"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017
ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน
บทอ่าน ศฟย 3:14-18 ก หรือ รม 12:9-6 / ลก1:39-56
          ตามปฏิทินพิธีกรรมที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขใหม่จากสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ได้เลื่อนวันฉลองนี้ในวันที่ 21กรกฏาคมมาเป็นวันนี้ เพื่อจะได้สอดคล้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้มีเล่าไว้ในพระวรสาร คือ ใส่วันฉลองนี้ใระหว่างวันฉลองแม่พระได้รับแจ้งสาร ( 25 มีนาคม ) และวันฉลองการบังเกิดของนักบุญยอห์น แบปติสต์ ( 24 มิถุนายน ) ซึ่งเป็นเหตุผลที่ดี

           การฉลองของพระแม่มารีอาทั้งหมด มีความเกี่ยวข้องกับพระเยซูเจ้า และงานไถ่กู้ของพระองค์ ทั้งพระแม่มารีอาและนักบุญเอลีซาแบธ มีบทบาทสำคัญในวันนี้ ขณะที่นักบุญยอห์น บัปติสต์ กลับแสดงบทบาทของท่านอย่างเงียบๆ เมื่อท่านได้โลดเต้นด้วยความยินดี ขณะที่อยู่ในครรภ์ของนักบุญเอลีซาแบธ เป็นการแสดงความดีใจ ที่พระแม่มารีอาเสด็จมาเยี่ยมเยียน และนำพระเยซูเจ้ามาพร้อมกับพระแม่ ความยินดีของท่านเป็นความยินดี ที่พระเมสสิยาห์นำความรอดพ้นมาให้มนุษยชาติ ส่วนนักบุญเอลีซาแบธเองก็เต็มไปด้วยพระจิตเจ้า และได้สรรเสริญพระแม่มารีอา ด้วยคำพูดที่ถ่ายทอดต่อไปในทุกยุคทุกสมัย

ขณะที่นักบุญลูกาสื่อสารกับพระศาสนจักรในสมัยแรก ท่านได้ใช้บทสวภาวนา เพื่อสรรเสริญพระแม่มารีอา ในฐานะที่เป็นมารดาของพระเจ้า ที่สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาของพระศาสนจักรในสมัยแรก ที่ได้แสดงต่อพระแม่ เช่นเดียวกับความศรัทธาอื่น ที่ได้มอบให้แก่พระแม่มารีอาเช่นเดียวกัน นักบุญเอลีซาแบธได้สรรเสริญพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์ได้กระทำสิ่งมหัศจรรย์ในตัวของพระแม่มารีอา ท่านมีความวางใจในพระวาจาของพระเป็นเจ้า เพราะสิ่งที่พระองค์ได้ทำในตัวพระแม่
 
         ขณะที่เราฉลอง “แม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาแบธ” บูชามิสซาในวันนี้ก็เป็น “การเสด็จเยี่ยม” ของพระเจ้าที่มีต่อพระศาสนจักรของพระองค์ และมีต่อพวกเราที่มาชุมนุมกันอยู่ในขณะนี้ เพื่อที่จะบันดาลให้เราเป็น“ผู้นำพระคริสตเจ้าไปสู่ผู้อื่น” เช่นเดียวกับพระแม่มารีอาได้ทรงกระทำต่อนักบุญเอลีซาแบธ.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก