"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

การยึดเมืองเยรีโคa

6 1เมืองเยรีโคถูกปิดไว้อย่างแน่นหนาเพราะชาวอิสราเอล ไม่มีผู้ใดเข้าออกได้ 2พระยาห์เวห์ตรัสกับโยชูวาว่า “ดูซิ เรากำลังจะมอบเมืองเยรีโค กษัตริย์และนักรบชายฉกรรจ์ไว้ในมือของท่าน 3ท่านทั้งหลายที่เป็นนักรบทุกคนจะเดินเป็นขบวนไปรอบเมืองหนึ่งรอบ ท่านจะทำเช่นนี้หกวัน 4สมณะเจ็ดรูปจะเดินถือแตรเขาแกะเจ็ดคันนำหน้าหีบพันธสัญญา ในวันที่เจ็ด ท่านจะต้องเดินรอบเมืองเจ็ดรอบและบรรดาสมณะจะเป่าแตร 5เมื่อเสียงแตรเขาแกะดังขึ้น ทันทีที่ท่านได้ยินเสียงแตร ประชากรทั้งหมดจะต้องตะโกนร้องออกศึกกึกก้องb กำแพงเมืองโดยรอบจะพังทลายลง ประชากรจะวิ่งกรูเข้าโจมตี แต่ละคนวิ่งตรงไปข้างหน้า”

6โยชูวาบุตรของนูนเรียกประชุมบรรดาสมณะพูดว่า “จงแบกหีบพันธสัญญา สมณะเจ็ดรูปจะเดินถือแตรเขาแกะเจ็ดคันนำหน้าหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์” 7แล้วเขาบอกประชากรว่า “หน้าเดิน จงเดินไปรอบเมือง กองทัพจงเดินนำหน้าหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์” 8เมื่อโยชูวาสั่งประชากรแล้ว สมณะเจ็ดรูปผู้เดินถือแตรเขาแกะเจ็ดคันเดินเป่าแตรนำหน้าพระยาห์เวห์ หีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ตามหลังมา 9กองทัพเดินนำหน้าบรรดาสมณะที่เป่าแตร กองทัพหลังเดินตามหีบพันธสัญญา ขณะที่เสียงแตรดังอยู่ตลอดเวลา

10โยชูวาสั่งประชากรว่า “อย่าตะโกนร้องออกศึก อย่าให้ใครได้ยินเสียงของท่าน อย่าให้คำใดออกจากปาก จนถึงวันที่ข้าพเจ้าจะพูดว่า ‘จงตะโกนร้องออกศึก’ แล้วท่านจึงจะตะโกนร้องออกศึก”

11เขาสั่งให้แบกหีบไปรอบเมือง เดินหนึ่งรอบ แล้วจึงกลับเข้าค่ายและพักแรมที่นั่น 12โยชูวาลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ บรรดาสมณะแบกหีบของพระยาห์เวห์ 13สมณะเจ็ดรูปเดินถือแตรเขาแกะเจ็ดคันนำหน้าหีบของพระยาห์เวห์ เขาเดินเป่าแตร กองทัพเดินนำหน้า กองทัพหลังเดินตามหีบของพระยาห์เวห์ ขณะที่เสียงแตรดังอยู่ตลอดเวลา

14วันที่สอง เขาเดินรอบเมืองหนึ่งรอบ แล้วเดินกลับค่าย เขาทำเช่นนี้หกวัน 15วันที่เจ็ด เขาลุกขึ้นตอนรุ่งสาง และเดินรอบเมืองเจ็ดรอบในลักษณะเดียวกัน เฉพาะวันนี้เท่านั้นที่เขาเดินรอบเมืองเจ็ดรอบ 16ในรอบที่เจ็ด บรรดาสมณะเป่าแตรและโยชูวาสั่งประชากรว่า “จงตะโกนร้องออกศึก เพราะพระยาห์เวห์ทรงมอบเมืองแก่ท่านแล้ว”

เมืองเยรีโคต้องถูกทำลายล้างc

17“เมืองและทุกสิ่งในเมืองต้องถูกทำลายล้างถวายแด่พระยาห์เวห์ มีแต่นางราหับหญิงโสเภณีเพียงคนเดียว และทุกคนที่อยู่ในบ้านของนางจะได้รับการไว้ชีวิต เพราะนางได้ซ่อนสายสืบที่เราส่งไป 18ส่วนท่านจงระวังอย่าสนใจสิ่งที่จะถูกทำลายล้าง เกรงว่าเพราะความโลภd ท่านอาจยึดบางสิ่งบางอย่างที่ต้องถูกทำลายล้าง การกระทำเช่นนี้จะทำให้ท่านถูกทำลายล้าง จะทำให้ค่ายของอิสราเอลต้องถูกทำลายล้างและได้รับหายนะด้วย 19เงินและทองคำทุกชิ้น ทุกสิ่งที่ทำจากทองสัมฤทธิ์หรือเหล็ก จะต้องยกถวายแด่พระยาห์เวห์ และเก็บรักษาไว้ในคลังของพระองค์”

20ประชากรตะโกนร้องออกศึก เสียงแตรดังขึ้น เมื่อประชากรได้ยินเสียงแตร เขาตะโกนร้องออกศึกดังกึกก้อง กำแพงเมืองก็พังทลายลง ประชากรบุกเข้าเมือง แต่ละคนวิ่งตรงไปข้างหน้า และเข้ายึดเมืองได้ 21เขาทำลายล้างทุกสิ่งในเมือง ชายและหญิง คนหนุ่มและคนชรา โค แกะและลา ถูกทำลายล้างด้วยดาบ

ครอบครัวของนางราหับได้รับการไว้ชีวิตe

22โยชูวากล่าวกับชายสองคนผู้ได้สอดแนมแผ่นดินว่า “จงไปบ้านของหญิงโสเภณีคนนั้น นำนางออกมาพร้อมกับทุกคนในครอบครัวของนางตามที่ท่านได้สัญญาไว้” 23ชายหนุ่มผู้สอดแนมทั้งสองคนจึงเข้าไปนำนางราหับออกมาพร้อมกับบิดามารดา พี่น้องของนางและทุกสิ่งที่เป็นของนาง เขาพาคนในตระกูลของนางออกมาด้วย และจัดให้อยู่ในที่ปลอดภัยนอกค่ายของชาวอิสราเอล

24เขาเผาเมืองและทุกสิ่งภายในเมืองนั้น ยกเว้นเงิน ทองและสิ่งของที่ทำจากทองสัมฤทธิ์และเหล็ก ทรัพย์สินเหล่านี้ถูกนำไปเก็บไว้ในคลังสมบัติของวิหารของพระยาห์เวห์ 25โยชูวาไว้ชีวิตนางราหับหญิงโสเภณี ครอบครัวของบิดาของนางและทุกสิ่งที่เป็นของนาง นางยังอยู่ในหมู่ชาวอิสราเอลจนทุกวันนี้ เพราะนางได้ซ่อนผู้ที่โยชูวาได้ส่งเข้าไปสำรวจเมืองเยรีโค

คำสาปแช่งผู้คิดสร้างเมืองเยรีโคขึ้นใหม่

26เวลานั้น โยชูวาให้ชาวอิสราเอลทุกคนสาบานว่า

“ผู้ลงมือสร้างเมืองเยรีโคนี้ขึ้นใหม่

จงถูกสาปแช่งเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์

ผู้วางรากฐานเมือง จะต้องสูญเสียบุตรชายคนแรก

ผู้สร้างประตูเมืองจะต้องสูญเสียบุตรชายคนสุดท้อง”

27พระยาห์เวห์ประทับอยู่กับโยชูวา ชื่อเสียงของเขาแผ่ไปทั่วแผ่นดิน

 

6 a แหล่งกำเนิดของเรื่องนี้คงจะเป็นธรรมประเพณีที่รักษาไว้ในสักการสถานที่เมืองกิลกาล ซึ่งอธิบายว่าพระยาห์เวห์ทรงทำลายกำแพงเมืองเยรีโคเป็นเหตุการณ์แรกของสงครามที่ทรงทำในแผ่นดินคานาอัน (ข้อ 2-10; 15-16, 20-21) หีบพันธสัญญาเป็นเครื่องหมายของการประทับอยู่ของพระยาห์เวห์ พระองค์เพียงผู้เดียวทรงกระทำทุกอย่าง การเล่าเรื่องนี้แต่เดิมมีลักษณะเป็นเรื่องสงครามศักดิ์สิทธิ์ ในภายหลังถูกเปลี่ยนแปลงให้มีลักษณะเป็นการบรรยายพิธีกรรมทางศาสนาโดยเพิ่มรายละเอียดที่เน้นบทบาทของบรรดาสมณะ ต้นฉบับภาษาฮีบรูมีความยาวมากกว่าต้นฉบับภาษากรีก (LXX) ซึ่งละข้อความซ้ำซากออกทั้งหมด (เราจะแปลตามต้นฉบับภาษาฮีบรู) การเล่าเรื่องแม้ในรูปแบบดั้งเดิมไม่มีลักษณะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ตามที่เราเข้าใจในสมัยปัจจุบัน แต่ก็ยังเป็นไปได้ด้วยว่าชาวอิสราเอลเข้ายึดเมืองเยรีโคได้จริงๆ (ดู 2:1 เชิงอรรถ a; 24:11) นักโบราณคดีไม่พบหลักฐานว่าเมืองเยรีโคถูกทำลายในปลายศตวรรษที่สิบสามก่อนคริสตกาล แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการยึดครองไม่ได้เกิดขึ้น เพราะหลักฐานของการทำลายอาจสูญหายไปเนื่องจากพื้นดินชั้นนั้นถูกน้ำกัดเซาะ

b “ตะโกนร้องออกศึกกึกก้อง” ดู กดว 10:5 เชิงอรรถ a

c การทำลายล้าง (ภาษาฮีบรู herem) หมายถึง การถวายทุกสิ่งที่ยึดมาได้แด่พระเจ้าอย่างเด็ดขาด ดังนั้น คนและสัตว์จึงถูกฆ่า และสิ่งของที่ยึดได้จะตกเป็นของสักการสถาน การสาบานที่จะทำลายโดยสิ้นเชิงเช่นนี้เป็นกิจกรรมทางศาสนา เป็นกฎในสงครามศักดิ์สิทธิ์ อาจจะทำตามคำสั่งจากพระเจ้า (ฉธบ 7:1-2; 20:13ฯ; 1 ซมอ 15:3) หรือจากการที่คนหนึ่งบนบานขอให้ได้ชัยชนะ (กดว 21:2) การละเมิดไม่ปฏิบัติตามคำสาบานนี้จึงเป็นการสบประมาทพระเจ้าและจะต้องถูกลงโทษสถานหนัก (ยชว 7; ดู 1 ซมอ 15:16-23) หลักการเช่นนี้อาจมีข้อยกเว้นได้ในบางครั้ง (8:26-27; กดว 31:15-23; ฉธบ 2:34-35; 3:6-7; 20:13-14) ในภายหลังความคิดที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาผู้เมตตากรุณาจะเปลี่ยนความคิดดั้งเดิมที่ว่าพระเจ้าทรงเรียกร้องให้มนุษย์ทำลายศัตรูเช่นนี้ เป็นการแสดงว่าพระองค์ทรงอำนาจปกครองเหนือทุกสิ่งโดยเด็ดขาด (ดู ปชญ 1:13 และโดยเฉพาะพันธสัญญาใหม่ เช่น มธ 5:44-45)

d “ความโลภ” เสริมจากต้นฉบับภาษากรีก (ดู 7:21 และ ฉธบ 7:25)

e ข้อความนี้เป็นตอนสุดท้ายของเรื่องนางราหับและผู้สอดแนม (บทที่ 2) เรื่องนี้อยู่ในความทรงจำของชาวอิสราเอล เพราะลูกหลานของนางราหับรักษาไว้ (ข้อ 25)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก