักกันแพร่หลายในสมัยนั้น กฎนี้ถือเป็น “กฎการทำงานของคริสตชน”

d สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า “อาเมน” (เทียบ 1 ธส 3:13; 5:28)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก