"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 20 มิถุนายน  2017
สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน 2คร 8:1-9 / มธ 5:43-48
             ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าได้เผยแสดงให้เราพบความครบครัน ที่ซ่อนอยู่ในคำที่กล่าวว่า “ จงรักศัตรูของท่าน” ถ้าท่านรักคนที่รักท่าน ท่านจะมีความดีอะไร เพราะฆาตกรที่ฆ่าคนตายก็ทำได้เช่นเดียวกัน “ จงรักศัตรู” จึงเป็นพระบัญญัติที่ปฏิบัติได้ยาก เพราะมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับธรรมชาติของมนุษย์ ที่ต้องการปกป้องตัวเอง  จากสิ่งที่ทำร้ายตัวเอง


        
             ดูเหมือนว่า”จงรักเพื่อนบ้านของท่าน” เป็นการอ้างอิงจากหนังสือเลวีนิติ 19:18 ส่วนประโยค” จงเกลียดศัตรูของท่าน” ไม่ได้อ้างอิงจากพระคัมภีร์ แต่เป็นคำอธิบายด้วยปากเปล่า เพื่อทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างประชากรอิสราเอลและคนต่างศาสนา คำว่า” เกลียด” มีความหมายว่า” รักน้อยกว่า” ซึ่งเป็นความรักที่ไม่อยูุในระดับเดียวกัน ตัวอย่าง “อิสอักรักยากอบ แต่เกลียดเอเซา”(รม  9:13) ในขณะที่ชาวยิวถือว่า ความรักนั้นเป็นเรื่องระหว่างเพื่อนชาวยิวด้วยกัน แต่พระเยซูเจ้าได้ขยายพระบัญญัติออกไปยังคนที่เป็นศัตรู เช่น คนที่อยู่นอกสังคม พระบัญญัติประการนี้มีเหตุผลเดียว คือ “ ทุกคนล้วนเป็นบุตรของพระเป็นเจ้าเหมือนกัน”
       
         จากจดหมายถึงชาวโครินทร์ฉบับที่สอง นักบุญเปาโลได้กล่าวว่า ท่านไม่ต้องการจะใช้บัญญัติใดบังคับบรรดาคริสตชน เพราะพระบัญญัติแห่งความรักประการเดียวก็เพียงพอแล้ว  “ จงรักก่อน แล้วท่านจะอะไรก็ได้” อย่างที่นักบุญออกัสตินได้เคยกล่าวไว้ ซึ่งมีความหมายว่า คนที่มีความรักดังกล่าว

มีอิสระเต็มที่ที่จะทำในสิ่งที่เขาต้องการ เพาะสิ่งที่เขากระทำนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้น ตัวอย่างที่ดีที่เราสามารถเลียนแบบได้ คือ องค์พระเยซูเจ้าเอง
ผู้ได้ละเมิดวันสับบาโต เพื่อทำสิ่งดีๆ เช่น การรักษาคนเจ็บ แม้ศัตรูของพระองค์จ้องเล่นงานพระองค์ และด้วยความรักนี้เอง ที่พระองค์ได้ยอมสิ้นพระชนม์
เพื่อไถ่กู้ทุกคน แม้คนที่ทำตัวเป็นศัตรูของพระองค์ และด้วยเหตุนี้เองที่พระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อพิสูจน์ว่าความรักเป็นสิ่งที่เป็นไปได้

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก