"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2017
สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ปฐก 13:2,5-18 / มธ 7:6,12-14
     พระวาจาของพระเยซูเจ้าในวันนี้ ได้กล่าวถึงคุณค่าที่แท้จริงว่า “ท่านจงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะประตูใหญ่และกว้างขวางนั้น คือทางที่นำไปสู่หายนะ แต่ก็มีคนเป็นอันมากเข้าไปทางนี้ ส่วนประตูและทางที่จะนำไปสู่ชีวิตนั้นแคบ และน้อยคนนักที่จะพบประตูนี้”แน่นอนพระองค์ทรงชี้ให้เราเห็นว่าเราจะต้องเลือกทางประตูแคบที่ลำบาก มากว่าประตูใหญ่ที่สบาย เพราะประตูแคบนั้น นำเราให้ใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้ามากขึ้น


บรรดานักบุญคือคนที่เลือกเดินเข้าทางประตูแคบ และนักบุญซีรีลก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เลือกเดินทางเข้าประตูนี้ ความศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพรของพระเป็นเจ้า ซึ่งมอบให้แก่เรามนุษย์ เพื่อให้มนุษย์เลือกเจริญชีวิตเข้าทางประตูแคบ

นักบุญซีริลได้รับการยอมรับว่า เป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอัครสังฆราชแห่งอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์ และด้วยแรงผลักดัน พร้อมกับการกระทำที่รุนแรง ท่านได้สั่งให้ทำลายและปิดโบสถ์ของลัทธิเฮเรติ๊ก ยึดทรัพย์สมบัติของชาวยิว ได้ขับไล่พวกเขาออกจากอเล็กซานเดรีย เพื่อเป็นการโต้ตอบที่พวกยิวเหล่านี้ ซึ่งได้ต่อต้านพวกคริสตชน นักบุญ ซิริลมีบทบาทสำคัญในคำสอนเรื่องเทวศาสตร์ ประวัติของพระศาสนจักร และต่อต้านที่ต่อสู้กับลัทธิเฮเรติ๊กแนสตอเรียน การกระทำของท่านบ่งชี้ว่า ถ้าใครมาขัดขวางหรือทำลายประตูแคบที่จะนำไปหาพระเป็นเจ้าแล้ว ท่านจะไม่ยินยอมเป็นอันขาด

ท่านได้เป็นตัวแทนของพระสันตะปาปา เพื่อเป็นประธานในการประชุมสังคายนาเอเฟซัสในปี 431 ท่านได้ประณามลัทธิแนสตอเรียน และได้ประกาศว่าพระแม่มารีอา เป็น “มารดาของพระเจ้า” เพราะพระแม่เป็นมารดาของพระเยซูเจ้า พระบุตรคนที่สองในพระตรีเอกภาพ ซึ่งเป็นพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริง ท่านเริ่มมีทีท่าอ่อนลงกับผู้ที่อยู่ฝ่ายลัทธิแนสตอเรียน และยังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานของท่าน ซึ่งคิดว่าท่านสอนเรื่องพิธีกรรมเกินจริง ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องภาษา แต่ในเรื่องเทวศาสตร์ด้วย จนกระทั่งก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต ท่านได้ใช้นโยบายสายกลาง โดยปฏิเสธที่จะประณามผู้นำของลัทธิเฮเรติ๊กแนสตอเรียน.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก