"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 26 เมษายน 2017
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน กจ 5:17-26 / ยน 3:16-21
       ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูจะได้สรุปคำสั่งสอนของพระองค์แก่นิโคเดมัส เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายของการบังเกิดใหม่จากเบื้องบน พระองค์ทรงใช้คน 2 กลุ่มเปรียบเทียบกันกลุ่มแรกคือผู้ที่เชื่อและกลุ่มที่สองคือผู้ที่ไม่เชื่อ ซึ่งจะได้รับผลที่แตกต่างกัน:

ผู้ที่เชื่อก็จะได้รับความรอด และได้รับชีวิตนิรันดร

ผู้ที่ไม่เชื่อก็จะถูกตัดสินลงโทษ พระเยซูเจ้ายังได้เปรียบเทียบเรื่องความสว่างและความมืด ในอารัมภบทของพระวรสารของนักบุญยอห์น ได้อธิบายเรื่องความรอดว่า

 ผู้ที่จะได้รับความรอด จะต้องอาศัยอยู่ในความสว่าง นั่นคือมีความเข้าใจในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า ส่วนผู้ที่ถูกลงโทษหมายถึงผู้ที่เจริญชีวิตในความมืด เพราะไม่ยอมรับว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้า บางครั้งเรารู้สึกลำบากที่จะมาพบความสว่างแห่งความจริง เพราะมีแนวโน้มที่จะไปหาอคติ พระเยซูเจ้าจึงได้พยายามที่จะนำนิโคเดมัส มาพบความจริง เพราะว่าเขาได้ถูกผูกมัดด้วยธรรมบัญญัติของโมเสส ปิลาตก็เช่นเดียวกัน พยายามที่จะพบความจริง (อ้างอิง ยน 18:38) แต่เขาไม่สามารถพบได้ เพราะว่าเขาฟังแต่เสียงเรียกร้องของฝูงชนมากกว่าเสียงมโนธรรมของตัวเอง
  หนังสือกิจการอัครสาวกได้บรรยายการเจริญชีวิตของคริสตชนสมัยแรก ที่มีความเชื่อในกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้า  ซึ่งเป็นเหมือนแสงสว่างนำทางการดำเนินชีวิต โดยนักบุญลูกาได้เล่าเหตุการณ์ 2 อย่างที่น่าสนใจ

เหตุการณ์แรกเรารู้ว่าคริสตชน คือผู้ติดตามพระเยซูเจ้า ที่มีความปรารถนาที่จะประกาศข่าวดี แม้ว่าพวกท่านจะถูกคุมขัง แต่ก็ได้ถูกปล่อยออกมาอย่างอัศจรรย์ จึงได้กลับไปประกาศข่าวดีอีกครั้งหนึ่ง พวกเขาได้รับอิสรภาพโดยพระเยซูเจ้า ผ่านทางความตายและการกลับคืนชีพของพระองค์ และมั่นใจว่าเป็นพระองค์จะมอบเสรีภาพแก่พวก  

เหตุการณ์ที่สอง พวกเขาได้รับชื่อว่าเป็นผู้ติดตามพระเยซูเจ้า ผู้เป็นหนทาง และผู้ชีวิตใหม่ ให้เราถามตัวเองว่า เราได้รับแสงสว่างและมีชีวิตใหม่ในพระเยซูเจ้าหรือไม่? และทำให้เราดีขึ้นหรือด้วยกว่าเดิม? ทำไม่เราจึงมั่นใจเช่นนั้น?

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก