"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์  2017
ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร
บทอ่าน 1ปต:5 1-4 / มธ 16:13-19
      วันฉลองนี้เตือนให้ระลึกถึงการที่พระเยซูเจ้า ทรงแต่งตั้งเปโตรให้นั่งบนธรรมาสน์

ในฐานะเป็นผู้มีอำนาจสุงสุดของพระศาสนจักร


ศิลาเป็นเครื่องหมายของความมั่นคงและพละกำลัง พระศาสนจักรได้ตั้งอยู่บนศิลานี้
ซึ่งความตายจะไม่สามารถที่จะทำลายได้
พันธกิจที่พระเยซูเจ้าได้มอบให้แก่ซีมอน เปโตร ในฐานะเป็นศิลานั้น เป็นรากฐานที่มั่นคงของพระศาสนจักร
 หลังจากที่ท่านได้ประกาศว่า
 พระเยซูเจ้านั้นเป็นพระเมสสิยาห์ เป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต  ความเชื่อของเปโตรในตัวในพระเยซูเจ้านั้น
ทำให้ท่านเป็นรากฐานที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มคริสตชนที่มีความเชื่อ อำนาจของความชั่ว
ซึ่งเป็นเครื่องหมายของนรก
มิอาจต่อสู้กับความเชื่อในพระเยซูเจ้า ในฐานะเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต
ซึ่งนำความยินดีมาให้แก่คนยากจน ประกาศอิสรภาพแก่คนเป็นเชลย
 ทำให้คนตาบอดได้รับสายตาคืนมา และปลดปล่อยนักโทษ (ลก 4:18)”
คนที่ชอบธรรม คือ คนที่ประพฤติตัวดี เพราะมีความเชื่อ เขาก็จะมีชีวิต” ( ฮบ 2:4)
ในตอนสุดท้ายของพระวรสารของนักบุญยอห์น พระเยซูเจ้าได้ตรัสแก่เปโตรว่า”เราบอกความจริงกับท่านว่าเมื่อยังหนุ่ม
ท่านคาดเอวด้วยตัวเองและเดินไปไหนตามใจชอบ แต่เมื่อท่านชรา ท่านจะยื่นมือ แล้วคนอื่นจะคาดสะเอวให้ท่าน
พาท่านไปในที่ที่ท่านไม่อยากไป”(ยน 21:18) พระเยซูเจ้าทรงต้องการที่จะกล่าวถึงความตายที่เปโตรจะถวายเกียรติ
แด่พระเป็นเจ้าบนเนินวาติกัน ในกรุงโรม ระหว่างรัชสมัยของกษัตริย์เนโร ด้วยการถูกประหารชีวิต
เป็นมรณสักขี พร้อมกับบรรดาคริสตชนจำนวนมาก
ข้อคิด ผู้ที่นั่งธรรมาสน์คนแรกก็ได้เคยสะดุดล้มลง เมื่อท่านได้ปฏิเสธพระเยซูเจ้า แต่พระศาสนจักรก็ยังดำรงอยู่ได้ต่อไป
แต่ก็มีพระสันตะปาปาจำนวนมากที่ทำเพื่อความดีของมนุษยชาติ อย่างที่พระสันตะปาปาฟรังซิสที่ได้เคยตรัสว่า
“ทุกวันนี้ เรายกมือของเราต่อต้านพี่น้อง เราสร้างอาวุธให้ทันสมัยขึ้น
มโนธรรมของเราดูเหมือนว่าหลับสนิท และเราพยายามอ้างว่า เป็นสิ่งปรกติ ที่เราจะทำลายล้าง
สร้างความเจ็บปวด ความตาย การใช้ความรุนแรง และสงครามซึ่งจะนำไปสู่ความตายอย่างเดียว”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก