"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม  2017
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน อสย 49:3,5-6 ๑ 1คร 1:1-3 / ยน 1:29-34
     ในวันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง พระศาสนจักรได้เชิญชวนให้คริสตชน ได้เข้ามามีส่วนในปีพิธีกรรม ซึ่งเราเรียกว่า “เทศกาลธรรมดา” ในสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดานี้ พระวรสารได้นำพวกเราให้มาพบกับ การพบปะระหว่างพระเยซูเจ้าและยอห์น บัปติสต์ ณ แม่น้ำจอร์แดน ส่วนนักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสารนั้นเคยเป็นศิษย์ของยอห์น บัปติสต์มาก่อน พร้อมกับยากอบ เปโตร และอันดรูว์ ต่อมาพวกท่านได้เป็นสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้า พวกท่านมาจากกาลิลี และเคยเป็นชาวประมงมาก่อน

ในพระวรสารของนักบุญยอห์น ท่านยอห์น บัปติสต์ได้รับบทบาทให้ประจักษ์พยานของพระเยซูเจ้า โดยพิจารณาจากพระนามของพระองค์ดังนี้:พระนามที่ 1 ของพระองค์ คือ “ทรงเป็นอยู่”ก่อนข้าพเจ้า พระนามที่ 2 ของพระองค์ คือ “ทรงเป็นผู้นำของพระจิตเจ้า” ท่านยอห์นได้ยืนยันว่า แม้ก่อนที่พระองค์จะทรงรับพิธีล้างจากท่านว่า “เจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จมาเหนือผู้ใด ผู้นั้นคือผู้ทำพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้า” พระนามที่ 3 ของพระองค์ คือ “ทรงเป็นผู้รับเลือกสรรของพระเป็นเจ้า” ท่านยอห์นได้ยอมรับว่าพระเยซูเจ้า คือ พระบุตรของพระเป็นเจ้า เป็นผู้ที่ได้รับเลือก และพระเป็นเจ้าทรงพอพระทัยในพระองค์ พระนามที่ 3 ของพระองค์ คือ “ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้า” ที่ได้ทรงยอมรับความตาย เพื่อให้เราได้รับชีวิตนิรันดร คำว่า “ลูกแกะ”ได้ปรากฏชื่อในพระธรรมใหม่หลายครั้ง และทุกครั้งคำนี้หมายถึงพระเยซูเจ้า “ลูกแกะ”อาจทำให้เรารู้สึกประหลาดใจ เพราะ”ลูกแกะ”เป็นสัตว์ที่ไม่มีกำลังหรือความอดทน แต่ต้องมารับภาระที่หนัก แต่ว่าบาปและความตายกลับได้รับการชำระล้างจากลูกแกะ ที่มีลักษณะอ่อนแอ แต่มีความนบนอบ ความอ่อนโยน และความรัก จนยอมอุทิศตัวเองเพื่อรับความตาย

บรรดาคริสตชนจะเป็นสานุศิษย์ และลูกแกะของพระเจ้าได้อย่างไร?

1.ต้องยินดีทำตัวเป็นผู้บริสุทธิ์ ในท่ามกลางความเลวร้ายต่างๆ

2.ต้องยินดีมอบความรัก ในท่ามกลางการใช้อำนาจ

3. ต้องยินดีเป็นผู้นบนอบ ในท่ามกลางความหยิ่งจองหอง

4.ต้องยินดีเป็นผู้รับใช้ ในท่ามกลางการมีอภิสิทธิ์ต่างๆ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก