"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพฤหัสที่ 4 พฤษภาคม 2017
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน กจ 8:26-40 / 6:44-51
        พระเจ้าได้ประทานชีวิตนิรันดรแก่ประชากรของพระองค์ แต่หลายครั้งเราไม่ได้รับปังแห่งชีวิต ที่พระเยซูเจ้าได้มอบให้แก่เรา ก่อนอื่นปังแห่งชีวิต คือชีวิตของพระเป็นเจ้าเอง เป็นชีวิตที่ช่วยค้ำจุนไม่ใช่ในชีวิตนี้ แต่ว่าในชีวิตหน้า พวกรับบีได้บอกว่าประชาชนในถิ่นทุรกันดารว่า

พวกเขาไม่มีส่วนในชีวิตที่จะมาถึงตามที่หนังสือกันดารวิถีมีบันทึกไว้ว่า ประชาชนที่ปฏิเสธที่จะเผชิญภัย เพื่อเข้าไปในแผ่นดินพระสัญญา ได้ถูกตัดสินลงโทษให้เดินทางในถิ่นทุรกันดาร จนกว่าจะเสียชีวิต บรรดารับบีเชื่อว่า บรรดาผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญานั้น ก็คือบรรดาผู้ที่ไม่ได้รับชีวิตที่จะมาถึง พระเป็นเจ้าได้ทรงค้ำจุนชาวอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารด้วยมานนาจากสวรรค์ ที่หมายถึงปังแห่งสวรรค์ ที่พระเยซูเจ้าจะมอบให้แก่ผู้ที่ติดตามพระองค์
 
        การปฏิเสธปังแห่งชีวิต คือการปฏิเสธชีวิตนิรันดร การยอมรับพระเยซูเจ้าว่า เป็นปังจากสวรรค์ จึงไม่ใช่เป็นเพียงอาหารบำรุงชีวิตฝ่ายกาย  และฝ่ายจิตในโลกนี้เท่านั้น แต่ยังหมายถึงเกียรติมงคลในโลกที่จะมาถึง เมื่อเราเข้าไปยังพระแท่นของพระเยซูเจ้า เราได้รับการบำบัดรักษา การให้อภัย ความบรรเทาใจ และความสงบสุขในวิญญาณใช่หรือไม่?พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำหลายสิ่งหลายอย่าง มากกว่าที่เราจะวิงวอนขอหรือคาดคิด ผลพวงแรกของการรับศีลมหาสนิท คือการสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ ในฐานะที่เป็นอาหารบำรุงเลี้ยงร่างกาย ช่วยทำให้พลังที่สูญเสียไปกลับคืนมา ดังนั้นศีลมหาสนิททำให้ความรักในใจเราเข้มแข็งขึ้น สามารถทำลายความผูกพันกับสิ่งของในโลกนี้ และทำให้เราหยั่งรากลึกในองค์พระเยซูเจ้า ท่านหิวกระหายปังแห่งชีวิตหรือไม่?
 
       “ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์คือปังทรงชีวิต ที่บำรุงเลี้ยงลูกในชีวิตนี้ ขอพระองค์โปรดให้ลูกแสวงหาปัง ที่มาจากสวรรค์ เพื่อเป็นอาหารบำรุงและเป็นพลัง ให้ลูกรักและรับใช้ผู้อื่นด้วยสิ้นสุดจิตใจ ขอพระองค์โปรดให้ลูกมีชีวิตอยู่ด้วยความยินดี ด้วยความสงบสุข และด้วยความเป็นหนึ่งเดียว กับพระบิดาพระบุตรและพระจิต ณ บัดนี้และตลอดกาลเทอญอาแมน”.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก