"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2017
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา
บสร17:1-15 / มก 10:13-16
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก                       

          เวลานั้น มีผู้นำเด็กเล็กๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าเพื่อทรงสัมผัสอวยพรแต่บรรดาศิษย์กลับดุว่าคนเหล่านั้นเมื่อทรงเห็นเช่นนี้พระองค์กริ้วตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “ปล่อยให้เด็กเล็กๆมาหาเราเถิดอย่าห้ามเลยเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้เราบอกความจริงกับท่านว่าผู้ใดไม่รับพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างเด็กเล็กๆเขาจะไม่เข้าสู่พระอาณาจักรนั้นเลย” แล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเหล่านั้นไว้ทรงปกพระหัตถ์และประทานพระพร

 (พระวาจาของพระเจ้า)

--------

 เด็ก และ ดิน เป็นคำใกล้กัน
 เพราะว่า "พื้นๆ "
 เมื่อพิจารณาจากบุตรสิราว่า
 "องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์จากดิน และทรงบันดาลให้เขากลับเป็นดินอีก พระองค์ทรงกำหนดวันและเวลาไว้แก่มนุษย์"
 ดิน เป็นพื้นฐานของธาตุ ของชีวิตที่เริ่มต้น ของการก่อร่างสร้างตัว
 เด็ก เป็นการเริ่มต้นชีวิต เป็นการเรียนรู้ที่เร่ิมต้น
 ดังนั้น การสอนพระวาจา ต้องเร่ิมจากพื้น
 เราจึงพิจารณารำพึง เริ่มจากปฐมกาล
 เราจึงเรียนรู้ได้ว่า "พื้นๆ ของความรัก ก็คือ สร้างดินให้มี มีดินให้เดิน เดินไปเพื่อเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง ดินจึงก่อร่างสร้างตัวเหมือนเด็ก ค่อยๆ ก้าวหน้า พัฒนา เรียนรู้ ปรับแก้ และเติบโตจนแข็งแกร่ง มั่นคง ยั่งยืน
 นี่เป็นลักษณะของความเชื่อ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก