"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2017
สมโภชพระนางมารีย์รับสารจากอัครเทวดาคาเบรียล
บทอ่าน อสย 7:10-14 / ฮบ 10:4-10 / ลก 1:26-38
วันสมโภชนี้นำความยินดีๆมาให้แก่เรา 3 ประการด้วยกัน

 ประการที่หนึ่ง เรายินดี เพราะว่าพระเป็นเจ้าได้ระลึกถึงคำมั่นสัญญาที่พระองค์ได้บอกแก่บิดามารดาเดิมของเรา
โดยส่งพระบุตรมาไถ่กู้เรา “เป็นเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์กาเบรียลมายังเมืองเหนือในแขวงกาลิลี ชื่อนาซาเร็ธ มาหาพรหมจารีคนหนึ่งที่ได้หมั้นกับชายคนหนึ่ง
 ชื่อยอแซฟ โดยได้กล่าวว่า “พระเป็นเจ้าทรงโปรดปรานเธอมาก จงยินดีเถิด พระเจ้าสถิตอยู่กับเธอ”

ประการที่สอง เรายินดี เพราะว่าพระเป็นเจ้าให้พระนางมีเสรีภาพที่จะตอบรับเป็นมารดาของพระบุตร เมื่อทราบว่าพระเป็นเจ้า จะทำให้แผนการสำเร็จไป
แม้พระนางยังเป็นพรหมจารีอยู่

“ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเป็นเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้า ตามที่ท่านได้กล่าวไว้นั้นเถิด

 “ ประการที่สาม เรายินดี เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่พระเป็นเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้ เมื่ออัครเทวดาได้บอกกับเธอว่า “พระจิตของพระเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือเธอ และพระเดชาองพระผู้สูงสุดจะปกป้องเธอไว้.... เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่พระเป็นเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้” พระแม่ได้ตอบรับว่า
“ข้าพเจ้าเป็นข้ารับใช้ของพระเป็นเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้า ตามที่ท่านได้กล่าวไว้”


พระแม่มารีอา คือ มารดาผู้ปฏิสนธินิรมล ซึ่งทำให้คำทำนายของอิสยาห์สำเร็จไป
 “นี่แหละหญิงสาวผู้หนึ่งจะตั้งครรภ์ และบังเกิดบุตรชายคนหนึ่ง และเธอจะขอขนานนามว่า ‘อิมมานูเอล’ แปลว่า ‘พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา”( 7:14)
พระแม่ได้ร่วมมือกับพระบุตรของพระแม่ ในการทำให้พระประสงค์ของพระเป็นเจ้าสำเร็จไป
พระแม่เป็นเพียงมนุษย์ซึ่งได้ตอบสนองน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าได้ดีที่สุด ต่อจากพระเยซูเจ้า โดยทำตัวเป็นตัวอย่างแก่เรา
โดยผ่านทางความสุภาพถ่อมตัวของพระแม่ ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่า คนธรรมดานั้นสามารถที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าในสิ่งแวดล้อมประจำวันได้อย่างไร?...

"ข้าแต่พระแม่มารีอา ผู้ได้รับเลือกสรร โดยอาศัยเสนอวิงวอนของพระแม่ ขอให้พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์และบรรดาสมาชิกได้รับความรอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆ และเมื่อสมาชิกได้จากโลกนี้ไป ขอให้ได้รับการอภัยบาปทุกประการ"

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก