"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2017
สมโภชพระตรีเอกภาพ
บทอ่าน อสย 49:14-15 / 1คร 4:1-5 / มธ 6:24-35
         ความเชื่อในเรื่องพระตรีเอกภาพ เป็นคำสอนของพระศาสนจักร ที่มีข้อโต้แย้งมากที่สุด เพราะเรื่องพระตรีเอกภาพเป็นเรื่องรหัสธรรมข้อความเชื่อ ที่หาคำตอบไม่พบ แต่เป็นเรื่องของความจริง ที่อยู่เหนือกว่าความเข้าใจของมนุษย์ ซึ่งจะเข้าใจได้ ผ่านทางพิธีกรรม ผ่านทางเครื่องหมายต่างๆ และผ่านทางความเชื่อ

รหัสธรรมเรื่องพระตรีเอกภาพ ไม่ใช่เป็นกำแพงที่เราจะต้องปีนขึ้นไปให้ได้ แต่เป็นมหาสมุทรที่เราจะต้องว่ายน้ำ เพื่อค้นหาความจริง พระศาสนจักรได้ฉลองพระตรีเอก ผ่านทางการดำรงชีวิตของคริสตชน และพิธีกรรม ตั้งแต่ที่สมัยแรกของพระศาสนจักร ซึ่งมีข้อพิสูจน์จากสูตรของบทภาวนา ของศีลล้างบาปที่เริ่มต้นและจบลง ด้วยการพูดถึง พระบิดา พระบุตร และพระจิต
       
        มนุษย์แต่ละคนต้องดำเนินชีวิตในความสัมพันธ์ “เหนือขึ้นไป” “รอบด้าน” และ “ภายใน” ตนเอง การพัฒนาสามมิตินี้ จะทำให้มนุษย์พบกับพระตรีเอกภาพ

1) คริสตชนรู้ว่าพระเจ้าทรง “อยู่เหนือ” ตน พระเจ้าคือพระบิดาของเรา ทรงผู้ทรงพระทัยดี อ่อนโยน ทรงเคารพอิสรภาพของบุตรของพระองค์ พร้อมที่จะต้อนรับผู้ที่หลงผิดไป พร้อมที่จะให้อภัย

2) ในเวลาเดียวกันเราพบพระเจ้า ซึ่งทรงรับธรรมชาติมนุษย์ในองค์พระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นพี่ของเรา เป็นพระเจ้าที่ทรงอยู่ “รอบข้าง” เรา พระเจ้าผู้ทรงเป็น “พี่น้องของเรา”... “เมื่อเราหิว...เมื่อเราไม่มีบ้าน”...3) พระเจ้าผู้ทรงอยู่ในมิติภายในของเรา ในส่วนลึกซึ้งของตัวเรา พระเจ้า “ผู้ทรงอยู่ใน” ตัวเรา ที่เราเรียกว่าพระจิตเจ้า  “พระเจ้าผู้ทรงใกล้ชิดที่สุด มากกว่าที่ฉันใกล้ชิดตัวฉันเอง” (น.ออกัสติน)…
ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ได้ประทานพระบุตรของพระองค์ เพื่อนำความจริงมาสู่โลกนี้ และได้ประทานพระจิต เพื่อทำให้พวกลูกเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผ่านทางพระบุตรและพระจิต พวกลูกเข้าใจรหัสธรรมของพระองค์ พระเจ้าหนึ่งเดียว แต่เป็นสามพระบุคคลต่างกัน ลูกวอนขอทั้งนี้ เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต เป็นพระเจ้าหนึ่ง ที่แท้จริงและดำรงชีวิตตลอดนิรันดร อาแมน.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก