"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2017
สมโภชนักบุญยอห์นแบ็ปติสต์บังเกิด
บทอ่าน อสย 49:1-6 / กจ 13:22-26 / ลก 1:57-66,80
         ยอห์นได้ให้ตัวอย่างที่ท้ายที่สุด ของการเจริญชีวิตเป็นคริสตชน คือ การมีความคิดพื้นฐาน ในการทำตัวเองขึ้นกับพระเป็นเจ้า นอกจากพระมารดาของพระเยซูเจ้าแล้ว ไม่มีใครที่มีหน้าที่ในการนำความการไถ่กู้ แต่พระเยซูเจ้าเองก็ได้ตรัสว่า คนที่เล็กน้อยที่สุดในพระราชัยสวรรค์ ก็ยังใหญ่กว่ายอห์น เนื่องจากว่าพระบิดาเจ้าสวรรค์ได้ประทานพระพรพิเศษ คือ ความกล้าหาญให้แก่ท่าน ในการต่อสู้กับความชั่วร้าย และมอบชีวิตของท่าน ในการทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า


 ยอห์นได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในทะเลทราย ในฐานะเป็นผู้ที่จำศีลภาวนา ท่านได้เริ่มต้นประกาศเรื่องพระราชัยสวรรค์ และได้เรียกร้องให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตขั้นพื้นฐานของตัวเอง ความประสงค์ของท่านคือเตรียมทางสำหรับพระเยซูเจ้า พิธีล้างของท่านนั้น เป็นพิธีล้างแห่งการกลับใจ แต่ท่านได้กล่าวว่าบุคคลที่มาภายหลังท่าน จะทำพิธีล้างด้วยพระจิตเจ้าและด้วยไฟ ท่านได้ประกาศว่า ท่านไม่เหมาะสมที่จะแก้สายรัดรองเท้าของพระองค์ ความคิดของท่านต่อพระเยซูเจ้าคือ “พระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้น ส่วนข้าพเจ้าจะต้องเล็กลง” (ยน 3:30) ยอห์นได้พบว่า ในท่ามกลางฝูงชน ซึ่งมาหาท่านนั้น พระเยซูเจ้าคือพระเมสสิยาห์ “ข้าพเจ้าควรจะรับพิธีล้างจากท่าน แต่ท่านกลับมาพบข้าพเจ้า” (มธ 3:14ข) แต่พระเยซูเจ้าได้ยืนยันว่า “เวลานี้ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ก่อน เพราะเราควรกระทำทุกอย่าง ตามพระประสงค์ของพระเจ้า” (มธ 3:15ข)

 ในเวลาที่ความทุกข์ยากเข้ามาในชีวิตของเรา และเราทำอะไรไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยง แต่มันก็อยู่ตรงนั้นอย่างมีเหตุผล และเมื่อเราได้สามารถชนะมันแล้ว เราจึงจะเข้าใจว่าทำไมมันจึงอยู่ตรงนั้น....ทุกสิ่งทุกอย่างจะจบลงด้วยดีในที่สุด ถ้ามันไม่จบลงด้วยดี แสดงว่านั่นยังไม่ใช่ที่สุด...ท่านอาจจะได้รับการปฏิเสธจำนวนพันครั้งจากคนทั่วไป แต่ขอให้ท่านได้รับคำตอบรับ จากพระเป็นเจ้าเพียงครั้งเดียวก็พอเพียงแล้ว
...“   จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรืออย่าครั่นคร้ามเขาเลย เพราะว่าผู้ที่ไปกับท่าน คือพระเป็นเจ้าของท่าน พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสีย”(ฉธบ 31:6)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก