"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2023 วันพุธที่ 6 กันยายน 2023 ณ สมาคมพระคริสตธรรมไทย มีกรรมการร่วมประชุม 9 ท่าน
*จากคาทอลิก 1 ท่านคือ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม
              การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินงานของสมาคมฯ รอบ 3 เดือน และเตรียมประชุมสมัชชาสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) ประจำปี 2022 วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องนมัสการชั้น 5 คริสตจักรนิมิตใหม่ ซึ่งภายในงานมีฟังการเสวนา พระธรรม 1-2 ซามูเอล และเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษด้วย ท่านใดสนใจเข้าร่วมฯ สามารถลงทะเบียนได้โดยติดตามจากเว็บไซต์ของสมาคมฯ นอกจากนี้เป็นการรายงานกิจกรรมการดำเนินงานของ TBS
* การเข้าร่วมประชุมกับ Asia Pacific Group, 15-18 August 2023, Ulaanbaatar, Mongolia มีการแบ่งปันความเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงของสมาคมฯในภูมิภาค ทำความรู้จัก Secretary General (Dirk Gevers) ของ UBS การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่ออภิปราย Big Conversations ที่จะเกิดขึ้นที่ World Assembly 2023 และร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี สมาคมพระคริสตธรรมมองโกเลีย
*โครงการซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023 โดยใช้ หนังสือพระธรรมลูกา บทที่ 1-24 ฉบับมาตรฐานเปิดรับสมัคร วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2023 หากสนใจติดตามกิจกรรมนี้ได้จากเว็บไซต์ของสมาคมฯ
*โครงการจัดทำพระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับศึกษา
*โครงการจัดทำพระคัมภีร์ภาษามือไทย
*โครงการพัฒนาสื่อพระคัมภีร์
*โครงการจัดพิมพ์และจำหน่ายพระคัมภีร์ให้กับหน่วยงานคริสตจักร โรงเรียน ฯลฯ
*การจัดกิจกรรมพระคัมภีร์ และประชาสัมพันธ์สมาคมฯ (TBS)
*การเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหสมาคมพระคริสตธรรมสากลที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ 12-18 ตุลาคม 2023 โดยมี ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ และอาจารย์ประกิจ ตรีทศายุธ เข้าร่วมประชุม

* ก่อนจบการประชุมฯ ครูทัศนีย์ มีโอกาสประชาสัมพันธ์คอร์สการอบรมหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกภาคที่ 2 “การเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า “ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 และ 18 พฤศจิกายน 2023 รูปแบบออนไลน์ ด้วย
* ในวันนี้ได้ร่วมอธิษฐานและอวยพรสำหรับอาจารย์ ดร.นุโรจน์ พานิช โอกาสวันคล้ายวันเกิด 6 กันยายน ด้วย
*ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของสมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ ได้ที่ https://thai.bible/

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก