"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันเสาร์ที่ 21 มกราคม  2017
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนักบุญอักแนส พรหมจารีและมรณสักขี
บทอ่าน ฮบ 9:2-3 , 11-14 / มก 3:20-21
      ฝูงชนได้เสด็จตามพระองค์ไป ขณะที่พระองค์เสด็จไปบ้าน เราไม่รู้แน่ว่าฝูงชนกลุ่มนี้เป็นใคร พระวรสารของนักบุญมาระโกได้กล่าวว่า “บรรดาคบเจ็บป่วยต่างเบียดเสียดเข้ามาเพื่อถูกต้องพระองค์” (มก 3:10)และ “แม้แต่บรรดาผีโสโครกเมื่อเห็นพระองค์ก็กราบลงนมัสการพระองค์” (มก 3:31) แต่ในพระวรสารวันนี้ฝูงชนได้กล่าวว่า “เขาเสียสติไปแล้ว” ทำให้ญาติของพระองค์ซึ่งได้ยินเรื่องราวได้ออกไปกันพระองค์ไว้

เรารู้ประวัติของนักบุญอักแนสน้อยมาก เรารู้แต่เพียงว่าท่านมีอายุน้อยากประมาณ 12-13 ปี ตอนที่ท่านถูกฆ่าตายเป็นมรณสักขี ในปลายศตวรรษที่ 3 ท่านถูกฆ่าตายอย่างไร มีความเห็นหลากหลายว่า ท่านถูกตัดศีรษะ ถูกเผา หรือถูกรัดคอ

             ยังมีเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของท่านว่า ท่านเป็นหญิงสาวที่สวยมาก ซึ่งคนจำนวนมากต้องการแต่งงานด้วย ปรากฏว่าคนที่ท่านปฏิเสธ ได้รายงานต่อผู้มีอำนาจว่าท่านเป็นคริสตชน ท่านได้ถูกจับขังไว้ในบ้านของหญิงบริการ ยังมีเรื่องเล่าต่อว่า ชายหนุ่มที่มองดูท่านได้ความเสน่หาได้ตาบอดทันที แต่ได้หายตาบอดหลังจากที่ท่านสวดภาวนาให้ ที่สุดท่านได้ถูกตัดสินประหารชีวิต และได้ถูกฝังไว้ใกล้กับกรุงโรม               

ในกาตากอมบ์ ที่ใช้ชื่อเดียวกับท่าน ราชธิดาของจักรพรรดิคอนแสตนตินได้สร้างวิหารแห่งหนึ่งเป็นเกียรติแก่ท่าน ท่านยังเป็นอุปถัมภ์ของหญิงสาวและเนตรนารี

ข้อคิด
1) นักบุญอักแนสมีชีวิตคล้ายกับนักบุญมารีอา กอแรตตี  ที่เป็นมรณสักขีในศตวรรษที่ 20 ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อสังคม ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของวัตุนิยม

2) ท่านยังมีชีวิตคล้ายกับนักบุญอากาทา ที่ได้เสียชีวิตคล้ายกัน ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนปี ประสบการณ์ หรือความพยายามของมนุษย์ แต่เป็นพระพรพิเศษที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้แก่ทุกคน

3) การเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า อาจจะถูกเข้าใจผิด หรือ อาจถึงการที่ถูกฆ่าตายเป็นมรณสักขี เหมือนนักบุญอักแนส ที่เราระลึกถึงท่านในวันนี้.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก