"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2017
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน กจ 18:23-28 / ยน 16:23ข-28
       เมื่อประชากรอิสราเอลสวดภาวนาขอพระเป็นเจ้า พวกเขาจะจบการสวดภาวนาด้วยข้อความต่อไปนี้ “ขอให้คำสวดภาวนา เพื่อพระนามของพระเป็นเจ้าจะได้รับเกียรติมงคล” บรรดาคริสตชนสวดภาวนาต่อพระเป็นเจ้าองค์เดียวกัน แต่บัดนี้พวกเขาได้สวดภาวนาขอพระบิดาของพระเยซูคริสตเจ้าเพราะฉะนั้นการสวดภาวนานั้น จึงกระทำในนามของพระเยซูเจ้า

โดยสวดภาวนาว่า “อาศัยพระคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย” ซึ่งสอดคล้องกับพระวาจาของพระเยซูเจ้า ตามที่พระองค์ได้ตรัสในพระวรสารว่า”ถ้าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาเจ้า พระองค์ก็จะประทานให้ท่านในนามของเรา”(ข้อ 23)  การสวดขอพระบิดาเจ้าในนามของพระเยซูเจ้าจึงเป็นเงื่อนไขที่สำคัญ ที่พระบิดาเจ้าจะตอบรับคำภาวนาของเรา พระเยซูเจ้าได้ประกาศว่า พระบิดาทรงรักบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ เหมือนกับพวกเขาเป็นบุตรของพระองค์ และยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังแสดงความรักมากกว่าบิดาฝ่ายร่างกาย เพราะพระองค์จะประทานแต่สิ่งที่ดีๆให้แก่ลูกๆของพระองค์
 
        แต่ยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสารต้องการที่จะเน้นให้เห็น ถึงความสนิทสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างพระเยซูเจ้าและพระบิดา และพระบิดาเจ้าก็จะสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์ ซึ่งเป็นบุตรของพระองค์ผ่านทางพระบุตรอันเป็นที่รักของพระองค์เสมอ เพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเชื่อทุกคน จึงเป็น “บุตรในพระบุตรสุดที่รัก”

พวกเขาจะต้องวอนขอพระบิดาเจ้า ในพระนามของพระเยซูเจ้าว่า “ผ่านทางพระองค์ พร้อมกับพระองค์และในพระองค์” ขอให้สอบถามตัวเองว่า ท่านวอนขอพระเป็นเจ้าโดยตรงหรือไม่?ในฐานะที่เป็นหมู่คณะหรือเป็นกลุ่ม ท่านจบการสวดภาวนาของท่านด้วยประโยคที่ว่า “พวกลูกวอนขอทั้งนี้ ผ่านทางพระคริสตเจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายหรือไม่?”...”ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดประทานพละกำลังให้พวกลูก เพื่อต่อสู้ ขอพระองค์โปรดให้อภัยโทษแก่พวกลูก และโปรดชำระล้างพวกลูกให้บริสุทธิ์จากชีวิตของศัตรู ในพระนามของพระเยซูเจ้า อาแมน”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก