"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2017
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา
ฉลองนักบุญยอแซฟกรรมกร
บทอ่าน บทอ่าน ปฐก1:26-2:3 หรือ คส 3:14-15,17,23-24 / มธ 13:54-58 หรือ กจ 6:8-15 / ยน 6:22-29
        พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ได้ตั้ง “วันฉลองนักบุญยอแซฟกรรมกร”ในปี 1955 เพื่อเป็นการโต้ตอบที่คอมมิวนิสต์ได้ตั้งวันกรรมกรขึ้นในวันที่ 1 พฤษภาคม วันฉลองนักบุญยอแซฟ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างนักบุญยอแซฟและบรรดาคนงาน มนุษย์มีศักดิ์ศรี เพราะมีส่วนร่วมในงานสร้างของพระเป็นเจ้า โดยอาศัยการทำงานนั้นเอง มนุษย์สามารถที่จะทำให้คำสั่งของพระเป็นเจ้าสำเร็จ เพื่อโดยดูแลเอาใจใส่โลกสำเร็จ (ปฐก2:15)

 นักบุญยอแซฟช่างไม้ และบิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้า คือ ตัวอย่างของความศักดิ์สิทธิ์ในการทำงาน พระเยซูเจ้าเองก็เป็นช่างไม้
ได้เรียนรู้วิชาช่างไม้จากนักบุญยอแซฟ และใช้ชีวิตในวัยรุ่น เคียงข้างกับนักบุญยอแซฟในโรงงานช่างไม้ ก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกไปทำพันธกิจของพระองค์ในฐานะผู้เทศน์สอน และผู้บำบัดรักษา

 พระสันตะปาปาจอห์นได้ทรงเรียกร้องให้มีการเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของคนงาน ทรงติเตียนสถานการณ์ ที่ศักดิ์ศรีและสิทธิเหล่านั้นถูกละเมิด
พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ได้เน้นว่า ศักดิ์ศรีและสิทธิหลั่งไหลมายังท่านและมนุษย์ทุกคน จากหัวใจของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นผู้ไถ่ และแน่นอนไม่มีคนงานคนใด
ที่สามารถนำเอาคำสั่งสอนของพระองค์ไปใช้ ได้ดีกว่าบิดาเลี้ยงของพระองค์ ซึ่งเจริญชีวิตอยู่กับพระองค์ ด้วยสายสัมพันธ์ที่แนบแน่น ทั้งในครอบครัวและในสถานที่ทำงาน เหมือนกับคนงานที่สามารถหาเลี้ยงชีพของตน ด้วยอาหารประจำวัน และทำให้งานที่ทำนั้นมาศักดิ์ศรี ดั่งที่พระองค์ตรัสว่า
 “จงขวนขวายหามิใช่อาหารที่กินแล้ว ก็เสื่อมสิ้นไปแต่จงหาหารถาวรที่คงอยู่ จนถึงชีวิตนิรันดร” (ยน 6:27)

       เพื่อที่จะเข้าใจความศรัทธาต่อนักบุญยอแซฟในพิธีกรรม ในปี 1870 พระสันตะปาปาปีโอที่ 9 ได้ประกาศว่านักบุญยอแซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล นักบุญผู้เจริญชีวิตในความเงียบนี้ได้รับมอบงานที่มีเกียรติ ในการเอาใจใส่และดูแลพระแม่มารีและพระเยซูเจ้า

 “ข้าแต่ท่านผู้ปกป้องพระเยซูเจ้าข้าพเจ้าวางใจในคำภาวนาของท่าน ที่จะทำให้พระเป็นเจ้าสดับฟังด้วยพระทัยเมตตากรุณา อาแมน”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก