"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2017
วันสมโภชพระจิตเจ้า
บทอ่าน กจ 2:1-11 /1คร 12:3-7,12-13 / ยน 20:19-23
           ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสวรรค์ พระเยซูเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับการจากไปของพระองค์จากโลกนี้ เพื่อความดีสำหรับเราทุกคน”เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เป็นการดีสำหรับท่าน ที่เราจะจากไป เพราะถ้าเราไม่จากไป พระจิตองค์บรรเทาจะไม่เสด็จมาอยู่กับท่าน

แต่ถ้าเราไป เราก็จะส่งพระองค์มาอยู่กับท่าน”สิ่งนี้หมายความว่า เป็นพระบิดาเจ้าสวรรค์ที่ทรงพอพระทัย กับการพลีบูชาของพระเยซูเจ้า ที่ทำให้ความฝันของพระเป็นเจ้านั้นเป็นจริง ตามที่ประกาศกเอเศเคียล เคยกล่าวว่า “เราจะพรมเจ้าด้วยน้ำที่ใสสะอาดและเจ้าจะสะอาด และเป็นที่ยอมรับแก่เรา เราจะชำระสิ่งต่างๆ ที่ทำให้เจ้าเป็นมลทินออกไปทั้งหมด เราจะนำหัวใจที่เป็นหินของเจ้าออกไป และจะให้หัวใจใหม่แก่เจ้า เราจะส่งพระจิตเจ้าให้ประทับอยู่ในตัวเจ้าและทำให้ตัวเจ้าปรารถนาที่จะถือกฎบัญญัติ และคำสั่งสอนของเรา”


พระเจ้าเสด็จมาหาเรา  เรียกเราให้ดำเนินชีวิตใหม่  มีผู้มีความเชื่อมากมายดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้า  ในความรักเมตตา  ความยินดี  สันติสุข  ความอดทน  ความดี  ความเชื่อ  ความอ่อนโยน  และรู้จักควบคุมตนเอง พระเยซูเจ้าตรัสว่า “พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด  เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” (ยน 20:21)  พระเยซูเจ้าทรงมอบพระจิตเจ้าให้เราอีกครั้ง  เพื่อฟื้นฟูเรา  และมอบคำสั่งให้เรา  เหมือนที่ทรงมอบให้บรรดาศิษย์รุ่นแรกว่า จงไปเทศน์สอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา วันนี้เราภาวนาว่า เชิญเสด็จพระจิตเจ้า  เชิญมาสถิตในใจของเรา วัดของเรา ครอบครัวของเรา  และฟื้นฟูโลกนี้..

พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ซึ่งถูกหอกแทง พระราชัยสวรรค์และแผ่นดินโลก ได้ถูกนำมาผูกเข้าด้วยกันสำหรับเรา เพื่อเป็นแหล่งพลังแห่งชีวิต

พระฤทัยนี้ก็คือพลังของพระตรีเอกภาพ และเป็นศูนย์กลางของหัวใจของมนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งนำพวกเราทุกคนไปรวมกันด้วย อำนาจอันลึกลับ มันได้เปิดเผยให้เรารู้ถึงความรักของพระบิดาเจ้า ซึ่งทำให้เราเต็มเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า พระฤทัยนี้เต้นสำหรับเราอยู่ในรัศมีเล็กๆซึ่งยังคงเป็นเรื่องลึกลับ ซ่อนเร้น ขณะที่พระองค์ประทับอยู่ในศีลมหาสนิท (เอดิต สไตน์)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก