"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

หนังสือประกาศกฮักกัย

  1. บทที่ 1
  2. บทที่ 2

ประกาศกเรียกประชากรให้รีบสร้างพระวิหารหลังใหม่

1 1วันที่หนึ่ง เดือนที่หก ปีที่สองในรัชสมัยกษัตริย์ดาริอัสa พระยาห์เวห์ทรงบัญชาให้ประกาศกฮักกัยไปบอกเศรุบบาเบลบุตรของเชอัลทิเอล ผู้ว่าราชการแคว้นยูดาห์ และบอกโยชูวาบุตรของเยโฮซาดักมหาสมณะว่า 2“พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัสดังนี้ ประชากรนี้พูดว่า ‘ยังไม่ถึงเวลาbที่จะสร้างพระวิหารหลังใหม่ของพระยาห์เวห์’” 3พระยาห์เวห์ตรัสกับประกาศกฮักกัยว่า 4“ท่านทั้งหลายคิดว่าถูกต้องแล้วหรือที่เวลานี้ท่านอยู่สบายในบ้านบุด้วยไม้สนสีดาร์ ขณะที่บ้านนี้ยังเป็นกองซากปรักหักพังอยู่” 5บัดนี้ พระยาห์เวห์จอมจักรวาลจึงตรัสว่า “จงพิจารณาการกระทำของท่านให้ดีเถิด 6ท่านได้หว่านมาก แต่เก็บเกี่ยวได้น้อย ท่านกิน แต่ไม่เคยอิ่ม ท่านดื่ม แต่ยังกระหายอยู่ ท่านมีเสื้อผ้านุ่งห่ม แต่ไม่รู้สึกอบอุ่น ผู้รับจ้างได้ค่าจ้างมาใส่ถุงที่มีรูรั่ว”

          7พระยาห์เวห์จอมจักรวาลจึงตรัสดังนี้ “จงพิจารณาการกระทำของท่านให้ดีเถิดc 8จงขึ้นไปบนภูเขาd นำไม้มาสร้างบ้านของเราขึ้นใหม่ เราจะพอใจบ้านนี้ และจะแสดงความรุ่งโรจน์ของเราที่นั่น พระยาห์เวห์ตรัส 9ท่านหวังจะได้มาก แต่ได้น้อย เมื่อท่านนำผลิตผลที่เก็บเกี่ยวได้เข้ามาในบ้าน เราก็พัดให้กระจัดกระจายไปเพราะเหตุใด พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส ก็เพราะบ้านของเราเป็นกองซากปรักหักพัง ขณะที่ท่านแต่ละคนสาละวนอยู่กับบ้านของตน 10ดังนั้น ท้องฟ้าเหนือท่านจึงปิดกั้นน้ำค้างeไว้ และแผ่นดินก็ปิดกั้นผลิตผลของมัน 11เราได้เรียกความแห้งแล้งมาเหนือแผ่นดินและภูเขา เหนือข้าวสาลี เหล้าองุ่นใหม่ น้ำมันมะกอกเทศ และเหนือผลผลิตต่างๆ ของแผ่นดิน เหนือมนุษย์และสัตว์ และเหนือผลงานทุกอย่างจากมือของท่าน”

          12เศรุบบาเบลบุตรของเชอัลทิเอล และโยชูวาบุตรของเยโฮซาดักมหาสมณะ พร้อมกับประชากรทั้งหมดที่รอดชีวิตเหลืออยู่f ได้ฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์พระเจ้าของตน และฟังถ้อยคำของประกาศกฮักกัยซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของเขาทรงส่งให้มาบอก ประชากรยำเกรงเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 13ฮักกัยผู้ถือสารของพระยาห์เวห์จึงบอกสารของพระยาห์เวห์แก่ประชากรว่า “เราอยู่กับท่านทั้งหลาย พระยาห์เวห์ตรัส” 14แล้วพระยาห์เวห์ทรงปลุกเร้าจิตของเศรุบบาเบลบุตรของเชอัลทิเอล ผู้ว่าราชการแคว้นยูดาห์ และทรงปลุกเร้าจิตของโยชูวาบุตรของเยโฮซาดักมหาสมณะ รวมทั้งจิตของประชากรทั้งปวงที่รอดชีวิตเหลืออยู่ เขาทั้งหลายจึงมาและลงมือสร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์จอมจักรวาล พระเจ้าของตน 15เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบสี่ เดือนที่หก ปีที่สองในรัชสมัยของกษัตริย์ดาริอัส

1 a ตรงกับเดือนสิงหาคม ปี 520 ก่อน ค.ศ.

b “ยังไม่ถึงเวลา” ตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่สมบูรณ์

c ข้อนี้อาจวางไว้ผิดที่ ข้อ 1-11 ดูเหมือนว่าประกอบด้วยข้อความสองตอน คือ ข้อ 1-6 ,8 และข้อ 7, 9-11 ซึ่งแต่ละตอนเป็นข้อความของประกาศกจริงๆ

d “ภูเขา” น่าจะเป็นดินแดนแถบภูเขาของแคว้นยูดาห์

e “น้ำค้าง” บางคนแปลตามสำนวนแปลโบราณภาษาอาราเมอิก (Targum) ว่า “ฝน”

f ในหนังสือ ฮกก และ ศคย วลี “ประชากรผู้รอดชีวิตเหลืออยู่” หมายถึงชาวยิวผู้มีความเชื่อที่รวมกันอาศัยอยู่รอบกรุงเยรูซาเล็ม (ดู อสย 4:3 เชิงอรรถ c)

ความรุ่งเรืองของพระวิหารในอนาคต

2 1วันที่ยี่สิบเอ็ด เดือนที่เจ็ดa พระยาห์เวห์ตรัสกับประกาศกฮักกัยว่า 2“จงบอกเศรุบบาเบลบุตรของเชอัลทิเอลผู้ว่าราชการแคว้นยูดาห์ บอกโยชูวาบุตรของเยโฮซาดักมหาสมณะ และบอกประชากรที่รอดชีวิตเหลืออยู่เถิดว่า 3‘ท่านที่เหลืออยู่ผู้ใดเคยเห็นพระวิหารนี้ในความรุ่งโรจน์ดั้งเดิมไหม บัดนี้ท่านเห็นว่าพระวิหารนี้เป็นอย่างไร ดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรเลยมิใช่หรือ 4บัดนี้ เศรุบบาเบลเอ๋ย จงทำใจให้ดีเถิด พระยาห์เวห์ตรัส โยชูวาบุตรของเยโฮซาดักมหาสมณะเอ๋ย จงทำใจให้ดีเถิด พระยาห์เวห์ตรัส จงทำงานเถิด เพราะเราอยู่กับท่าน พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส 5ตามถ้อยคำของพันธสัญญาซึ่งเราทำไว้กับท่านทั้งหลายเมื่อออกจากอียิปต์b จิตของเราจะอยู่กับท่าน อย่ากลัวเลย 6พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัสดังนี้ว่า ‘อีกไม่นานเราจะเขย่าท้องฟ้าและแผ่นดิน เขย่าทะเลและแผ่นดินแห้งc 7เราจะเขย่านานาชาติ และทรัพย์สมบัติของนานาชาติจะไหลมาd เราจะทำให้บ้านนี้เต็มไปด้วยสิริรุ่งโรจน์ พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส 8เงินเป็นของเรา ทองคำก็เป็นของเรา พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส 9สิริรุ่งโรจน์ของพระวิหารหลังใหม่นี้จะยิ่งใหญ่กว่าสิริรุ่งโรจน์ดั้งเดิม พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส เราจะให้สันติสุขอยู่ในสถานที่นี้’ พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส”e

ประกาศกฮักกัยปรึกษาบรรดาสมณะ

            10วันที่ยี่สิบสี่ เดือนที่เก้า ปีที่สองในรัชสมัยกษัตริย์ดาริอัสf พระยาห์เวห์ตรัสกับประกาศกฮักกัยว่า 11“พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัสดังนี้ว่า จงไปถามบรรดาสมณะเรื่องธรรมบัญญัติเถิดว่า 12‘ถ้าผู้ใดยกชายเสื้อคลุมห่อเนื้อที่ถวายเป็นบูชาแล้ว แล้วชายเสื้อคลุมนั้นไปสัมผัสขนมปัง กับข้าว เหล้าองุ่น น้ำมันมะกอกเทศ หรืออาหารอื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยหรือไม่’ บรรดาสมณะตอบว่า ‘ไม่ศักดิ์สิทธิ์’” 13ประกาศกฮักกัยจึงถามอีกว่า “ถ้าผู้ใดมีมลทินเพราะได้แตะต้องศพ แล้วมาสัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กล่าวมานี้ สิ่งนั้นจะมีมลทินหรือไม่” บรรดาสมณะตอบว่า “สิ่งนี้จะมีมลทิน”g 14ประกาศกฮักกัยจึงพูดต่อไปว่า “ประชากรนี้ก็เช่นเดียวกัน ชนชาตินี้จะเป็นเช่นนี้ต่อหน้าเรา พระยาห์เวห์ตรัส งานทุกอย่างที่มือของเขาทำhก็เป็นดังนี้ด้วย และสิ่งใดที่เขาถวายเป็นบูชาที่นั่นก็มีมลทิน”i

พระสัญญาว่าการกสิกรรมจะบังเกิดผลj

          15“บัดนี้ จงคิดให้ดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเถิดว่า ก่อนที่หินก้อนหนึ่งจะถูกวางบนหินอีกก้อนหนึ่งในพระวิหารของพระยาห์เวห์ 16ท่านอยู่ในสภาพเช่นไร ผู้หนึ่งมาหาข้าว หวังว่าจะได้ยี่สิบถัง แต่ก็ได้เพียงสิบถัง ผู้หนึ่งมาที่ถังเก็บเหล้าองุ่น หวังจะได้ห้าสิบลิตร แต่ก็ได้เพียงยี่สิบลิตรk 17เราได้ส่งlลมร้อนมาทำให้พืชผลที่ท่านปลูกไว้เหี่ยวแห้ง ทำให้พืชผลขึ้นรา และถูกลูกเห็บทำลาย แต่ท่านทั้งหลายก็ไม่ยอมกลับมาหาเรา พระยาห์เวห์ตรัส 18จงพิจารณาให้ดี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่ เดือนที่เก้า คือตั้งแต่วันที่วางรากฐานพระวิหารของพระยาห์เวห์ จงพิจารณาให้ดีเถิดว่าm 19ในยุ้งยังขาดข้าวสาลีหรือ ต้นองุ่น ต้นมะเดื่อเทศ ต้นทับทิม กับต้นมะกอกเทศยังไม่เกิดผลหรือn ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจะอวยพรท่าน”

พระสัญญากับเศรุบบาเบล

            20วันที่ยี่สิบสี่เดือนนั้น พระยาห์เวห์ตรัสกับประกาศกฮักกัยเป็นครั้งที่สองว่า 21“จงไปบอกเศรุบบาเบลผู้ว่าราชการแคว้นยูดาห์ว่า เรากำลังจะเขย่าท้องฟ้าและแผ่นดิน 22เราจะคว่ำบัลลังก์ของอาณาจักรต่างๆ และทำลายอำนาจของบรรดากษัตริย์oแห่งนานาชาติ จะคว่ำรถศึกและผู้ขับขี่ ม้าและผู้ขับขี่จะล้มลง แต่ละคนจะถูกคมดาบของเพื่อนทหารด้วยกันแทง 23วันนั้น พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส เราจะรับpท่าน เศรุบบาเบลบุตรของเชอัลทิเอล ผู้รับใช้ของเราเอ๋ย พระยาห์เวห์ตรัส เราจะทำให้ท่านเป็นเหมือนแหวนตราq เพราะเราได้เลือกสรรท่านแล้ว พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส

2 a ตรงกับเดือนตุลาคม ปี 520 ก่อน ค.ศ. วันสุดท้ายของเทศกาลอยู่เพิง

b “ตามถ้อยคำของพันธสัญญา...อียิปต์” ข้อความนี้ไม่มีในต้นฉบับภาษากรีก บางคนจึงคิดว่าเป็นข้อความที่ผู้คัดลอกเสริมเข้ามาในภายหลัง

c สำหรับประกาศกฮักกัย พระเจ้าแต่พระองค์เดียวทรงเป็นผู้ควบคุมประวัติศาสตร์ ขณะที่ประกาศกกล่าวทำนายถึงหายนะ (ดู อมส 5:18 เชิงอรรถ m; 8:9 เชิงอรรถ h) ซึ่งจะนำยุคใหม่เข้ามานั้น โลกยังอยู่ในสันติขณะที่กษัตริย์ดาริอัสทรงปกครอง หายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วแผ่นดินในไม่ช้า และการก่อสร้างพระวิหารหลังใหม่จะนำหน้ายุคของพระเมสสิยาห์

d “ทรัพย์สมบัติ” ตามตัวอักษรว่า “ของมีค่า” หรือ “สิ่งน่าปรารถนา” ซึ่งสำนวนแปลภาษาละตินฉบับ Vulgata แปลว่า “ผู้น่าปรารถนาสำหรับนานาชาติ” (Desideratus gentibus) ทำให้เข้าใจว่าหมายถึงพระเมสสิยาห์

e พระวิหาร (ดู 2 ซมอ 7:14 เชิงอรรถ e) กลายเป็นศูนย์กลางของความหวังในพระเมสสิยาห์ เหมือนกับที่ประกาศกเอเสเคียลหวัง และตามที่เป็นจริง พระคริสตเจ้าทรงสั่งสอนในพระวิหารหลังที่สองที่กษัตริย์เฮโรดได้ทรงปฏิสังขรณ์นี้เอง **** ต้นฉบับภาษากรีกยังเสริมข้อความว่า “และสันติของจิตใจ เพื่อช่วยทุกคนที่วางรากฐานในการก่อสร้างพระวิหารหลังนี้ขึ้นใหม่ให้รอดพ้น”

f ตรงกับเดือนธันวาคม ปี 520 ก่อน ค.ศ.

g “การมีมลทิน” ติดต่อกันได้ง่ายกว่า “ความศักดิ์สิทธิ์” เป็นมุมมองของพิธีกรรม

h “งานทุกอย่างที่มือของเขาทำ” คือการเก็บเกี่ยวพืชผล (เทียบ ฉธบ 24:19; 28:12; 30:9) ที่ใช้สำนวนเดียวกันพูดถึงผลงานจากมือมนุษย์

i การถวายบูชายังคงดำเนินต่อมา ณ ที่ตั้งเดิมของพระวิหาร ที่พระแท่นถวายเครื่องเผาบูชาได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ปี 538 ก่อน ค.ศ. ประกาศกฮักกัยชี้คำสอนจากกฎเกณฑ์ในข้อ 13 ประชากรมีมลทิน การถวายบูชาของประชากรก็มีมลทินด้วย ข้อกล่าวหานี้ ซึ่งตรงข้ามกับ 2:1-9 ในด้านความเคร่งครัด อาจเขียนขึ้นเพื่อโจมตีชาวสะมาเรีย (เทียบ อสร 4:1-5) **** ต้นฉบับภาษากรีกยังเสริมข้อความอีกว่า “เพราะผลกำไรที่ได้มาอย่างรวดเร็ว เขาทั้งหลายจะลำบากเพราะความเหน็ดเหนื่อยของตน และท่านเกลียดชังผู้พิพากษาที่ประตูเมือง”

j ข้อความตอนนี้ทำให้ 1:1-15 สมบูรณ์ บางทีน่าจะอ่านต่อจาก 1:15ก

k “ท่านอยู่ในสภาพเช่นไร” ตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “จากความเป็นอยู่ของท่าน” **** หลังคำ “ถังเก็บเหล้าองุ่น” ต้นฉบับภาษาฮีบรูยังเพิ่มคำ “เครื่องบีบผลองุ่น” เป็นคำที่ผู้คัดลอกเสริมเข้ามาเป็นคำอธิบาย ไม่มีในต้นฉบับภาษากรีก

l “ส่ง” ตามตัวอักษรว่า “โจมตี” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “โจมตีท่าน” (เทียบ อมส 4:6)

m “จงพิจารณาให้ดีเถิดว่า” เป็นวลีที่ผู้คัดลอกเสริมเข้ามา ไม่สู้จะเข้ากับบริบท

n “ยังขาด(ข้าวสาลี)” แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่มีวลีนี้ **** “ยัง” ตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “จนกระทั่ง” **** “ผล” ตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูละคำนี้

o “บรรดากษัตริย์” ตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “บรรดาราชอาณาจักร”

p “รับ” หรือ “เอา” หมายถึงการที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้มีหน้าที่พิเศษในประวัติศาสตร์ความรอดพ้น ดังนี้ พระยาห์เวห์ทรง “นำ” (ตามตัวอักษรว่า “รับ” หรือ “เอา”) อับราฮัม (ยชว 24:3) ทรง “คัดเลือก” (ตามตัวอักษรว่า “รับ” หรือ “เอา”) ชนเลวี (กดว 3:12) ทรง “ให้ดาวิดเลิกเลี้ยงแกะ” (ตามตัวอักษรว่า “เอามาจากการอยู่กับฝูงแกะ” 2 ซมอ 7:8) เศรุบบาเบลซึ่งเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด บัดนี้ถูกจัดให้รวมอยู่กับธรรมประเพณีเรื่องพระเมสสิยาห์-กษัตริย์ (ดู 2 ซมอ 7:1 เชิงอรรถ a; อสย 7:14 เชิงอรรถ f) ทำให้หลายคนที่รอคอยเกิดมีความหวังว่าบุคคลผู้นี้อาจเป็นพระเมสสิยาห์ก็ได้ (ดู ศคย 6:12)

q “แหวนตรา” ซึ่งใช้ประทับตราเอกสารหรือจดหมาย (1 พกษ 21:8) ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีโดยแขวนไว้ที่คอ (ปฐก 38:18) หรือสวมไว้ที่นิ้วมือ (ยรม 22:24) ซึ่งกษัตริย์เยโฮยาคินทรงได้รับการเปรียบเทียบว่าเป็น “แหวนตรา” ที่ถูกทิ้งแล้ว

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก