"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 6 มกราคม2017
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลพระคริสตสมภพ
บทอ่าน 1ยน 5:5-13 / มก 1:7-11
 ศีลล้าบาปเป็นศีลที่สำคัญที่สุดในชีวิต เพราะเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เราเป็นบุตรของพระเป็นเจ้า และเป็นสมาชิกของพระศานจักร เฮนรี่ นิวแมนได้เคยเขียนว่า “เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จออกเทศนาสั่งสอน คือ เมื่อพระองค์ได้รับพิธีล้างที่แม่น้ำจรอร์แดน

          พระองค์ได้ยินเสียงยืนยันจากพระบิดาเจ้าว่า”เจ้าเป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราชอบใจในเจ้า” พระองค์ได้เตือนให้เราระลึกถึงชีวิตที่ลึกซึ้งของพระองค์ ว่าพระองค์คือใคร เมื่อพระองค์ต้องเผชิญกับการถูกประจญ และการถูกปฏิเสธ พระองค์ได้ยืนยันว่า “ทุกคนจะละทิ้งเราไป แต่พระบิดาเจ้าจะไม่ละทิ้งให้เราอยู่คนเดียว เราเป็นบุตรสุดที่รักของพระองค์ เราพบความหวังในตัวของพระองค์”

          เอ็ดมันด์ แคมเปี้ยน ได้เป็นมรณสักขีในสมัยการปฏิรูปของพวกโปรแตสตันท์  ในบ้านเณรท่านได้พบความหมายของชีวิตของผู้ที่ได้รับศีลล้างบาป “พวกเขามีที่อยู่แห่งใหม่ จนถึงวันที่พวกเขาเสียชีวิต...พวกเขาได้พบความหมายของชีวิต ของความรักและของความหวัง  พวกเขายินดีละทิ้งความจงรักภักดีและความรัก และทุกสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการ คือ บ้าน ทรัพย์สมบัติ การมีชื่อเสียง ความมั่นคงในโลก และลูกๆที่ทำให้ความคิดสดชื่น”

       กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ของกลุ่มคริสตชน ได้สรุปเรื่องการรับศีลล้างบาปที่ได้พบในองค์พระเยซูเจ้าเป็นคนแรกไว้ 3 ข้อดังนี้: “น้ำ” เป็นเครื่องหมายของการชำระล้าง และการมีชีวิตใหม่ ...”เลือด”เป็นเครื่องหมายของการถวายบูชา การชดเชยที่เจ็บปวดของบาปต่างๆ เช่น เลือดของมรณสักขี...และ “พระจิต” เป็นพลังที่ไม่มีอะไรจะยับยั้ง ที่ช่วยให้คริสตชนยืนหยัดเป็นพยานถึงพระคริสตเช้า จนทำให้เกิดความคิดริเริ่มที่น่าทึ่งทั้งในตัวบุคคลและสถาบัน ที่มีรากฐานอยู่บนความเชื่อ

           เช่นเดียวกับคุณพ่อเอ็ดมันด์ แคมเปี้ยน เราคือลูกที่รักของพระเป็นเจ้า ความหวังและเอกลักษณ์ของเราต้องปรากฏเด่นชัด พระเป็นเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราโดดเดี่ยว เพราะเรามีศีลล้างบาปเป็นรากฐานของความเชื่อ  และทั้งสามสิ่ง คือ “น้ำ”...”เลือด”...และ”พระจิต” จะต้องแสดงออกมาในชีวิตจริงของเราแต่ละคน...ขอให้ท่านระลึกถึงวันที่ท่านได้รับศีลล้างบาป ในวันนั้นตัวท่านเองหรือพ่อแม่อุปถัมภ์ได้สัญญาอะไรบ้าง? ท่านเองได้ทบทวนบ้างไหม?

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก