"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

         10. 1ข้าพเจ้ามองดูก็เห็นaแผ่นฟ้าเหนือศีรษะของบรรดาเครูบ มีสิ่งหนึ่งคล้ายอัญมณีสีน้ำเงิน มีลักษณะเหมือนบัลลังก์ 2พระองค์ตรัสกับชายที่สวมผ้าป่านว่า “จงเข้าไประหว่างวงล้อซึ่งอยู่ใต้เครูบ จงกอบถ่านที่คุอยู่ระหว่างเครูบเหล่านั้น นำไปโปรยเหนือเมือง” เขาก็ไปขณะที่ข้าพเจ้ามองอยู่

          3เครูบเหล่านั้นยืนด้านขวาของพระวิหาร เมื่อชายคนนั้นเข้าไปข้างใน เมฆก็ปกคลุมเต็มลานชั้นใน 4พระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์ขึ้นจากเครูบไปยังธรณีประตูพระวิหาร พระวิหารนั้นมีเมฆคลุมอยู่เต็ม และลานพระวิหารก็มีความสุกใสแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์อยู่เต็ม 5เสียงดังของปีกเหล่าเครูบนั้นได้ยินไปถึงลานชั้นนอก เหมือนพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ทรงพระอานุภาพ

          6เมื่อพระองค์ทรงบัญชาชายที่สวมผ้าป่าน ให้ไปเอาไฟมาจากหว่างวงล้อท่ามกลางเหล่าเครูบ ชายคนนั้นก็ไปยืนอยู่ข้างวงล้อวงหนึ่ง 7เครูบตนหนึ่งยื่นมือออกมาหยิบไฟที่อยู่ระหว่างเหล่าเครูบใส่ในมือของชายที่สวมผ้าป่าน เขาก็นำไฟและออกไป

8ข้าพเจ้าเห็นว่าเหล่าเครูบมีสิ่งหนึ่งลักษณะเหมือนมือมนุษย์อยู่ใต้ปีก 9ข้าพเจ้ามองดูอีกก็เห็นวงล้อสี่วงข้างๆเหล่าเครูบ วงหนึ่งอยู่ข้างเครูบแต่ละตน วงล้อเหล่านี้มีรูปทรงและมีลักษณะแวบวาบเหมือนบุษราคัม 10วงล้อทั้งสี่วงมีลักษณะเดียวกัน เป็นเหมือนวงล้อที่ซ้อนกัน

           11เมื่อเคลื่อนไหว เครูบเหล่านี้ก็เคลื่อนไปได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ต้องหันกลับ เมื่อเครูบหันหน้าไปทางไหน วงล้อก็ตามไปด้วยโดยไม่ต้องหันกลับขณะที่ไป 12ร่างกาย  หลัง  มือ  ปีกของเครูบทั้งสี่ตนและวงล้อมีนัยน์ตาอยู่รอบ เครูบทั้งสี่ตนมีวงล้อของตน 13ข้าพเจ้าได้ยินชื่อของวงล้อเหล่านี้ว่า “ลมหมุน”b 14เครูบแต่ละตนมีใบหน้าสี่หน้า หน้าแรกเป็นหน้าเครูบ หน้าที่สองเป็นหน้ามนุษย์c หน้าที่สามเป็นหน้าสิงโต และหน้าที่สี่เป็นหน้านกอินทรี 15เครูบเหล่านี้เหาะขึ้น เป็นสิ่งมีชีวิตที่ข้าพเจ้าเคยเห็นที่ริมแม่น้ำเคบาร์ 16เมื่อเหล่าเครูบเคลื่อนไหว วงล้อก็เคียงข้างตามไปด้วย เมื่อเหล่าเครูบกางปีกเพื่อเหาะขึ้นจากพื้นดิน วงล้อก็ไม่ไปจากข้างเหล่าเครูบเลย 17เมื่อเหล่าเครูบหยุด วงล้อก็หยุดด้วย เมื่อเหล่าเครูบเหาะขึ้น วงล้อก็เหาะขึ้นไปด้วย เพราะจิตของสิ่งมีชีวิตอยู่ในวงล้อเหล่านั้น

พระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์ออกไปจากพระวิหาร

            18พระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์ออกจากธรณีประตูพระวิหาร   มาประทับเหนือเหล่าเครูบ 19ข้าพเจ้าเห็นเหล่าเครูบกางปีกออกเหาะขึ้นไปจากพื้นดิน วงล้อก็เหาะขึ้นตามไปข้างๆด้วย และมาหยุดdอยู่ที่ทางเข้าประตูด้านตะวันออกของพระวิหารของพระยาห์เวห์ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าแห่งอิสราเอลอยู่เหนือเครูบเหล่านั้น 20สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเป็นสิ่งเดียวกันกับสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยเห็นภายใต้พระเจ้าแห่งอิสราเอลที่ริมแม่น้ำเคบาร์ ข้าพเจ้าก็รู้ว่าเป็นเครูบ 21เครูบแต่ละตนมีสี่หน้า สี่ปีก และมีสิ่งที่เหมือนมือมนุษย์อยู่ใต้ปีก 22ใบหน้าของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นมีลักษณะเหมือนกับที่ข้าพเจ้าเคยเห็นที่ริมแม่น้ำเคบาร์e เครูบแต่ละตนเคลื่อนตรงไปข้างหน้า

10 a หลังจากชาวเมืองที่ทำบาปถูกประหารชีวิตแล้ว กรุงเยรูซาเล็มก็จะถูกทำลายด้วย

b “ลมหมุน” – คำบรรยายที่นี่ ในข้อ 2 และ 6 ไม่ชัดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรแน่ แต่ดูเหมือนจะมีบางสิ่งที่หมุนอยู่

c “(ใบ)หน้าแรก” และ “(ใบ)หน้าที่สอง” – ตามสำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียค – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “(ใบ)หน้าของคนแรก” “(ใบ)หน้าของคนที่สอง”

d “มาหยุด” – สำนวนแปลโบราณส่วนใหญ่เจ้าใจว่าเป็นกริยาของเหล่าเครูบและวงล้อ จึงอยู่ในรูปพหูพจน์ – แต่ในต้นฉบับภาษาฮีบรู กริยานี้อยู่ในรูปเอกพจน์ จึงอาจหมายถึง “ชายที่สวมผ้าป่าน” – “ประตูด้านตะวันออกของพระวิหาร” หันไปทางห้วยขิดโรนและภูเขามะกอกเทศ – เทียบ 11:23.

e “ริมแม่น้ำเคบาร์” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูยังเสริมข้อความ “รูปของสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้(?)” ซึ่งไม่มีในต้นฉบับภาษากรีกหรือสำนวนแปลโบราณอื่นๆ และเข้าใจไม่ได้ด้วยว่าต้องการจะพูดถึงเรื่องอะไร

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก