"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

เปโตรถูกจองจำและได้รับการปลดปล่อยa

12 1เวลานั้น กษัตริย์เฮโรดทรงเริ่มเบียดเบียนสมาชิกบางคนของพระศาสนจักร 2พระองค์ทรงประหารชีวิตยากอบพี่ชายของยอห์นโดยตัดศีรษะ 3เมื่อทรงเห็นว่าชาวยิวพอใจ จึงทรงจับกุมเปโตรด้วย ขณะนั้น อยู่ในระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ 4เมื่อทรงจับกุมเปโตรแล้ว ก็ทรงจองจำเขาไว้ในคุก ให้ทหารสี่หมู่ หมู่ละสี่คนควบคุมไว้ ตั้งพระทัยว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปัสกาแล้วจะทรงนำไปพิจารณาคดีต่อหน้าประชาชน

5ขณะที่เปโตรถูกจองจำอยู่ในคุก พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อเขาตลอดเวลา

6คืนก่อนที่กษัตริย์เฮโรดจะทรงนำเปโตรไปพิจารณาคดี เปโตรนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคน มีโซ่สองเส้นbล่ามไว้ และมีทหารยามเฝ้าหน้าประตูคุก 7ทันใดนั้น ทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาใกล้ มีแสงสว่างจ้าในห้องขัง ทูตสวรรค์สะกิดข้างกายเปโตรปลุกให้ตื่นขึ้น แล้วสั่งว่า “เร็วเข้า ลุกขึ้นเถอะ” โซ่ก็หลุดไปจากมือของเปโตร

8ทูตสวรรค์สั่งเปโตรว่า “จงคาดสะเอวและสวมรองเท้า” เปโตรก็ทำตาม ทูตสวรรค์สั่งอีกว่า “จงสวมเสื้อคลุม แล้วตามข้าพเจ้ามาเถิด” 9เปโตรจึงตามทูตสวรรค์ออกไป ไม่รู้สึกตัวว่าสิ่งที่ทูตสวรรค์กำลังทำให้ตนนั้นเกิดขึ้นจริง คิดว่ากำลังเห็นนิมิต 10ทูตสวรรค์และเปโตรผ่านยามชั้นที่หนึ่ง ชั้นที่สอง มาถึงประตูเหล็กที่เป็นทางผ่านเข้าไปในเมือง ประตูนั้นก็เปิดได้เอง ทูตสวรรค์และเปโตรจึงออกไปc เดินตามถนนสายหนึ่ง แล้วทูตสวรรค์ก็หายไปในทันที

11เปโตรรู้สึกตัว พูดว่า “บัดนี้ ข้าพเจ้ารู้แน่แล้วว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของกษัตริย์เฮโรดและจากความมุ่งร้ายทั้งหลายของประชาชนชาวยิว”

12เมื่อคิดเช่นนี้แล้ว เขาไปยังบ้านของมารีย์มารดาของยอห์น ที่รู้จักในนามว่ามาระโกd ที่นั่นหลายคนมาชุมนุมอธิษฐานภาวนา 13เปโตรเคาะประตูเรียก หญิงรับใช้คนหนึ่งชื่อโรดาจึงไปที่ประตู เพื่อดูว่าใครมา 14เธอจำเสียงของเปโตรได้ มีความยินดีมากจนไม่ได้เปิดประตู แต่วิ่งเข้าบ้านบอกว่า “เปโตรกำลังยืนอยู่หน้าประตู”

15คนในบ้านพูดกับเธอว่า “เจ้าเป็นบ้าไปแล้ว” แต่เธอก็ยังคงยืนยันอย่างแข็งขันว่าเป็นเช่นนั้น คนในบ้านจึงพูดว่า “ต้องเป็นทูตสวรรค์ของเขาeแน่ๆ”

16เปโตรยังคงเคาะประตูเรียกต่อไป เมื่อคนในบ้านเปิดประตูเห็นว่าเป็นเปโตร ก็ประหลาดใจ 17แต่เปโตรโบกมือให้ทุกคนเงียบ เล่าให้ฟังว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำเขาออกมาจากคุกอย่างไร แล้วเสริมว่า “จงไปบอกเรื่องนี้แก่ยากอบfและบรรดาพี่น้องด้วย” หลังจากนั้น เปโตรก็ออกเดินทางไปที่อื่น

18ครั้นรุ่งเช้า เกิดความวุ่นวายอย่างมากในหมู่ทหาร เขาถามกันว่า “เกิดอะไรขึ้นกับเปโตร” 19กษัตริย์เฮโรดมีพระบัญชาให้ตามหาเปโตร แต่ไม่พบ จึงทรงสอบสวนทหารยามแล้วทรงสั่งให้ประหารชีวิตg หลังจากนั้น พระองค์ทรงออกจากแคว้นยูเดียไปประทับที่เมืองซีซารียา

การสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์เฮโรด

20ครั้งนั้น กษัตริย์เฮโรดทรงเป็นอริอย่างรุนแรงกับชาวเมืองไทระและไซดอน ชาวเมืองทั้งสองตกลงกันมาขอเข้าเฝ้า และโน้มน้าวจิตใจของบลัสตัสสมุหราชองครักษ์ของกษัตริย์เฮโรดให้สนับสนุนตนในการทูลขอสันติภาพ เพราะต้องการเสบียงอาหารจากดินแดนของกษัตริย์เฮโรด

21เมื่อถึงวันกำหนด กษัตริย์เฮโรดทรงฉลองพระองค์เต็มยศ ประทับอยู่บนบัลลังก์ ทรงปราศรัยแก่ชาวเมืองเหล่านั้น 22ประชาชนตะโกนสรรเสริญว่า “นี่คือพระสุรเสียงของพระเจ้า มิใช่เสียงของมนุษย์” 23ทันใดนั้น ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทำให้กษัตริย์เฮโรดล้มลง หนอนมากัดกินพระองค์จนสิ้นพระชนม์h เพราะพระองค์ไม่ได้เทิดพระเกียรติพระเจ้า

บารนาบัสและเซาโลกลับไปเมืองอันทิโอก

24พระวาจาของพระเจ้าแผ่ขยายมากขึ้น และผู้มีความเชื่อก็เพิ่มจำนวนขึ้นด้วย

25บารนาบัสและเซาโลปฏิบัติภารกิจที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วi จึงกลับมาที่เมืองอันทิโอกโดยพายอห์น ที่รู้จักในนามว่า มาระโก มาด้วย

 

12 a เหตุการณ์นี้ซึ่ง กจ 11:30 และ 12:25 ชวนให้คิดว่าเกิดขึ้นในเวลาดียวกับที่บารนาบัสและเปาโลมาที่กรุงเยรูซาเล็ม จะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนั้น เพราะกษัตริย์เฮโรด อากริปปาที่ 1 (ซึ่งเป็นหลานของกษัตริย์เฮโรด อันทิปาส ในเรื่องพระทรมานของพระเยซูเจ้า) ทรงเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นยูเดียและแคว้นสะมาเรียตั้งแต่ ค.ศ. 41 และสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 44 ดังนั้นเหตุการณ์ที่เล่านี้จึงต้องเกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 41-44 สำหรับเรื่องการปลดปล่อยจากคุกอย่างอัศจรรย์ ดู 5:21 เชิงอรรถ h

b โซ่แต่ละเส้นล่ามไว้กับทหารข้างละคน

c สำเนาโบราณบางฉบับเสริม “และลงบันไดเจ็ดขั้น”

d ยอห์น มาระโก จะถูกกล่าวถึงอีกใน 12:25; 13:5, 13; 15:37, 39 เป็นลูกพี่ลูกน้องกับบารนาบัส (คส 4:10) มาระโกอยู่กับเปาโลระหว่างที่เปาโลถูกจองจำที่กรุงโรม (คส 4:10; ฟม 24) และเปาโลก่อนตายไม่นานได้ขอให้มาระโกมาช่วยเหลือ (2 ทธ 4:11) เปโตรยังกล่าวถึงมาระโกในฐานะผู้ช่วยของตนอีกด้วย (1 ปต 5:13) และธรรมประเพณีบอกว่าเขาเป็นผู้นิพนธ์พระวรสารฉบับที่สอง

e เป็นที่เชื่อกันทั่วไปว่าทูตสวรรค์ผู้เฝ้าอารักขาคนใดคนหนึ่งมีรูปปรากฏคล้ายกับผู้นั้นด้วย

f “ยากอบ” เมื่อไม่มีคำขยายอื่นต่อท้าย หมายถึง “น้องชายขององค์พระผู้เป็นเจ้า” เมื่อเปาโลมาที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นครั้งแรก (กท 1:19 คืออาจในปี 38-39 ดู กจ 9:1 เชิงอรรถ a) ยากอบผู้นี้เป็นหัวหน้าปกครองเพียงคริสตชน “ที่พูดภาษาฮีบรู” ที่กรุงเยรูซาเล็ม แต่หลังจากที่เปโตรได้ออกจากกรุงเยรูซาเล็มไปแล้ว ยากอบจึงเป็นผู้ปกครองพระศาสนจักรแม่ทั้งหมดที่กรุงเยรูซาเล็ม (ดู 15:13; 21:18; 1 คร 15:7) ในพันธสัญญาใหม่มีจดหมายฉบับหนึ่งในชื่อของยากอบ

g ทหารยามที่ปล่อยให้นักโทษของตนหนีไปได้ต้องได้รับโทษเท่ากันแทน (ดู 16:27; 27:42)

h โยเซฟุสได้เล่าอย่างละเอียดถึงพิธีเทิดเกียรติกษัตริย์อากริปปาเป็นเทพเจ้า สำเนาโบราณบางฉบับว่า “เมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากพระบัลลังก์แล้ว หนอนได้มากัดกินพระองค์ทั้งๆ ที่ยังทรงชีวิตอยู่ และพระองค์ได้สิ้นพระชนม์เช่นนี้” ความตายของกษัตริย์เฮโรด อากริปปามีลักษณะคล้ายกับความตายของกษัตริย์อันทิโอคัสที่ 4 เอปีฟาเนส ผู้เบียดเบียนประชากรของพระเจ้าในสมัยมัคคาบี (2 มคบ 9:9)

i สำเนาโบราณบางฉบับว่า “กลับมาจากกรุงเยรูซาเล็ม”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก