"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2017
สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล
บทอ่าน กจ 12:1-11 / 2ทธ 4,6-8,17-18 / มธ 16:13-19 
        วันนี้เราระลึกถึงนักบุญเปโตรและเปาโล ซึ่งเป็นผู้นำพระศาสนจักรในสมัยแรก ทั้งสองท่านได้เป็นมรณสักขี เพื่อยืนยันความเชื่อ ในกรุงโรมประมาณปีที่ 60 นักบุญเปโตรได้ถูกตรึงกางเขนโดยเอาศีรษะลง ในบริเวณสนามหญ้าทางด้านซ้ายของมหาวิหารนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโลได้ถูกตัดศีรษะในสถานที่ระหว่างกรุงโรมและทะเลซึ่งเรียกว่า “เตรฟอนตาเน่” (น้ำพุสามสาย) นักบุญเปโตรได้ถูกฝังไว้ในหลุมศพใกล้ๆกับเนินวาติกัน และต่อมาได้มีการสร้างมหาวิหาร เหนือหลุมฝังศพของท่าน โดยมีพระแท่นตั้งอยู่เหนือหลุมศพ ส่วนนักบุญเปาโลได้ถูกฝังไว้ในสุสาน ใกล้กับมหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกรุงโรม ที่ต่อมาได้ถูกสร้างขึ้นเหนือหลุมศพของท่าน และมีพระแท่นตั้งอยู่บนหลุมศพของท่านเช่นเดียวกัน


 ความสำคัญของนักบุญทั้ง 2 ท่านมีดังต่อไปนี้ ประการที่ 1 นักบุญเปโตร มีความสำคัญ เพราะท่านเป็นพระสันตะปาปาองค์แรก และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในพระศาสนจักร ที่กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากวันพระจิตเจ้าเสด็จลงมา ในปีแรกหลังจากพระจิตเจ้าเสด็จลงมาแล้ว ชาวยิวได้ยอมรับพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ไถ่

 ประการที่ 2 นักบุญเปาโล ได้เริ่มประกาศข่าวดีกับคนต่างชาติ การประกาศข่าวดีของท่านประสบความสำเร็จ และท่านได้นำคนต่างชาติจำนวนมาก ที่ไม่ใช่ชาวยิวมาเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร

ประการที่ 3 ทั้งสองท่านมีสัญลักษณ์ประจำตัว ที่บ่งชี้ถึงหน้าที่ของท่าน นักบุญเปโตรเป็นผู้ถือกุญแจสวรรค์ ซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบของท่าน และเป็นประมุขของพระศาสนจักร

 ส่วนเปาโลถือพระคัมภีร์ ที่บ่งชี้ถึงการเป็นผู้ประกาศข่าวดี…
ขณะที่ทรราชสิ้นชีวิต การปกครองของเขาก็สิ้นสุด ขณะที่มรณะสักขีสิ้นชีวิตการปกครองของท่านเพิ่งเริ่มต้น...

ประกาศกและมรณสักขีจะไม่มองหน้าคนที่สังหารท่าน แต่จะมองดูนิรันดรภาพ…

มรณสักขีไม่ร่วมมือกับความตาย แต่เดินไปสู่ความตายที่พวกเขาไม่ได้พยายามหลบหนี.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก