"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

ทางรอดพ้นสำหรับคริสตชน

3 1พี่น้องทั้งหลาย จงชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าaเถิด ข้าพเจ้าไม่ลำบากใจที่จะต้องเขียนเรื่องเดิมถึงท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นประโยชน์ต่อท่าน 2จงระวังพวกสุนัขb จงระวังคนงานเลวๆ จงระวังพวกที่ขริบตนเองc 3พวกเราเท่านั้นเป็นผู้ที่เข้าสุหนัตโดยแท้จริง เป็นผู้ประกอบศาสนพิธีด้วยพระจิตของพระเจ้าd และภูมิใจในพระคริสตเยซู ไม่วางใจในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางกายe 4แม้ว่าข้าพเจ้ามีเหตุผลที่จะวางใจในการปฏิบัติเช่นนี้ได้ก็ตาม ถ้าผู้ใดคิดว่าตนมีเหตุผลที่จะวางใจในการปฏิบัติเช่นนี้ ข้าพเจ้าก็ยังมีเหตุผลมากกว่า 5ข้าพเจ้าได้รับพิธีสุหนัตเมื่อเกิดมาได้แปดวัน เป็นเชื้อสายชนชาติอิสราเอลจากตระกูลเบนยามิน เป็นชาวฮีบรู เกิดจากชาวฮีบรูf ในด้านธรรมบัญญัติเป็นชาวฟาริสี 6มีความกระตือรือร้นที่จะเบียดเบียนพระศาสนจักร ไม่มีข้อตำหนิใดในด้านความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติ 7แต่สิ่งที่เคยเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าละทิ้งเพราะพระคริสตเจ้า 8นับแต่บัดนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไม่มีประโยชน์อีกเมื่อเปรียบกับประโยชน์ล้ำค่าคือการรู้จักพระคริสตเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงยอมสูญเสียทุกสิ่ง ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งเป็นปฏิกูล เพื่อจะได้องค์พระคริสตเจ้ามาเป็นกำไร 9และอยู่ในพระองค์ ข้าพเจ้าไม่มีความชอบธรรมที่มาจากธรรมบัญญัติ แต่มีความชอบธรรมเพราะความเชื่อในพระคริสตเจ้า เป็นความชอบธรรมซึ่งพระเจ้าประทานให้ผู้มีความเชื่อg 10ข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์ รู้จักฤทธานุภาพของการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ ต้องการมีส่วนร่วมในพระทรมานของพระองค์โดยมีสภาพเหมือนพระองค์ในความตาย 11จะได้บรรลุถึงการกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายhด้วย 12ข้าพเจ้ายังไม่บรรลุเป้าหมายหรือยังทำไม่สำเร็จ ข้าพเจ้ายังมุ่งหน้าวิ่งต่อไป เพื่อจะช่วงชิงรางวัลให้ได้ ดังที่พระคริสตเยซูทรงช่วงชิงข้าพเจ้าไว้ได้แล้ว[1] 13พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่คิดว่า ข้าพเจ้าชนะแล้ว ข้าพเจ้าทำเพียงอย่างเดียวคือ ลืมสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง มุ่งสู่เบื้องหน้าอย่างสุดกำลัง 14ข้าพเจ้ากำลังวิ่งเข้าสู่เส้นชัยไปหารางวัลที่พระเจ้าทรงเรียกจากสวรรค์ให้ข้าพเจ้าเข้าไปรับในพระคริสตเยซู 15ดังนั้น เราทุกคนที่บรรลุวุฒิภาวะแล้วj จงมีความรู้สึกนึกคิดkเช่นนี้ และถ้าท่านทั้งหลายยังคิดเป็นเรื่องอื่น พระเจ้าก็จะทรงเปิดเผยเรื่องนี้แก่ท่าน 16ดังนั้น เมื่อเราก้าวหน้าถึงที่ใดแล้ว จงก้าวหน้าต่อไปในทิศทางเดียวกันl

17พี่น้องทั้งหลาย จงพร้อมใจกันประพฤติตามอย่างข้าพเจ้า ท่านทั้งหลายเห็นว่า เราเป็นแบบฉบับอย่างไร ก็จงดำเนินตามอย่างนั้นเถิด 18ข้าพเจ้าเคยบอกให้ท่านรู้หลายครั้งแล้ว บัดนี้ก็ขอบอกซ้ำด้วยน้ำตาอีกว่า หลายคนmประพฤติตนเป็นศัตรูกับไม้กางเขนของพระคริสตเจ้า 19ปลายทางของพวกเขาเหล่านี้คือความพินาศ พระเจ้าของเขาทั้งหลายคือท้องn เขาอ้างความน่าละอายoมาโอ้อวด เขาสนใจสิ่งของของโลก 20แต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ในสวรรค์ เราเฝ้าคอยพระผู้ไถ่จากแดนนี้ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า 21พระองค์จะทรงเปลี่ยนรูปร่างต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายรุ่งโรจน์ของพระองค์ ด้วยพระฤทธานุภาพที่ทำให้พระองค์ทรงบังคับจักรวาลทั้งหมดให้อยู่ใต้อำนาจของพระองค์ได้

 

3 a ข้อความนี้ดูเหมือนจะเป็นการเริ่มต้นบทลงท้ายของจดหมายที่มีข้อความแทรกเข้ามา (3:2-4:3)

b สุนัข เป็นคำด่าที่ชาวยิวใช้กับคนต่างศาสนา (มธ 15:26 และคงจะรวม 7:6 เข้าด้วย) ในที่นี้เปาโลนำมาใช้ในเชิงเสียดสีกับชาวยิวที่ไม่เชื่อในพระคริสตเจ้า

c แปลตามตัวอักษรได้ว่า เชือด (katatome) เปาโลใช้คำนี้แบบเล่นคำเพื่อเยาะเย้ย พิธีสุหนัต (peritome) เป็นการเปรียบเทียบพิธีสุหนัตของชาวยิวกับการเชือดเฉือนตนเองในพิธีของคนต่างศาสนา (เทียบ 1 พกษ 18:28 เทียบ กท 5:12)

d สำเนาโบราณบางฉบับว่า เราซึ่งนมัสการพระเจ้าในจิตใจ

e แปลตามตัวอักษร ไม่วางใจในเนื้อหนัง หมายถึง ระบบของธรรมบัญญัติเดิมทั้งหมดพร้อมกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางกาย ซึ่งการเข้าสุหนัตเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด (ดู รม 7:5 เชิงอรรถ c) เปาโลมักจะพูดถึงอดีตการเป็นยิวของตนเองบ่อยๆ (2 คร 11:21 เชิงอรรถ j) แต่ในที่นี้ให้รายละเอียดมากกว่าที่อื่น

f ฮีบรูเกิดจากชาวฮีบรู หมายถึง ชาวยิวจากดินแดนปาเลสไตน์ (กจ 23:6) และพูดภาษาฮีบรูของบรรพบุรุษ (กจ 21:40) ตรงกันข้ามกับชาวยิวเฮเลนนิสต์อื่นๆ ที่พูดแต่ภาษากรีกเท่านั้น (กจ 6:1 เชิงอรรถ b)

g เนื้อหาสาระในจดหมายของเปาโลถึงชาวกาลาเทียและชาวโรม ก็คือความแตกต่างระหว่าง ความชอบธรรม ที่มาจากธรรมบัญญัติและความชอบธรรมที่มาจากความเชื่อ

h ณ ที่นี้เปาโลไม่พูดถึงการกลับคืนชีพประมวลพร้อม (ยน 5:29) แต่พูดถึงการกลับคืนชีพของผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีชีวิตกับพระคริสตเจ้าเท่านั้น (ลก 20:35 เชิงอรรถ c)

[1] พระคริสตเยซูทรงช่วงชิงข้าพเจ้าไว้ได้แล้ว หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่เปาโลเดินทางไปยังเมืองดามัสกัส

j คริสตชนผู้บรรลุถึงวุฒิภาวะแล้ว (ดู 1 คร 2:6 เชิงอรรถ e) ยังไม่บรรลุถึงความครบครันอย่างสมบูรณ์ (ฟป 3:12)

k ทุกคน...จงมีความรู้สึกนึกคิด สำเนาโบราณบางฉบับว่า ทุกคนคิด

l ประโยคนี้ออกจะคลุมเครือเพราะห้วนมาก สำเนาโบราณหลายฉบับได้พยายามขยายความโดยเพิ่มคำเป็นหลายแบบด้วยกัน

m หมายถึง คริสตชนที่นิยมลัทธิยิว บทนี้ทั้งบทต้องการจะเตือนคริสตชนให้ระวังตัวจากพวกนี้

n ในประเพณีปฏิบัติทางศาสนาของชาวยิว มีกฎเกี่ยวกับอาหารอยู่เป็นจำนวนมาก (ลนต 11; เทียบ มธ 15:10-20//; 23:25-26; กจ 15:20; รม 14:17; 16:18; กท 2:12; คส 2:16, 20ฯ)

o ความน่าละอาย อาจหมายถึง องคชาตอันเป็นอวัยวะที่ได้เข้าพิธีสุหนัต

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก