"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2017
สมโภชนักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี
บทอ่าน  2ซมอ 7:4-5ก,12-14ก,16 / รม 4:13,16-18,22 / มธ 1:16,18-21,24dหรือ ลก 2:4-51ก
         ตามประเพณีของชาวยิว การหมั้นทำให้ชายและหญิงเป็นสามีภรรยากันตามกฎหมาย แม้ว่าทั้งสองยังไม่ได้อยู่ด้วยกัน

และเป็นเวลานี้เองที่พระแม่มารีอา ได้ตั้งครรภ์โดยอาศัยอำนาจของพระจิตเจ้า นักบุญยอแซฟเป็นผู้ชอบธรรม


 ซึ่งไม่ต้องการให้พระนางมารีอาได้รับความอับอาย จึงตกลงใจที่จะถอนหมั้นอย่างเงียบๆ แต่ท่านก็ได้รับสารจากเทวดาของพระเป็นเจ้าในความฝัน
โดยให้ท่านรับพระแม่มารีอาเป็นภรรยา
และท่านก็ได้ทำตามที่เทวดาของพระเป็นเจ้าได้แจ้งให้ทราบ (ในพระวรสารของมัทธิว 1-2 และของลูกา 1-2)
เราจะอ่านพบว่านักบุญยอแซฟไม่ได้กล่าวคำพูด แม้แต่คำเดียว แต่ได้ทำตามคำสั่งของพระเป็นเจ้าอย่างครบถ้วน และด้วยความเต็มใจ
ท่านได้ทำหน้าที่ของตัวเองในฐานะเป็นบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้า โดยได้จัดหาสิ่งที่จำเป็นสำหรับพระแม่มารีอาและพระเยซูเจ้า และปกป้องท่านทั้งสอง
มีวันสมโภช 2 วัน เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านในปี คือ วันสมโภชภัสดาของพระนางมารีอา ตรงกับวันที่ 19 มีนาคม และวันสมโภชนักบุญยอแซฟกรรมกร
ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม “ขอให้บรรดาสามีทั้งหลาย จงเป็นเหมือนนักบุญยอแซฟ ซึ่งได้ซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกและพันธกิจของตัวเอง
ในฐานะเป็นทั้งภัสดาและเป็นบิดา”…

               พระคัมภีร์ไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับนักบุญยอแซฟในช่วงหลายปี หลังจากที่ท่านได้กลับมาที่นาซาเร็ธ ยกเว้นเหตุการณ์ที่พบพระกุมารในพระวิหาร (มธ 2:41-51) อาจเป็นไปได้ที่พระเป็นเจ้าทรงต้องการให้เรารับรู้ว่า ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นั้น ก็เหมือนกับครอบครัวทั่วไป ที่สิ่งแวดล้อมของการดำเนินชีวิตนั้น
ก็เหมือนกับครอบครัวทั้งหลาย ที่ประชาชนรู้จักพ่อแม่ และพี่น้องของพระองค์เป็นอย่างดี จึงไม่สามารถเชื่อในพระองค์ว่า พระองค์เป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้า(มธ 13:55ก) หรือตามที่นาธานาแอลได้กล่าวแก่ฟิลิปว่า “จะมีอะไรดีมาจากนาซาเร็ธได้รึ”(ยน1:4ข)...

               "ข้าแต่ท่านนักบุญยอแซฟ ท่านเป็นผู้ปกป้องที่ยิ่งใหญ่ และเข้มแข็ง ที่พร้อมเสมอจะทูลเสนอวิงวอนต่อพระเป็นเจ้า ตามความตั้งใจและความปรารถนาต่างๆ ที่พวกเราไว้ใจในการวิงวอนขอของท่านด้วยเทอญ" อาแมน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก