"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2017
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
ฮบ13:15-17,20-21. /  มก 6:30-34
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                            

               เวลานั้น บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอนพระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด”

เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหารพระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดตามลำพังพร้อมกับบรรดาอัครสาวกประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไปก็คาดคะเนได้ว่าพระองค์จะทรงไปที่ใดจึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่างๆไปที่นั่นและไปถึงก่อนเมื่อเสด็จขึ้นจากเรือทรงแลเห็นประชาชนจำนวนมากก็ทรงสงสารเพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยงพระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง

 (พระวาจาของพระเจ้า)

-----------

 การเป็นผู้น้อย ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา สอนเราเรื่อง "ความเชื่อฟัง"

 เพราะความเชื่อฟัง ทำให้เรา "ก้าวหน้า" ในความเชื่อเพราะเหตุว่า เรามีบุคคลชี้แนะ บอกทาง นำไปเป้าหมาย และปรับเปลี่ยนแนะนำ
 ที่เป็น "กระบวนของความเชื่อ ที่เติบโตได้ เพราะความเชื่อ อยู่ในบุคคล เสริมสร้างด้วยบุคคล และก้าวหน้าไปยังเป้าหมายด้วยการตกแต่งแนะนำจากการอยู่ร่วมกับบุคคล" เป็นความหมายของพระอาณาจักรสวรรค์
 ดังนั้น อย่าท้อใจ ถ้ามีคำแนะนำที่เข้มงวด

 อย่าเสียใจ ถ้ามีคำชี้แนะที่โดนใจดำ

 อย่าปล่อยมือ ปล่อยใจไปตามอารมณ์ เมื่อมีคำคมโดนกระทบใจ จากผู้ใหญ่ จากใครก็ตาม ที่หวังดีและปรารถนาดีต่อพี่น้องและตัวเรา

 ตามจดหมายถึงชาวฮีบรูบอกว่า "
 "จงเชื่อฟังและอยู่ใต้อำนาจผู้นำของท่านเพราะเขาเหล่านั้นคอยเอาใจใส่ดูแลวิญญาณของท่านเสมือนผู้ที่ต้องเสนอรายงานเพื่อให้เขาทำงานนี้ด้วยความยินดีมิใช่ด้วยความเศร้าซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับท่านเลย"

 ดังแบบอย่างของพระเยซูเจ้าที่ทรงหวังดีและสอนบรรดาศิษย์ "ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหารพระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดตามลำพังพร้อมกับบรรดาอัครสาวก"

 ที่มีคำแนะนำ มีความเชื่อ
 ที่มีคำชี้แนะ มีความปรารถนาดีที่จะเสริมสร้าง
 ที่มีผู้ใหญ่ เรามีแนวทางเพื่อบรรลุความรอดพ้น

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก