"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 18 มกราคม  2017
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
วันรณรงค์วันผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยโลก
บทอ่าน ฮบ 7:1-3,15-17 / มก 3:1-6
     วันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงผู้อพยพย้ายถิ่น ความขัดแย้ง การกดขี่ การละเมิดสิทธิมนุษยชน ความรุนแรงต่างๆ เป็นสาเหตุให้ผู้คนทั่วโลกต้องอพยพย้ายถิ่น การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือที่ดำเนินต่อเนื่องมาแล้วหลายปีบีบบังคับให้หลายล้านคนค้นต้องหนีหรือออกจากถิ่นฐานเดิมไปสู่ที่ใหม่ทั้งภายในและนอกประเทศ

การสังหารทารกผู้วิมล แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของกษัตริย์เฮร๊อด ซึ่งได้รับการบันทึกโดยโซเซฟุส นักประวัติศาสตร์ชาวยิว สาเหตุเพราะเฮร๊อดอิจฉากษัตริย์องค์ใหม่ ที่ประสูติมาตามคำบอกเล่าของโหราจารย์ ทำให้พระองค์หวาดกลัวถึงความปลอดภัยของราชบัลลังก์ของพระองค์เอง ชะตากรรมของพระองค์ต่อการที่พระองค์ได้รับสั่งให้ประหารชีวิตทารกผู้วิมล คือ พระองค์ได้เสียสติในปี 29 ก.ค.ศ.

       ทุกคนยอมรับว่าการอพยพย้ายถิ่นทั้งอดีตและปัจจุบัน แม้แต่ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ เกิดจากความโหดร้ายของผู้มีอำนาจ แทบทุกกรณีเมื่อเกิดเหตุให้คนต้องอพยพลี้ภัย คนจำนวนมากต้องอยู่ในค่ายลี้ภัยเป็นเวลาหลายปี บางกรณียังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ เช่น ชาวอัฟกันราว 2 ล้านคนกลายเป็นผู้ลี้ภัยเมื่อโซเวียตบุกอัฟกานิสถานในปี 1979 ชาวปาเลสไตน์ 2.5 ล้านคนอยู่ในค่ายลี้ภัยตั้งแต่ปี 1948 พวกเขากลายเป็น “ผู้ลี้ภัยถาวร” คนรุ่นใหม่ที่เกิดในค่ายกลายเป็น “ผู้ลี้ภัยถาวรรุ่นใหม่” สืบทอดต่อจากคนรุ่นแรก เกิดปัญหาแทรกซ้อนมากมาย กลายเป็นคนด้อยโอกาส เสี่ยงถูกกดขี่ขูดรีด เป็นบทเรียนที่ประชาคมโลกต้องเรียนรู้และจดจำ

      ข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ และพระทัยเมตตากรุณา พระบุตรของพระองค์ได้กลายเป็นผู้ลี้ภัย และไม่มีที่อาศัยของพระองค์เอง โปรดทอดพระเนตรมายังบรรดาผู้ที่ลี้ภัยในทุกวันนี้ ที่ได้หนีจากอันตราย ปราศจากที่อยู่อาศัย และมีความอดอยาก โปรดทรงประทานพระพร แก่บรรดาผู้ที่ทำงานเพื่อบรรเทาความทุกข์ของเขาเหล่านั้น

     โปรดดลใจให้ชาวเรามีความใจดีและความสงสาร และโปรดให้ผู้นำประเทศต่างๆให้เกิดจิตสำนึก ในการที่จะนำความชื่นชมยินดี มาสู่พระราชัยของพระองค์ ที่ประกอบด้วยความยุติธรรมและสันติสุข อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก