"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017
สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์
บทอ่าน กจ 1:1-11 / ฟป 1:17-23 / มธ 28:16-20
                    ในวันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ยังเป็นวัน “การสื่อสารมวลชนโลก” พระสันตะปาปา   เบเนดิกต์ที่ 16 ได้เคยตรัสว่า “ พ่ออยากให้คริสตชนทุกคนมีความไว้วางใจ และมีความรับผิดชอบต่อการใช้เครื่องมือสื่อสาร เพื่อที่จะได้สามารถใช้เครือข่ายของความสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล ไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะอยู่ด้วยกัน

แต่เพราะว่าเครือข่ายของการสื่อสารนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ระบบอินเตอร์เน็ตไม่ใช่เป็นเพียงเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารกัน แต่ระบบการสื่อสารที่รวดเร็วของอินเตอร์เน็ต ได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เครือข่ายของการสื่อสารของคนคนยุคนี้ มีผลต่อการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ยังได้ทรงอธิบายว่า การประกาศพระวรสารของพระเยซูเจ้าผ่านทางสื่อสารมวลชนยุคใหม่ ไม่เพียงแต่จะใช้เครื่องมือสื่อสารยุคใหม่เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาของพระวรสาร แต่ผู้ใช้เครื่องมือสื่อสารจะต้องเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิต เพื่อทำให้การสื่อสารนั้นมีตัวเลือกหลากหลาย เสนอสิ่งที่ดีกว่า และช่วยให้การตัดสินใจ สอดคล้องกับจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร
การประกาศข่าวดีของคริสตชนในยุคดิจิตอลนี้ มีการท้าทายดังต่อไปนี้

ประการที่1 จะต้องเปิดใจรับ จะต้องมีความผิดชอบ และจะต้องเคารพต่อการปรากฏของยุคดิจิตอล ที่เป็นช่องทางถ่ายทอดเรื่องราว และนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน คริสตชนทุกคนได้รับกระแสเรียก เพื่อจะแบ่งปันเรื่องของพระเยซูเจ้าด้วยวิธีการที่จะช่วยกระตุ้นใจของผู้ฟัง มีมโนธรรมที่ถูกต้อง


ประการที่ 2 ข้อมูลทางดิจิตอล จะต้องถูกต้องและน่าเชื่อถือ เมื่อพระวรสารเรียกร้องให้เรา เข้าไปสัมผัสกับชีวิตของประชาชนทั้งชายและหญิง เพราะฉะนั้นการประกาศข่าวดี ต้องนำไปสู่การถ่ายทอดความเชื่อ


ประการที่ 3 ความจริงต้องเป็นความจริงเสมอ เราต้องมีความเชื่อว่า การที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดิจิตอล เราจะต้องเป็นประจักษ์พยานในสิ่งที่เราเชื่อและมั่นใจ ในการถ่ายทอดให้คนอื่น

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก