"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2017
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
ปฐก9:1-15 /      มก 8:27-33
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                       

            เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์ไปตามหมู่บ้านต่างๆในบริเวณเมืองซีซารียาแห่งฟีลิปขณะทรงพระดำเนินพระองค์ตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า “คนทั้งหลายว่าเราเป็นใคร” เขาทูลตอบว่า “บ้างว่าเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้างบ้างว่าเป็นประกาศกเอลียาห์บ้างก็ว่าเป็นประกาศกองค์หนึ่ง” พระองค์ตรัสถามอีกว่า “ท่านล่ะว่าเราเป็นใคร” เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์คือพระคริสตเจ้า” พระองค์ทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้กล่าวเรื่องเกี่ยวกับพระองค์แก่ผู้ใด

        พระเยซูเจ้าทรงเริ่มสอนบรรดาศิษย์ว่า “บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับการทรมานอย่างมาก จะถูกบรรดาผู้อาวุโสมหาสมณะและธรรมาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับและจะถูกประหารชีวิตแต่สามวันต่อมาจะกลับคืนชีพ” พระองค์ทรงประกาศพระวาจานี้อย่างเปิดเผยเปโตรนำพระองค์แยกออกไปทูลทัดทานแต่พระเยซูเจ้าทรงหันไปทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ทรงตำหนิเปโตรว่า “เจ้าซาตานถอยไปข้างหลังเราอย่าขัดขวางเจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้าแต่คิดอย่างมนุษย์"

 (พระวาจาของพระเจ้า)

---------

 ภาพที่ถูกแทนเป็น "สะพาน" ระหว่างเรากับพระเจ้า ในสมัยของโนอาห์คือ "รุ้ง" ที่ปฐมกาลบอกว่า "รุ้งนี้จะเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับแผ่นดิน เมื่อเราจะให้เมฆอยู่เหนือแผ่นดิน และรุ้งจะปรากฏขึ้นบนเมฆ เราจะระลึกถึงพันธสัญญาระหว่างเรากับท่านและกับสรรพสิ่งที่มีชีวิต และน้ำวินาศจะไม่ท่วมทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอีก"
 ภาพของท้องฟ้ามีรุ้ง เพื่อเตือนความจำ "พันธสัญญา"
 เหมือนเรา มี คำสอนติดข้างฝา คำคมโดนใจ สุภาษิตสะกิดชีวิต ที่เป็น "แรงผลักดัน คำขับเคลื่อน เรื่องเปลี่ยนชีวิต"
 พระเจ้า "เชื่อมโยง" "ต่อสาย" เหมือนดังสายรุ้งกับชีวิตเราเสมอ เป็นพันธสัญญา
 เมื่อเรา "คิดอย่างพระเจ้า" เราเชื่อมโยง ไม่ตัดสายให้ขาดสั้น
 เราจะเชื่อมต่อ ไม่แยกไปตามตัวเองต้องการ
 นี่คือ "สายสัมพันธ์ พันธสัญญา"
 ถ้าเราคิดอย่างพระเจ้า เราจะไม่ตัดขาด แยกกัน เราจะระลึก เตือนตน แก้ไข พัฒนาปรับปรุง เพื่อเป้าหมายไม่ใช่ "เป็นคนดี"แต่ว่า เป็น"คนของพระเจ้า" ที่เป็นภาพลักษณ์รุ้งเชื่อมโยง สะพานเชื่อมกัน ที่เป็น "สัญญลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับเรา"
 ภาพของเส้นสายที่เชื่อมโยงในท้องฟ้า เป็นภาพพันธสัญญาของเรากับพระ

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก