"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

จดหมายนักบุญเปาโลถึงฟีเลโมน

คำขึ้นต้น

1จากเปาโลนักโทษของพระคริสตเยซู และจากทิโมธีพี่น้องของเรา

ถึงฟีเลโมนเพื่อนร่วมงานที่รัก 2ถึงอัปเฟียน้องสาวa ถึงอารคิปปัสเพื่อนผู้ร่วมต่อสู้มากับเรา และถึงพระศาสนจักรที่ชุมนุมกันที่บ้านของท่าน

3ขอพระหรรษทานและสันติจากพระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสถิตกับท่านทั้งหลายเถิด

คำขอบพระคุณและคำภาวนา

4ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่เสมอ และระลึกถึงท่านในขณะที่ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนา 5เพราะข้าพเจ้าฟังเรื่องความรักและความเชื่อที่ท่านมีต่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และต่อบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทุกคน 6ขอให้ความเชื่อที่เรามีร่วมกันb จงบังเกิดผลแสดงให้เห็นความดีทุกประการที่เราทำเพื่อพระคริสตเจ้า 7น้องรัก ความรักของท่านทำให้ข้าพเจ้ายินดีและได้รับกำลังใจอย่างมาก เพราะท่านนำความสงบสุขมาสู่ดวงใจของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์

คำขอร้องเรื่องโอเนสิมัส

8เดชะพระคริสตเจ้า แม้ว่าข้าพเจ้ามีอำนาจจะสั่งท่านให้ทำสิ่งใดก็ได้ 9แต่ข้าพเจ้าก็เลือกที่จะขอร้องให้ท่านทำด้วยความรักมากกว่า ผู้ที่ขอร้องนี้คือข้าพเจ้า เปาโล ซึ่งเป็นคนชราและขณะนี้เป็นนักโทษเนื่องจากพระคริสตเยซูด้วย 10ข้าพเจ้าขอร้องท่านเพื่อบุตรคนหนึ่งของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้กำเนิดcขณะที่ถูกจองจำคือโอเนสิมัส 11ในอดีต เขาไม่มีประโยชน์ใดต่อท่าน แต่ขณะนี้ เขามีประโยชน์dทั้งต่อท่านและต่อข้าพเจ้า 12ข้าพเจ้ากำลังส่งเขากลับไปหาท่าน นั่นคือข้าพเจ้าส่งดวงใจของข้าพเจ้าไปด้วย 13อันที่จริงแล้ว ข้าพเจ้าต้องการให้เขาอยู่กับข้าพเจ้าที่นี่ เขาจะได้รับใช้ข้าพเจ้าแทนท่านขณะที่ข้าพเจ้าถูกจองจำเพราะข่าวดี 14แต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการทำสิ่งใดโดยท่านไม่เห็นชอบ เพื่อมิให้ท่านทำความดีเพราะถูกบังคับ แต่ทำด้วยความสมัครใจ 15ข้าพเจ้าคิดว่า เขาถูกพรากไปจากท่านระยะหนึ่งe เพื่อจะกลับมาอยู่กับท่านตลอดไป 16มิใช่ในฐานะทาส แต่ในฐานะที่ดีกว่ามาก คือเป็นน้องชายที่รัก ถ้าเขาเป็นที่รักอย่างยิ่งของข้าพเจ้า เขาจะต้องเป็นที่รักของท่านมากกว่าสักเท่าใดเล่า ทั้งในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์และในฐานะที่เป็นพี่น้องในองค์พระผู้เป็นเจ้าf 17ถ้าท่านยังยอมรับว่าข้าพเจ้าเป็นมิตรกับท่าน ก็จงต้อนรับเขาเช่นเดียวกับที่ท่านจะต้อนรับข้าพเจ้า 18ถ้าเขาทำผิดต่อท่านเรื่องใด หรือเป็นหนี้ท่านเท่าใดg ก็จงจดลงในบัญชีของข้าพเจ้า 19ข้าพเจ้าเขียนด้วยมือของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้า เปาโล จะชดใช้ให้ทั้งหมด ข้าพเจ้าจะไม่พูดถึงหนี้สินอื่นที่ท่านเป็นหนี้ข้าพเจ้าh 20ดีแล้ว น้องรัก หวังว่าท่านจะทำตามที่ข้าพเจ้าขอร้อง เพราะท่านศรัทธาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทำให้ดวงใจของข้าพเจ้าเป็นสุขสงบในพระคริสตเจ้าเถิด 21ข้าพเจ้าเขียนด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่า ท่านจะยอมทำตามนี้i และมั่นใจว่าท่านจะทำมากกว่าที่ข้าพเจ้าขอด้วย

คำขอร้องส่วนตัว คำอวยพร

22อีกเรื่องหนึ่งคือขอให้ท่านช่วยเตรียมที่พักหนึ่งที่ให้ข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าหวังว่า ด้วยการอธิษฐานภาวนาของท่าน ข้าพเจ้าจะได้กลับมาพบท่านอีก

23เอปาฟรัสเพื่อนนักโทษที่อยู่กับข้าพเจ้าเพราะพระคริสตเยซู 24รวมทั้งผู้ร่วมงานทุกคน คือมาระโก อาริสทารคัส เดมาสและลูกา ขอส่งความคิดถึงท่าน

ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสถิตในจิตใจของท่านเทอญj

 

a . สำเนาโบราณบางฉบับว่า อัปเฟียผู้เป็นที่รักของเรา หรือ อัปเฟียน้องสาวผู้เป็นที่รักของเรา เป็นไปได้ว่า อัปเฟียเป็นภรรยาของฟีเลโมน และอารคิปปัสเป็นบุตรของเขา

b นั่นคือ ความสำนึกถึงความสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้าและกับพี่น้องในพระคริสตเจ้าที่ความเชื่อก่อให้เกิดขึ้นในดวงใจของผู้ที่เชื่อ (ดู 1 คร 1:9 เชิงอรรถ f) จากความเชื่อที่ประสมประสานด้วยความรักนี้ เปาโลคาดว่าจะมีผลเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ (ข้อ 5) (ดู กท 5:6 เชิงอรรถ b)

c เปาโลได้ให้กำเนิด เพราะได้ทำให้โอเนสิมัสกลับใจ (เทียบ 1 คร 4:15; กท 4:19)

d เป็นการเล่นคำ คำว่า โอเนสิมัส แปลว่า มีประโยชน์ (เทียบ ฟป 4:3)

e ถูกพราก เพราะพระเจ้าทรงปล่อยให้ทาสหลบหนีไป เพื่อว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์ในภายหลัง

f นอกจากความสัมพันธ์ตามธรรมชาติ ในเนื้อหนัง (ซึ่งเป็นความหมายตามตัวอักษรในภาษากรีก ดู รม 7:5 เชิงอรรถ c) ระหว่างทาสกับนาย ยังเพิ่มความสัมพันธ์ ในองค์พระผู้เป็นเจ้า เข้าไปอีกด้วย ดังนั้น ขณะที่โอเนสิมัสยังไม่พ้นการเป็นทาส (เทียบ 1 คร 7:20-24) แม้เปาโลจะได้เสนอแนะให้ฟีเลโมนปล่อยโอเนสิมัสให้เป็นอิสระก็ตาม (ข้อ 14-16, 21) ตั้งแต่นี้ไป โอเนสิมัสจะเป็นพี่น้องคนหนึ่งของฟีเลโมน เพราะต่อหน้าพระเจ้าในสวรรค์แต่องค์เดียวนั้น (อฟ 6:9) ไม่มีการแบ่งแยกออกเป็นทาสหรือเสรีชนอีกต่อไป (1 คร 12:13; คส 3:22-25)

g ดูเหมือนว่า โอเนสิมัสไม่เพียงแต่ได้หลบหนีไปเท่านั้น แต่ยังได้ขโมยของบางอย่างจากฟีเลโมนไปด้วย

h ฟีเลโมนเป็นหนี้เปาโลเพราะเปาโลทำให้เขากลับใจเป็นคริสตชน

i หมายความว่ายอมทำตามที่เปาโลขอร้อง แต่ยิ่งกว่านั้นยังยอมทำตามที่ความเชื่อเรียกร้องด้วย

j สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า อาเมน (เทียบ ฟป 4:23)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก