"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม  2017
ระลึกถึงนักบุญทิโมธี และตีตัส พระสังฆราช
บทอ่าน 2ทธ 1:1-8 หรือ ทต 1:1-5 / ลก 10:1-9
         พระเยซูเจ้าทรงเตือนสานุศิษย์ทั้ง 72 คนให้ประพฤติตนเหมือนลูกแกะ เพราะจะต้องเกี่ยวข้องกับคน และสถานการณ์ที่มีอันตรายและเป็นศัตรู พวกเขาเป็นลูกแกะ จึงต้องเป็นผู้นำข่าวแห่งสันติภาพ และจะต้องประพฤติตนให้สอดคล้องด้วย แม้มีคนไม่ยอมรับข่าวและไม่ต้อนรับพวกเขา จะต้องออกจากสถานที่นั้น โดยไม่ใช้ความรุนแรง

เพราะผู้นำข่าวแห่งสันติภาพ จะต้องแสดงออกซึ่งสันติภาพเท่านั้น การเป็นผู้นำข่าวแห่งสันติภาพจะได้รับรางวัลของตัวเอง และเมื่อถูกปฏิเสธ สันติภาพก็จะหวนกลับมาหาเขาตามเดิม แต่
ถ้าเขาได้รับการต้อนรับ เขาจะตั้งกลุ่มแห่งสันติภาพ ซึ่งเป็นเครื่องหมายถึงการก่อตั้งพระราชัยของพระเป็นเจ้า

 ทิโมธีได้รับสิทธิพิเศษและความทุกข์ยากในการประกาศข่าวดีนั้นพร้อมกับเปาโล พวกยิวจึงถือว่าท่านเป็นลูกนอกกฏหมาย เพราะมีบิดาเป็นชาวกรีกและมารดาเป็นชาวยิว หลังได้รับศีลล้างบาปในปี 47 ได้เดินทางประกาศข่าวดี และตั้งกลุ่มคริสตชนพร้อมกับเปาโลที่เมืองโครินทร์ ตลอดระยะเวลา 15 ปี ท่านได้ทำตัวเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และได้รับความวางใจที่สุดของเปาโล ซึ่งมักจะส่งท่านไปแก้ปัญหาและความวุ่นวายในกลุ่มคริสตชน

ท่านได้อยู่กับนักบุญเปาโลตอนที่ถูกกักบริเวณที่กรุงโรม และเคยได้ถูกขังคุกเช่นเดียวกัน ส่วนทิตัสเป็นชาวกรีกจากเมืองอันติโอก เป็นคนรักสันติ นักบริหาร และเพื่อนสนิทของเปาโล ในจดหมายถึงชาวโครินทร์ฉบับที่ 2 นักบุญเปาโลได้กล่าวถึงมิตรภาพและความสนิทสนมที่ลึกซึ้งในการประกาศข่าวดี

ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชดูแลกลุ่มคริสตชนที่เกาะกรีต ได้แก้ปัญหาเรื่องความประพฤตินอกลู่นอกทาง...

ข้อคิด

1) เราจะเห็นทั้งชีวิตในกลุ่มคริสตชน  ความกระตือรือร้นในการประกาศข่าวดี ความสนิทสัมพันธ์และมิตรภาพอันยิ่งใหญ่กับพระเยซูเจ้า

2) เมื่อมีปัญหาและความไม่ดีงามเกิดขึ้นในชีวิต มีแต่ความรักของพระเยซูเจ้าเท่านั้น ที่จะสามารถพยุงสถานการณ์ไว้ได้

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก