"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2017
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน กจ 18:9-18 / ยน 16:20-23
           ทำไมพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ว่า พวกเขาจะร้องไห้และเป็นทุกข์? พระองค์มิได้เป็นบุคคลที่มองโลกในแง่ร้าย แต่พระองค์ทรงเป็นคนที่มองโลกอย่างที่เป็นจริง เส้นทางที่จะนำไปสู่ความสุขและความยินดีในพระราชัยสวรรค์ของพระเป็นเจ้านั้น คือ เส้นทางแห่งไม้กางเขน

บาปต้องถูกไถ่กู้ด้วยไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า และความชั่วร้ายจะต้องถูกควบคุมด้วยอำนาจของการไถ่กู้ของพระองค์ พระเยซูเจ้าได้ตรัสกับบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ว่า พวกเขาเป็นผู้มีบุญ เพราะมีใจทุกข์ระทมถึงบาป เพราะมันทำให้เกิดสันติสุข ความยินดี และความชอบธรรม
พระองค์ได้ทรงทราบอีกว่า ไม้กางเขนนั้น คือ เครื่องขัดขวาง สำหรับคนที่ปฏิเสธ ที่จะเชื่อในพระองค์

ไม้กางเขนไม่ใช่เครื่องหมายของความพ่ายแพ้ แต่เป็นเครื่องหมายของชัยชนะ ซึ่งเป็นชัยชนะเหนือบาป เหนือพลังของความชั่วร้ายในโลก ที่เป็นศัตรูที่สำคัญของพระเป็นเจ้า และของมนุษยชาติ อาศัยการพลีพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์ได้นำชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ อิสรภาพเหนืออำนาจของบาป ความหมดหวัง และความตาย มามอบให้แก่เรา พระองค์ได้ทรงเสด็จกลับเป็นขึ้นมาจากพระคูหาฝังพระศพในวันที่สาม และพระวรกายที่รุ่งโรจน์ของพระองค์ จะไม่ต้องเผชิญกับความตายอีกต่อไป อำนาจของวันปัสกาของพระเยซูเจ้า นำความกล้าหาญ พลัง และความหวัง เพื่อช่วยเราในการที่ต้องเผชิญกับการทรมาน และความตาย...พระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่า “เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต และทุกคนที่มีชีวิต และเชื่อในเรา จะไม่มีวันตายเลย ท่านเชื่อเช่นนี้หรือ? ” (ยน 11:25-26)


“ข้าแต่พระเยซูเจ้า พวกลูกเป็นบุคคลแห่งวันปัสกา และพวกลูกสามารถร้องเพลงอัลเลลูยา โปรดเติมเต็มพระจิตเจ้าในตัวพวกลูก เพื่อพวกลูกจะได้ฉายแสงแห่งความยินดี ในการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์ และเจริญชีวิต ในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ที่อยู่เหนือบาปและความตาย”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก