"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันจันทร์ที่ 23  มกราคม  2017
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ฮบ 9:15,24-28 / มก 3:22-30
                 “รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย”เราปฏิเสธไม่ได้ว่า องค์กรต่างๆต้องพังทลายลง เพราะความสัมพันธ์ภายในเสื่อมลง พระเยซูเจ้าทรงรู้เรื่องนี้ดี จึงท้าทายฝ่ายตรงข้าม เพราะความ เป็นหนึ่งเดียว ไม่ใช่การมาพิงอยู่กับองค์กร แต่เป็นเรื่องของการมีหัวใจที่อยู่รวมกัน

พระเยซูเจ้าได้ถูกพวกธรรมาจารย์ ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มว่า “เขามีผีเบเอลเซบูลสิงอยู่ และที่เขาขับไล่ปิศาจนั้น  ก็โดยอาศัยเจ้าแห่งปิศาจนี่แหละ”พระองค์จึงได้โต้ตอบว่า “ซาตานจะขับไล่ปิศาจได้อย่างไร? และถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยกัน อาณาจักรนั้นก็ไม่สามารถอยู่ได้” เพราะฉะนั้นแสดงว่าพระองค์ขับไล่ปิศาจด้วยอำนาจที่เหนือกว่าอำนาจของปิศาจ

      สมาชิกของคณะพระวจนาตถ์ได้เล่าให้ฟังว่า ในปี 2014 ได้มีการเตรียมการปรับปรุงคณะในประเทศญี่ปุ่น โดยมีจุดประสงค์ที่จะทำให้การปรับปรุงครั้งนี้ เป็นการรวมกัน เพื่อทำพันธกิจพร้อมกัน ในการสร้างพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า ซึ่งต้องร่วมกันทำงานระหว่าง พระสงฆ์ บราเดอร์ และฆราวาส เนื่องจากจำนวนของคาทอลิกในประเทศญี่ปุ่น มีจำนวนไม่ถึง หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ การทำงานประกาศข่าวดี จึงต้องเป็นการร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างพี่น้องชายหญิงต่างความเชื่อ เพื่อเสริมสร้างความดีเพื่อส่วนรวม เพื่อสันติภาพ และเพื่อน้ำใจดีระหว่างประชาชน เช่นในเดือนธันวาคม มีการร่วมมือในการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ด้วยการสวดภาวนาพร้อมกับพี่น้องโปรแตสตันท์ หรือ การร่วมมือสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ กับพี่น้องที่นับถือศาสนาพุทธ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือพร้อมกัน ในการช่วยเหลือเหยื่อของแผ่นดินไหว และสึนามิ เมื่อ 5 ปี ที่ผ่านมา

       “ข้าแต่ท่านนักบุญแอนโทนี ตามที่นักบุญเปโตรได้เคยกล่าวว่า “ปิศาจเดินไปมา คล้ายกับสิงโต เพื่อกัดกินเหยื่อที่มันพบ ข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้าไม่สามารถต่อต้านมันได้ บางครั้งข้าพเจ้าต้องตกอยู่ในการถูกผจญล่อลวง
ข้าแต่ท่านนักบุญแอนโทนี้ ที่สามารถขับไล่ปิศาจได้ โปรดเตือนให้ข้าพเจ้าหลีกเลี่ยงโอกาสบาป
ขอให้ข้าพเจ้าสวดภาวนา เพื่อจะได้ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ โปรดภาวนาเพื่อความตั้งใจของข้าพเจ้า.....อาแมน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก