"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2017
ฉลองนักบุญโธมัส อัครสาวก
บทอ่าน อฟ 2:19-22 / ยน 20:24-29
           เราอาจจะกล่าวว่านักบุญโธมัสเป็น “คนสงสัยที่น่าสงสาร” เพราะท่านได้กล่าวถ้อยคำ “ถ้าข้าไม่ได้เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ และไม่ได้เอามือแยงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์แล้ว ข้าจะไม่เชื่อเลย” ที่จะกลายเป็นสมญานามของท่านว่า “โธมัสผู้มีความสงสัย”ตั้งแต่นั้นมา แม้ท่านสงสัย แต่ท่านยังเชื่อ เมื่อท่านมีความแน่ใจโดยไม่ได้มีความดื้อรั้นแต่อย่างใด

เมื่อพระเยซูเจ้าได้เตือนสติท่านว่า “ จงยื่นนิ้วมาที่นี่ ดูซินี่มือของเรา จงยื่นมือของเจ้าแยงเข้าที่สีข้างของเราเถิด อย่างสงสัยอีกต่อไป แต่จงเชื่อเถิด” เมื่อท่านแน่ใจว่าเป็นพระเยซูเจ้า ก็ได้ทูลพระองค์ว่า “พระเจ้าของข้าพเจ้า พระเป็นเจ้าของข้าพเจ้า” นี่คือการแสดงออกถึงความเชื่อของท่าน ที่จะกลายเป็นบทสวดภาวนาสำหรับบรรดาคริสตชน ที่จะต้องสวดภาวนาจนถึงวันสิ้นโลก ท่านยังได้รับคำส่งเสริมจากพระเยซูเจ้า ที่จะใช้สำหรับคริสตชนทุกคน ซึ่งตรัสว่า “ท่านเชื่อเพราะว่าได้เห็นเรา ผู้ที่ไม่เห็นเรา แต่เชื่อ ก็เป็นผู้มีความสุข” (ยน 20:29)

แต่โธมัสยังเป็นคนที่มีความกล้าหาญเช่นเดียวกัน ครั้งหนึ่งท่านได้เคยแสดงความประสงค์ที่จะตายพร้อมกับพระเยซูเจ้า เมื่อพระองค์ได้ตรัสว่า พระองค์จะเสด็จไปที่เบธานี หลังจากความตายของลาซารัส  เบธานีอยู่ใกล้กับกรุงเยรูซาเล็ม หมายความว่าพระองค์กำลังเดินเข้าไปในท่ามกลางหมู่ศัตรู และพระองค์จะต้องตายอย่างแน่นอน เมื่อรู้เช่นนี้โธมัสได้พูดกับพระสาวกองค์อื่นว่า “ พวกเราจงไปตายพร้อมกับพระองค์เถิด”(ยน11:16ข)

โธมัสเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนกับเปโตร คือเป็นคนใจร้อน เช่นเดียวกับยากอบและยอห์น ที่มีสมญานามว่า “เป็นบุตรของฟ้าร้อง” แสดงให้เห็นว่า บรรดาอัครสาวกของพระเยซูเจ้านั้นมีความอ่อนแอ และยังขาดความเข้าใจในพระองค์องค์ แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้า เลือกคนที่ดูเหมือนว่ามีความอ่อนแอ แต่ในท่ามกลางความอ่อนแอนั้นเอง ที่พวกเขาสามารถที่จะบรรลุความศักดิ์สิทธิ์ได้ เพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพรของพระเป็นเจ้า ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา โธมัสเป็นองค์อุปถัมภ์ของสถาปนิก ช่างทำเครื่องเงิน คนงานก่อสร้าง และคนทำครัว.

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก