"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS)
ประชุมกรรมการที่ปรึกษาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (Thai Bible Society-TBS) แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom วันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ.2022 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ 7 ท่าน คือ
1. ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
2. ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข
3. ศาสนาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ อินสม
4. ผู้ปกครองพิริยะ วิเศษจินดา
5. คุณทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ
6. ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย
7. อาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ
             เพื่อปรึกษาแนวทางการทำงานของสมาคมฯต่อไป ในโอกาสที่มีเลขาธิการสมาคมฯ ท่านใหม่คือ อาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ แทน ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกันภัย เลขาธิการสมาคมฯ (ท่านเดิม) ขอพระเจ้าอวยพรพันธกิจของสมาคมฯ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปโดยอาศัยการทรงนำของพระจิตเจ้า (พระวิญญาบริสุทธิ์) ผ่านทางเลขาธิการ เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน และความร่วมมือของคณะกรรมการฯและพี่น้องทุกท่าน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก