"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017
สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
บทอ่าน ฉธบ7:6-11 / 1ยน 4:7-16 / มธ 11:25-30
         ความศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซู เป็นความศรัทธารูปแบบหนึ่ง ของพระศาสนจักรคาทอลิก ต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เพราะเชื่อว่าพระหฤทัยเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษยชาติ


ความศรัทธารูปแบบนี้เน้นถึงการที่พระหฤทัยของพระเยซู ได้ทรงเมตตากรุณาและทนทุกข์ทรมานเพื่อมวลมนุษย์ เชื่อกันว่ามีผู้ศรัทธาต่อรูปแบบนี้ มาตั้งแต่สมัยกลาง แต่รูปแบบที่แพร่หลายในปัจจุบันถือว่ามาจากการเผยแพร่ของนักบุญมาร์เกอริต-มารี อาลาก็อก นักบวชหญิงคณะแม่พระเสด็จเยี่ยม ผู้ได้เห็นนิมิตของ’พระเยซูเจ้า มาสอนให้อุทิศตนต่อพระหฤทัยของพระองค์
ในพระศาสนจักรคาทอลิก พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เป็นแนวความเชื่อที่ใกล้เคียงกับกิจการชดเชยบาปต่อพระเยซูคริสตเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปาปีอุสที่ 11 กล่าวไว้ในพระสมณสาสน์ Miserentissimus Redemptor ว่า "เจตนามณ์ของการชดเชยบาปที่สำคัญที่สุด เป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่คารวกิจต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า”

ในงานศิลปะมักแสดงรูปพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ในรูปของหัวใจที่มีไฟลุกและมีรัศมีส่องสว่างออกมา มีมงกุฎหนามล้อม มีไม้กางเขนตั้งอยู่และพระโลหิตไหนออกมา บางรูปเป็นพระหฤทัยส่องสว่างออกมาจากพระอุระของพระเยซูเจ้า โดยมีพระหัตถ์ที่มีรอยแผลชี้ไปที่พระหฤทัยนั้น บาดแผลและมงกฎหนามแสดงถึงการตรึงพระเยซูเจ้าที่กางเขนจนสิ้นพระชนม์ ไฟและรัศมีแสดงถึงพลังความรักของพระเจ้า
ตามปฏิทินพิธีกรรมของคริสตจักรโรมันคาทอลิก วันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าจะจัดขึ้นในวันที่ 19 หลังจากวันสมโภชพระจิตเจ้า ตรงกับวันอาทิตย์ การสมโภชพระหฤทัยจึงตรงกับวันศุกร์เสมอ

       ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ได้ตรัสว่า “จงขอเถิด แล้วเราท่านจะได้รับจงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบ จงเคาะเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูให้”ลูกคุกเข่าที่แทบพระบาท ลูกมีความเชื่อและความไว้ในพระสัญญาของพระองค์ ที่ได้ทรงสัญญาไว้กับนักบุญมาร์เกอริต-มารี อาลาก็อก ลูกวอนขอ... (ความต้องการ).

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก