"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2017
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
ฉธบ 26:16-19 /  มธ 5:43-48
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                           
     เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ท่านทั้งหลายได้ยินคำกล่าวว่า จงรักเพื่อนบ้าน จงเกลียดศัตรู แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน เพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่ว

โปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม ถ้าท่านรักแต่คนที่รักท่าน ท่านจะได้บำเหน็จรางวัลอะไรเล่า บรรดาคนเก็บภาษีมิได้ทำเช่นนี้ดอกหรือ ถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของท่านเท่านั้น ท่านทำอะไรพิเศษเล่า คนต่างศาสนามิได้ทำเช่นนี้ดอกหรือ ฉะนั้น ท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่าน ทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด”

 (พระวาจาของพระเจ้า)

--------

 ศักดิ์ศรีของคน ไม่ใช่ เป็นคนมั่งมีเหนือคนอื่น แต่เป็นคนมีมั่ง แบ่งปันให้คนอื่นมีมั่งตามสมควร ไม่จำเป็นต้องมีคนเดียว หรือมั่งมีคนไม่มีมั่งเลย เบียดเบียนจนขาดความรัก กีดกันจนขาดความคิดเห็นว่าบุคคลเพื่อนมนุษย์ มั่งคั่งมาจากการเอารัดเอาเปรียบ รำ่รวยบนหยาดน้ำตาและความทุกข์ยากของผู้คน
 ศักดิ์ศรีของการมี ไม่ใช่ต้องมีมาก อวดได้ มีตัวชี้วัดด้านวัตถุ สุขสบายจนแบ่งชั้น จัดอันดับคนเป็นชั้นอันดับได้
 จิตตารมณ์มหาพรต จึง สอนใจ ไม่ให้เราเป็นแบบนี้
 จึงฝึกฝน ไม่ให้เรา เลยกรอบ เกินเลย ไปแบบนี้

 ดังนั้น การฝึกฝนตนเอง ให้เป็นคนธรรมดา สละได้ ไม่แสวงหาจนเหลือเฟือ ไม่ไขว่คว้าจนเบียดเบียน เป็นอุดมการณ์ของมหาพรต

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก