"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2017
สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน อพย 2:1-15 / มธ11:20-24
       เพื่อที่จะขจัดชาวฮีบรูให้หมดสิ้นไป ฟาโรห์ได้ออกคำสั่งให้ฆ่าเด็กชายชาวฮีบรูทุกคน หลังจากที่คลอดออกมา แต่ในบทอ่านในวันนี้จากหนังสืออพยพ เราพบว่าโมเสสไม่ได้ถูกฆ่าตาย แต่แม่ได้ซุกซ่อนไว้ ที่สุดนางได้วางลูกน้อยในตะกร้าให้ลอยไปในแม่น้ำ เพราะนางไม่สามารถที่จะซ่อนลูกน้อยได้อีกต่อไป ธิดาฟาโรห์ได้มาพบเด็กน้อยนั้น ซึ่งได้นำกลับไปที่วัง

และได้มอบให้มารดาของเด็กน้อย เป็นคนดูและลูกของตนเอง ซึ่งได้เติบโตขึ้นในวังของฟาโรห์ และได้หลบหนีไป เมื่อเขาได้ฆ่าชาวอียิปต์คนหนึ่ง ที่ได้ทำร้ายชาวฮีบรู ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปโมเสสจะเป็นจุดศูนย์กลางในการอพยพประชากรของพระเป็นเจ้ากลับไปสู่ดินแดนพระสัญญา

 ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าได้ทรงเตือนเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทำอัศจรรย์ เพราะว่าพวกประชาชนได้ปฏิเสธ ที่จะเปลี่ยนการดำเนินชีวิต และเจริญชีวิตตามพระบัญญัติของพระเป็นเจ้า แม้พวกเขาได้เห็นสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงกระทำ “วิบัติแก่เจ้าเมืองโคราซิน วิบากแต่เจ้าเมืองเบธไซดา เพราะว่าถ้าการอัศจรรย์ที่ได้กระทำในเจ้า ได้กระทำที่เมืองไทระและเมืองไซดอนแล้วละก็ พวกเขาคงจะนุ่งกระสอบ นั่งบนกองขี้เถ้า กลับใจเสียนานแล้ว” เช่นเดียวกัน สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เตือนใจเราว่า เราจะต้องกลับใจทุกวัน เพื่อเชื่อในพระวรสาร และมีส่วนในการสร้างพระราชัยของพระเป็นเจ้า นอกจากนี้เรายังได้รับการเตือนว่า พระเยซูเจ้า ได้มีบทบาททำพันธกิจที่สำคัญ ในที่ต่างๆของแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ แต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระวรสาร และยังแสดงว่า เรามีความรู้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เกี่ยวกับชีวิตของพระองค์บนโลกนี้

 “จงอย่าพูดให้คนโง่เขลาฟัง เพราะพวกเขาจะดูถูกคำสั่งสอนของคำพูดของท่าน” (สภษ 23:9)...”   ”ขณะนี้ข้าพเจ้ามีอายุ 30 ปี สวดภาวนาทุกวัน ขอพระเป็นเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าไม่พูดคำพูดที่ไม่สุภาพแต่ข้าพเจ้าก็ยังกลับไปพูดเสมอ” (น.ซีโซส)…”เราคิด เราพูด หรือเราทำ ดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับว่าภายในใจของเรานั้น เรายึดติดกับฤทธิ์กุศลหรือพยศชั่ว” (น.ทาลาสซีออส แห่งลิบยาน)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก