"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2017
น.อังเยลา เมริชี พรหมจารี
ฮบ 10:32-39 / มก 4:26-34
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                       
     เวลานั้น พระเยซูเจ้ายังตรัสอีกว่า “พระอาณาจักรของพระเจ้ายังเปรียบเสมือนคนที่นำเมล็ดพืชไปหว่านในดิน เขาจะหลับหรือตื่น กลางคืนหรือกลางวัน เมล็ดนั้นก็งอกขึ้นและเติบโต เป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเขาไม่รู้ ดินนั้นมีพลังให้เกิดผลในตนเอง ครั้งแรกก็เป็นลำต้น แล้วก็ออกรวง ต่อมาก็มีเมล็ดเต็มรวง เมื่อข้าวสุก เกิดผลแล้ว เขาก็ใช้คนไปเก็บเกี่ยวทันที เพราะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว”

พระองค์ตรัสอีกว่า “เราจะเปรียบพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างไร หรือจะใช้อุปมาอะไรอธิบายเรื่องนี้ พระอาณาจักรเปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งเมื่อหว่านในดิน ก็เป็นเมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงทั่วแผ่นดิน แต่ครั้นได้หว่านแล้วก็งอกขึ้นและกลายเป็นต้นไม้ใหญ่กว่าพืชผักทุกชนิด มีกิ่งก้านใหญ่โตจนบรรดานกในอากาศมาพักอาศัยร่มเงาได้”
 พระองค์ตรัสเป็นอุปมาเช่นนี้อีกมากตามที่เขาเหล่านั้นฟังเข้าใจได้ พระองค์มิได้ตรัสกับเขาโดยไม่ใช้อุปมา แต่เมื่อทรงอยู่เฉพาะกับบรรดาศิษย์ก็ทรงอธิบายทุกเรื่องให้กับเขาเหล่านั้น
 (พระวาจาของพระเจ้า)
----------
 ความเจริญงอกงามทางจิตใจของเรา ไม่ใช่ "ความสำเร็จ"

 ดังคำที่มีคนเคยบอกว่า "รางวัลของความสำเร็จ ไม่ใช่เงินเสมอไป"
 เพราะว่า เราจะไม่เหลือความภาคภูมิใจที่บากบั่น
 เราจะถูกลดทอนเป็นอามิสสินจ้าง แทนที่ เนื้อนาบุญในหัวจิตหัวใจ

 เราจะถูกบอกให้เป็นเครื่องจักร ขับเคลื่อน ไปสู่ความสำเร็จ ด้วยเชื้อเพลิง
 ดังนั้น การบรรลุถึงพระอาณาจักรของพระเจ้า การส่งส่งและศักดิ์สิทธิ์ได้ ด้วย "พระหรรษทาน"ของพระเจ้า จึงไม่ใช่ คำตอบเรื่องความสำเร็จ

 วิธีการพิจารณาเรื่องความสำเร็จ ในมุมมองของจดหมายถึงชาวฮีบรู บอกว่า

 "ดังนั้น จงอย่าทิ้งความไว้วางใจซึ่งมีบำเหน็จยิ่งใหญ่ ท่านต้องมีความพากเพียรในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพื่อจะได้รับบำเหน็จตามพระสัญญา"

 ความภูมิใจในความพากเพียร

 การเพียรทน จนได้ครอบครอง เนื้อนาที่บากบั่น
 การทำ ซ้ำ ต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย อย่างอดทน

 นั่นคือ "รางวัล" ที่เราได้คน ได้งาน ได้พื้นที่ยืน ได้ความสัมพันธ์มั่นคงยั่งยืนกับพี่น้อง
 คือ ความสำเร็จ ในงาน ในคน ในเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับ พระอาณาจักรของพระ

 ดังนั้น พระวาจาเรื่องพระอาณาจักร มักเล่าในแง่ของการหว่านเมล็ดพืช
 เพื่อยืนยันถึงความพากเพียร เป็นองค์ประกอบของความเชื่อ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก