"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพฤหัสที่ 5 มกราคม  2017
สัปดาห์ที่สองในเทศกาลพระคริสตสมภพ
บทอ่าน 1ยน 3:11-21 / ยน 1:43-51
          หลังจากที่ได้รับการบอกเล่าจากฟิลิปว่า “เราได้พบ...ผู้นั้นคือพระเยซู บุตรของยอแซฟจากนาซาเร็ธ” นาธานาแอลได้กล่าวแก่ฟิลิปว่า “จะมีอะไรดีมาจากนาซาเร็ธหรือ?” ฟิลิปได้ตอบว่า “มาดูเถิด” เหมือนกับอยากจะกล่าวว่า “ฉันไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกหรือมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อได้ยินเกี่ยวกับพระองค์ ขอให้ท่านมาดูด้วยตัวเองดีกว่า” พระเยซูเจ้าได้มองเห็นสิ่งดีดีในตัวของนาธานาแอล จึงได้ตรัสว่า


“นี่ไงชาวอิสราเอลแท้สมชื่อ เป็นคนที่ไม่มีมารยา” นาธานาแอลจึงได้ถามว่า “ท่านได้รู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไร?” ซึ่งพระองค์ได้ตอบว่า “ก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่าน เราได้เห็นท่านใต้ต้นมะเดื่อ” นาธานาแอลได้ตรัสตอบว่า”พระอาจารย์ พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล”
จากคำสนทนาระหว่างฟิลิป กับนาธานาแอล และระหว่างนาธานาแอลกับพระเยซูเจ้า ทำให้เราเข้าใจว่า
1) พระเยซูเจ้าทรงเรียกผู้ที่ต้องการติดตามพระองค์  เพื่อให้เขาเป็นคนนำข่าวดีแห่งความรักและความเมตตาของพระองค์ไปประกาศ ให้ทุกคนได้ทราบ

2) ไม่สำคัญที่เรามีความรู้สึกสงสัยหรือความไม่แน่ใจว่า เราจะได้รับการเรียกมาเพื่อรับใช้พระองค์  พระองค์จะเป็นฝ่ายที่เรียกเราก่อน

3) เราจะเป็นผู้ตอบสนอง นาธานาแอลมีความสงสัยมากมาย แต่ท่านก็ตัดสินใจติดตามพระเยซูเจ้าและพระองค์ก็ได้แสดงให้เขาเห็นมากกว่าที่เขาจะคาดคิด...

ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกต้องการรู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัว ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อลูก ลูกยินดีเปิดประตูแห่งชีวิต และต้อนรับพระองค์ในฐานะเป็นพระผู้ไถ่และพระเป็นเจ้า ขอบคุณพระองค์สำหรับการให้อภัยบาปและประทานชีวิตนิรันดรให้แก่ลูก โปรดดูแลชีวิตของลูก ขอโปรดให้ลูกเป็นคนที่เหมาะสม อย่างที่พระองค์ทรงต้องการ


พระแม่มารีอา คือ ตัวอย่างของผู้ตอบกระแสเรียกสำหรับเราทุกคน“ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก1:38)...

ข้าแต่พระแม่มารีอา โปรดให้ลูกได้ตอบกระแสเรียกของพระเยซูเจ้า เหมือนพระแม่ด้วยเทอญ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก