"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม  2017
สัปดาห์ที 1 เทศกาลมหาพรต
บทอ่าน อสค 18:21-28 / มธ 5:20-26
ถ้าเราไม่มีสันติสุขต่อกันและกัน เราก็ไม่สามารถมีสันติสุขต่อพระเป็นเจ้า เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องมีสันติสุขกับตัวเราก่อน

ความขัดแย้งระหว่างบุคคลต้องหยุดลง วิธีการที่จะมีสันติสุขภายใน เป็นสิ่งที่ให้ความสุขในตัวเอง การยอมรับด้วยความสุภาพและจริงใจนั้น แสดงว่าเราไม่มีอะไรต่อต้านพระเป็นเจ้า ไม่ว่าคนอื่นจะพิจารณาเราอย่างไร เราจะทำตัวเราเองให้ไปที่สนใจต่อพระเป็นเจ้า เพราะต่อหน้าพระเจ้าเราคือคนบาป


 “ข้าแต่พระเป็นเจ้า ถ้าพระองค์มองดูความชั่วร้าย ใครสามารถที่จะยืนต่อหน้าพระองค์ได้”เส้นทางที่จะไปสู่ความสันติสุข ก็คือการยอมรับด้วยความสุภาพ ถึงความขัดสนของเราต่อพระเป็นเจ้า และความพร้อมที่จะแสวงหาการอภัยโทษจากพระองค์

 นักบุญมัทธิวได้สรุป 6 ข้อสำคัญของพระเยซูเจ้า ที่ได้ตรัสถึงความโกรธ ในพระวรสาร (ข้อที่ 20)ว่า ชีวิตของบรรดาสานุศิษย์ของพระเยซูเจ้า ต้องเหนือกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีความชอบธรรมนั้น หมายถึง การมีชีวิตอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตที่อยู่กับพระเป็นเจ้า

วิธีหนึ่งที่จะมีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ คือการหลีกเลี่ยงคำพูดและความโกรธ และพระเยซูเจ้าได้บอกสานุศิษย์ของพระองค์ว่า รากเหง้าของฆาตกรรม คือ คำพูดและความโกรธ ที่ได้ทำลายชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของคนคนนั้น เราสามารถที่จะปรับปรุงความความความเสียหายของความโกรธ คือความสุภาพที่จะยอมรับว่าเราเป็นคนผิด ด้วยการเริ่มการคืนดี นี่คือสิ่งจำเป็นก่อนที่เราจะเข้าไปร่วมในพิธีกรรม เหนือสิ่งอื่นใดนี่ คือ ทัศนคติที่ถูกต้องที่เราจะมีสันติสุขกับตัวเราเอง ในครอบครัว และในหมู่คณะ…

นักบุญโดโรทีอุสได้กล่าว่า “วิธีการที่ยิ่งใหญ่ที่จะรักษาสันติสุขและความสงบเงียบอย่างต่อเนื่องของวิญญาณ คือการยอมรับทุกสิ่งจากพระหัตถ์ของพระเป็นเจ้าทั้งสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสิ่งที่เล็กน้อย ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา”...

นักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตาได้กล่าวว่า “ถ้าเราไม่มีสันติสุข เพราะเราลืมไปว่าเราแต่ละคนล้วนแต่เป็นพี่น้องกัน”...และท่านยังได้กล่าวว่า “สันติสุขนั้นเริ่มต้นด้วยการยิ้มให้กัน”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก