"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2017
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา
ฮบ 9:15,24-28 / มก 3:22-30
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                     

            เวลานั้น บรรดาธรรมาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขามีปีศาจเบเอลเซบูลสิงอยู่” และ “ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” พระองค์จึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบ ตรัสเป็นอุปมาว่า “ซาตานจะขับซาตานได้อย่างไร ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก

ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยก มันก็อยู่ไม่ได้ ต้องถึงจุดจบ ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อน เมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้

     เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไป แต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย เขามีความผิดตลอดนิรันดร” พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่า “คนนี้มีปีศาจสิงอยู่”

 (พระวาจาของพระเจ้า)

--------

 เราจำลอง "สวรรค์" เป็นนิรันดร ไม่ต่างจากภาพวาดในนิยาย หรือ นิทานปรำปรา
 ที่ที่ มีความสุขล้น จมไปด้วยความสบาย หมายมั่นปั้นมือในความสำเร็จเสร็จวาง
 ที่ที่ มีทรัพย์ศฤงคารไม่รู้จบ พบแต่การตอบแทนล้นพ้น
 ที่ที่ เราไม่เคยมีในโลกนี้ แต่ วาดไว้ในโลกหน้า
 ที่ที่ ไม่เป็นจริง สำหรับเราเลย
 ในจดหมายถึงชาวฮีบรู บอกว่า "พระคริสตเจ้ามิได้เสด็จเข้าสู่สถานศักดิ์สิทธิ์ที่มือมนุษย์สร้าง ซึ่งเป็นภาพจำลองของสถานศักดิ์สิทธิ์แท้ แต่พระองค์เสด็จเข้าสู่สวรรค์"
 "สถานศักด์สิทธิ์แท้" ที่ไม่ได้ใช้มือมนุษย์สร้าง
 แต่หมายถึง "ใช้จิตใจ จิตวิญญาณ"
 ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็น "สวรรค์" เพราะเรามีพี่น้องสำคัญ กว่า เงินทอง
 ความผูกพันต่อเนื่องยาวนาน ที่สร้างจากอภัย หวังดี เรามีเพื่อนพ้อง ที่สำคัญกว่าทรัพย์สินใดๆ
 ความดีบริบูรณ์ เป็นความศักดิ์สิทธิ์ในสวรรค์ ที่สำคัญกว่าที่นั่ง ปราสาท ราชวัง ที่ไม่ได้จาก "จิตที่มืดดำ จิตที่หวังครอบครอง จิตที่กอบโกยเอาแต่ตัวเอง ที่เรียกว่า เบเอเซบูล
 ความสัมพันธ์ ความผูกพัน ความดีบริบูรณ์มีต่อกัน เป็น ความศักดิสิทธิ์ในสวรรค์ เป็นครอบครัวของพระเจ้า ไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์ หรือ ความผูกพันเพราะเป็นเครือข่าย ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์สวรรค์ คือ สถานที่ของพระเจ้า

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก