"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2017
ระลึกถึง น.ฟรังซิส เดอซาลส์ พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
ฮบ 10:1-10 / มก 3:31-35
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                      

           เวลานั้น พระมารดาและพระประยูรญาติของพระเยซูเจ้ามาถึง ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องชายหญิงของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”

 (พระวาจาของพระเจ้า)

----------

 ความศักดิ์สิทธิ์ในความหมาย "สังคมพี่น้อง เพื่อนพ้องพึ่งพา นำพาพัฒนาให้สูงส่ง" ก็คือ ภาพของบุคคลที่บรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ในพระอาณาจักรสวรรค์
 สวรรค์ ไม่ใช่ สถานที่ที่เราวาดฝัน

 สวรรค์ ไม่ใช่ สถานที่ ตอบแทน เติมเต็ม สิ่งที่เราวาดไว้

 สวรรค์ ไม่ใช่ อาณาบริเวณ ที่อุดมสุข อิ่มทิพย์ เต็มไปด้วยข้าวของละลานตา

 แต่เป็นจริง

 เป็นจริงที่ก่อร่างจากโลกนี้ ด้วยรูปแบบการเป็น มนุษย์
 ดังที่จดหมายถึงชาวฮีบรูบอกว่า "ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ พระคริสตเจ้าจึงทรงยกเลิกการถวายบูชาแบบเดิมและทรงตั้งการถวายบูชาแบบใหม่ขึ้นแทน โดยพระประสงค์นี้เองเราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์ เดชะการถวายพระวรกายของพระองค์เป็นการบูชาที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงกระทำแต่เพียงครั้งเดียวโดยมีผลตลอดไป"

 การทำหน้าที่ ตรงนี้ เพื่อคนอื่น เกื้อกูลผู้คน ค้ำจุนผู้ยากไร้ เคียงบ่าเคียงไหล่ผู้ทุกข์ยาก ใจสูงแต่มักใหญ่ใฝ่สูง มองคุณค่าระหว่างบุคคล อภัยได้ให้เป็น เป็นคนเพื่อคนอื่น ทั้งหลายที่เป็น "คุณค่า" แห่งความดีสูงส่งที่เกิดขึ้น ระหว่างอยู่กับพี่น้องเพื่อนมนุษย์ เรากำลังก่อร่าง "ประชากรสวรรค์" เพื่อให้เป็นบุคคลแห่งสวรรค์

 ดังนั้น "ความสัมพันธ์ต่อพี่น้อง" จึงตอบโจทย์สวรรค์
 ดังความสัมพันธ์ที่บอกว่า ใครที่มีความสัมพันธ์ที่ดี บุคคลเหล่านั้นคือ ประชากรสวรรค์​

ดังคำของพระวรสารนักบุญมาระโก บอกว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก